Skip to main content
Území Nového Sedlce je jednou z nejvýznamnějších rozvojových ploch na okraji Prahy. Cílem města je, aby zde vznikla fungující čtvrť v souvislosti s plánovaným prodloužením tramvajové trati z Podbaby do Suchdola. To vyžaduje změnu územního plánu a koncepci, podle které se území bude dále rozvíjet.

Urbanistickou studii Nový Sedlec zpracovává Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) na základě zadání hlavního města Prahy. Jejím hlavním cílem je zajistit podmínky pro výstavbu nové tramvajové trati ze zastávky Nádraží Podbaba do zastávky Výhledy v Suchdole, koordinace záměrů v území a koncepční rozvoj lokality. Studie navrhuje vznik nové městské čtvrti v oblasti tzv. Nového Sedlce a rozvoj lokality Výhledy v Suchdole. 

V červnu 2022 byl Radou hl. města schválen první návrh studie a zahájení příprav nové tramvajové trati. Podobu schváleného návrhu zde představujeme. Následovat bude projednání návrhu s důležitými aktéry i s veřejností. Studie slouží jako podklad pro změnu územního plánu, která současně v území probíhá a do které se veřejnost během roku 2023 mohla také zapojit. 

Participace

Jak proběhlo zapojení veřejnosti?

Během října 2023 proběhla série participačních aktivit. Jejich cílem bylo informování místní veřejnosti o záměrech v území a sběr podnětů k rozvoji a budoucí vybavenosti lokalit Nový Sedlec a Výhledy a plánovanému prodloužení tramvajové trati. 

 

Jednalo se o tyto aktivity: 

  • participační kontejner na Brandejsově a Vítězném náměstí  (2.–11. 10. 2023);
  • komentované vycházky pro veřejnost do lokality Nový Sedlec a Výhledy (3. a 5. 10. 2023)
  • online sběr dat (3.–22. října)

 

Připomínky, podněty a komentáře sebrané během participace slouží jako podklad pro zadání podrobnější dokumentace. Například zadání technické studie pro vedení tramvajové trati, či pro jednání zástupců městských částí a hl. města Prahy s vlastníky pozemků nad plánovacími smlouvami.

 

Časový harmonogram projektu

2019 – zahájení projektu
06/2022 – návrh Urbanistické studie
  • vystavení návrhu studie na webu IPR Praha k nastudování městskými částmi, dotčenými orgány, majiteli pozemků v území a veřejností
03–08/2023 – projednání Urbanistické studie
  • nastudování návrhu studie, projednávání na městských částech
  • individuální konzultace s investory a městskými částmi k návrhu studie
10/2023 – participace Urbanistické studie
  • sběr připomínek městských částí a investorů k podkladové studii Nový Sedlec
  • participační aktivity pro veřejnost v lokalitě
2023/2024 - příprava podrobnější dokumentace
  • zpracování připomínek k Urbanistické studii a příprava zadání pro podrobnější dokumentace

Urbanistická studie Nového Sedlce

První návrh urbanistické studie Nový Sedlec byl schválen k projednání Usnesením Rady HMP č. 1479 ze dne 13. 6. 2022. Celý tento návrh si můžete stáhnout níže.  

Nyní bude následovat její projednání s městskými částmi Praha 6, Suchdol a Lysolaje, dotčenými orgány státní správy, majiteli pozemků a následně formou participace bude se studií seznámena široká veřejnost. Připomínky všech zúčastněných budou zapracovány do čistopisu studie.

Urbanistická studie je nezávazná, nicméně slouží jako podklad pro změnu územního plánu, která je již závazná a nutná pro výstavbu nové tramvajové trati. Studie zároveň bude sloužit jako podklad pro hlavní město a městské části při uzavírání smluv s developery a pomůže dané území rozvíjet koncepčně.

O projektu

Projekt v bodech

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM*

Zahájení: 2019

Dokončení: n/a

KDO TO BUDE DĚLAT

Dopravní podnik hl. m. Prahy, Hlavní město Praha, soukromí investoři

ÚLOHA IPR

Zpracovatel urbanistické studie

FORMA

Urbanistická studie

KDE A CO SE MÁ STÁT A PROČ? CO SE ZMĚNÍ?

Co se má stát?

Řešené území odpovídá plánované tramvajové trati. Na jihu navazuje na stávající zastávku Nádraží Podbaba a dále pokračuje Podbabskou a Roztockou ulicí podél Vltavy až ke křižovatce s Kamýckou ulicí.

Zde se řešené území rozšiřuje o plochu tzv. Nového Sedlce, oblast Sedlce jižně od Kamýcké ulice ohraničenou Podbabskými skalami, kde se dnes nachází střelnice nebo bývalá výtopna České zemědělské univerzity. Téměř celé území patří soukromým vlastníkům. Nový Sedlec je jedna ze dvou oblastí, kde studie navrhuje novou zástavbu, což odpovídá i aktuálně platnému územnímu plánu. 

Řešené území pokračuje dále společně s navrhovanou tramvajovou tratí Kamýckou ulicí a končí v oblasti nazvané Výhledy, kde se opět mírně rozšiřuje na dnes nezastavěné pozemky v majetku hl. m. Prahy mezi Kamýckou ulicí, ulicí Na Mírách a zástavbou Starého Suchdola. V těchto místech je tramvajová trať zakončena smyčkou, která by měla být doplněna o objekty zejména drobné občanské vybavenosti.

Budoucí výstavba

NOVÝ SEDLEC

V oblasti Nového Sedlce studie navrhuje novou funkční městskou čtvrť při co největším zachování stávajícího charakteru území. Hlavní osou výstavby je plánovaná tramvajová trať. Směrem k jihu se zástavba snižuje a bloková zástavba se postupně rozvolňuje do podoby rodinných domů. Studie zde navrhuje dvě základní školy se sportovišti, tři mateřské školy (čtvrtá v území Sedlec-sever) a velké sportovní plochy na hraně Podbabských skal. Významným orientačním prvkem území je komín od bývalé výtopny České zemědělské univerzity, který studie zachovává. V jeho okolí navrhuje sad navazující na hlavní park, z něhož je výhled do okolí. 

VÝHLEDY

Hlavním cílem navrhované zástavby v oblasti zvané Výhledy je umožnit adekvátní rozvoj v okolí plánované tramvajové smyčky. Tu studie doplňuje o potřebné služby, které by uspokojily potřeby místních obyvatel, umožnily přestup z příměstské dopravy na tramvaj a zároveň zachovaly klid a vesnickou pohodu stávající zástavby. Studie koordinuje všechny záměry, které v okolí zastávky Výhledy vznikají. Mezi ně patří např. sportovní hřiště pro fotbal včetně menších přidružených hřišť, domova pro seniory, hasičské zbrojnice nebo vznik rekreačního lineárního parku v trase budoucího tunelu pražského okruhu.