Skip to main content
Cílem urbanistické studie je vytvořit koncepci lokality Západní Město, podle které bude možné koordinovat záměry v řešeném území.

Řešené území je z hlediska charakteru území lokalita mezi silně urbanizovanou městskou krajinou na východě a venkovskou zemědělskou krajinou na západě s potenciálem v podobě výborné dopravní dostupnosti, zázemím občanské vybavenosti v okolí a různorodou krajinou v podobě údolí Dalejského potoka. Taktéž přerod od urbanizované krajiny po krajinu s převládajícím vesnickým a přírodním charakterem vyniká možností různorodého řešení nových urbanistických struktur.

Historie a současný stav území

V minulosti byly pro lokalitu Západní Město zpracovány urbanistické studie, které sloužily různým účelům a měly rozdílný záběr řešeného území. Aktuálně je ve vymezeném území v procesu pořizování velké množství změn územního plánu, zatím však byla schválena a vydána OOP č. 155/2022 pouze změna Z 3789/29. Změny by měly pomoci koncepčnímu urbanistickému řešení celé lokality, efektivnějšímu využití pozemků a možnosti výstavby občanské vybavenosti na veřejných pozemcích.

Na východě lokalita sousedí s modernistickou strukturou panelových sídlišť z 70. až 80. let 19. století dle návrhu týmu architekta Ivo Obersteina v kombinaci s vesnickou strukturou bývalé obce Stodůlky. Na severu je řešená lokalita vymezena zástavbami areálů vybavenosti v podobě obchodní zóny Zličín. Západní část území je definována vesnickými strukturami bývalé obce Třebonice a statkové osady Chaby s dominantou kostela sv. Jana a Pavla v bývalé osadě Krteň. Na nově započatou výstavbu Západního Města je nahlíženo jako na zástavbu s charakterem heterogenní struktury, která disponuje nejrůznorodějšími typy struktur, včetně blokové, nebo struktury zahradního města, a kombinuje tak různé vztahy uliční a stavební čáry. Dále na západ se urbanistická struktura jednotlivých bloků s definovanými stavebními čarami postupně vytrácí a zástavba přechází do solitérní struktury.

V blízkosti řešeného území se na jihu nachází přírodní park Prokopské a Dalejské údolí a významný městský Centrální park na východě s vodními plochami, které výborně slouží k rekreaci zdejších obyvatel.

Popis projektu

O projektu

Lokalita 

k.ú. Stodůlky, k.ú. Třebonice, k.ú. Řepy

Dokončení

leden 2021

Objednatel

FINEP CZ, a. s.

Zpracovatel

AHK ARCHITEKTI, s. r. o.

Konzultace, spolupráce

IPR Praha, Hl. m. Praha, ÚMČ Praha 13, Ropid

Dopravní řešení

ETC, s. r. o.

Zelená infrastruktura, hospodaření s dešťovými vodami a ÚSES

AGERIS, s. r. o.

 

Problémy k řešení

Majetkoprávní poměry

Řešené území je ovlivněno poměrně komplikovanými majetkoprávními poměry, přičemž jednotliví majitelé pozemků mají své vlastní názory a požadavky na rozvoj území Západního Města. Studie je v maximální možné míře navržena s ohledem na tyto majetkoprávní poměry a známé požadavky vlastníků pozemků tak, aby bylo možné návrh zástavby realizovat.

Dopady plánované výstavby na okolí

Z dříve zpracovaných dopravních studii pro projekty na území Západního města vyplývá, že v souvislosti s využitím kapacity území Západního Města lze očekávat kapacitní omezení zejména na křižovatkách a napojeních na Rozvadovskou spojku (zejména MÚK Řevnická a MÚK Jeremiášova). Nutné úpravy křižovatek (přidání jízdních pruhů, optimalizace řízení) jsou přitom přímo závislé na způsobu dostavby komunikační sítě, zejména komunikace V71, dostavbě MÚK Řevnická – kolektorové vozovky atd.

Principy a požadavky

Urbanistické řešení

JIŽNÍ HRANA – ZÁSTAVBA / DALEJSKÝ POTOK

Na rozhraní údolí Dalejského potoka a obytné zástavby je navržen pás věnovaný rekreačním a sportovním aktivitám. Jeho součástí budou pavilony – dvou až třípodlažní stavby, které budou sloužit doplňkovým funkcím k rekreaci a sportu. Hmoty těchto pavilonů vytvoří pozvolnější přechod k zástavbě severně od tohoto pásu. Zástavba navazující ze severu na rekreační pás má dostatečnou hustotu tak, aby generovala potenciál pro existenci veřejných služeb. Naopak v jižní části lokality mohou vzniknout lokální centra s koncentrací služeb a obchodů v návaznosti na bydlení a rekreační pás u Dalejského potoka.

OSA JIHOZÁPADNÍHO MĚSTA

Řešené území leží na východo-západní ose souboru sídlišť Jihozápadního Města. Tato osa sleduje trasu metra B, a i přesto, že metro pokračuje dále na Zličín, osa končí v řešené lokalitě. Logickým zakončením osy je tedy rezidenční lokalita v okolí Náměstí Junkových s přímým výstupem ze stanice metra Stodůlky.

SEVEROJIŽNÍ ZELENÁ OSA

V návaznosti na ukončení osy Jihozápadního Města, poblíž výše zmíněného náměstí, je v území založena severojižní zelená osa, která je dále v návrhu rozvíjena. Jedná se o pěší propojení údolí Dalejského potoka a severu území – lokality Na Pískách. Osa má potenciál překročit Rozvadovskou spojku.

VÝHLEDY A PRŮHLEDY

Vzhledem k svažitému terénu směrem k jihu jsou výhledy zajímavou vlastností celé lokality. V návrhu se uplatňují průhledy v rámci významných os. Urbanismus reaguje na důležitá historická místa v řešeném území – kostel Krteň, úvozové cesty, Chaby, vzdálená obec Ořech a pod. Těmito a k těmto místům míří osy – průhledy. Důležitým místem výhledů je krajinné rozhraní údolí Dalejského potoka.

CHARAKTER ZÁSTAVBY

Zástavba je typově rozmanitá: hustě zastavěné bloky administrativních domů v blízkosti metra, městské obytné bloky v centrální poloze lokality, nízkopodlažní zástavba typu townhousy v návaznosti na Chaby a nízkopodlažní bydlení v okolí kostelíku Krteň. Rodinné domy jsou navrženy v minimální míře v okolí Chabů. Další typologické a měřítkové druhy představuje zástavba areálového typu – školy, školky, zdravotnictví, domovy důchodců, areály sportu a rekreace, objekt P+R. 

VYMEZENÍ BLOKŮ

Vymezení bloků je zásadní úlohou studie. Důvodem je určení rozhraní veřejného a soukromého zájmu. V území jsou navrženy veřejné prostory, stavební a nestavební bloky. Hranice uličních prostranství a bloků jsou vymezeny uliční čarou. Stavební čára není definována. Předpokládá se, že bude většinou volná.

HIERARCHIE VEŘEJNÝCH PROSTORŮ

Přirozeným dominantním centrem území je Náměstí Junkových. Navržena jsou další lokální centra s koncentrací obchodních ploch a veřejných funkcí.

HISTORICKÁ STOPA

Je důsledně zachován respekt ke stávajícím historickým dominantám: kostel Krteň, historické centrum obce Chaby, historické cesty, historické terénní deprese – a úvozové cesty.

DOPRAVA

Studie stanovuje požadovanou hierarchii komunikací od nejvýznamnějších sběrných komunikací, přes lokální obslužné komunikace, až po dopravně zklidněné komunikace, určené výhradně pro bezmotorovou dopravu. Cílem rozvrstvení charakteru jednotlivých ulic je zejména ochrana vlastního rozvojového území před nevhodnou tranzitní dopravou, ovšem při zachování vysoké prostupnosti území. Návrh komunikací definuje v zásadě pět základních charakterů komunikací, z nichž jsou kombinací odvozeny různá uspořádání veřejného prostoru včetně vkládaných obytných a pěších zón.

Projekt v číslech

Celkové kapacity řešeného území včetně stávajících domů

ZŠ: 1872 žáků 

MŠ: 400 dětí 

Bytů: 12 253

Obyvatel: 24 275

Pracovních příležitostí: 17 206

Plocha sportoviště jih: 27 000 m2 

Veřejné parkoviště: 400 aut 

Domov s pečovatelskou službou 

Poliklinika