Skip to main content
Nové vstupní brány jsou jasným symbolickým prvním krokem vedoucím k potřebné proměně celého areálu Výstaviště Praha.

Praha vyhlásila mezinárodní architektonickou soutěž na úpravu vstupního prostoru do areálu Výstaviště. Předmětem byl návrh dvou nových vstupních bran, ale také řešení přilehlých veřejných prostranství. Vítězem se stal autorský tým ve složení Petr Sladký, Martina Novotná, Dominika Otevřelová, Jindra Novotná a Tomáš Křen. Nové vstupní brány jsou jasným symbolickým prvním krokem vedoucím k potřebné proměně celého areálu Výstaviště Praha. Katalog soutěže je ke stažení zde.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se stane?

 • Cílem je navrátit Výstavišti důstojnost, kterou si jako celoměstsky významný areál zaslouží.
 • Výstaviště by se mělo otevřít veřejnosti a propojit se s celou čtvrtí.
 • Prvním krokem k obnově celého areálu bylo vytvoření celkové koncepce.
 • Vyhlášení architektonické soutěže na vstupní brány spadá do první fáze proměny lokality.
 • Katalog soutěže je ke stažení zde.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2017 
Dokončení: 2018

Kdo to bude dělat?

Petr Sladký, Martina Novotná, Dominika Otevřelová, Jindra Novotná, Tomáš Křen

Úloha IPR

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

Forma

Projektová architektonická otevřená anonymní jednokolová mezinárodní soutěž 

Detailnější popis projektu

Historie

 • Výstaviště Praha vzniklo u příležitosti Jubilejní zemské výstavy – velkého výstavního počinu, který se v Praze odehrál roku 1891.
 • Postaveno bylo na pozemcích vydělených z parku Stromovka.

Aktuální stav

 • Dnes se však celý areál, včetně Průmyslového paláce, nachází ve velmi špatném technickém stavu.
 • Na něm se vedle dlouhodobého zanedbávání podepsaly také povodně nebo velký požár z roku 2008, který zničil levé křídlo Průmyslového paláce.
 • Od roku 2015 spravuje Výstaviště Praha společnost Rozvojové projekty Praha (RPRG), akciová společnost vlastněná městem, jejímž prostřednictvím chce Praha postupně obnovit celý areál.
 • Prvním krokem k obnově areálu bylo vytvoření celkové koncepce. Tu zpracoval IPR. Výstaviště by se podle ní mělo rozdělit do pěti zón věnovaných kultuře, zábavě, sportu, oddechu a prostoru pro konání open-air akcí. Vzniknout by měl například vodní biotop, griloviště nebo bikrosová dráha. Praha se též chystá zrekonstruovat Křižíkovu fontánu nebo divadlo Spirála.
 • Součástí koncepce bylo i načasování jednotlivých kroků k celkové obnově areálu. Do první fáze spadá právě vyhlášení architektonické soutěže na vstupní brány.
 • Následovat bude vyhlášení další architektonické soutěže, tentokrát na dočasné zastřešení levého křídla Průmyslového paláce.

Soutěž

Předmětem soutěže bylo zhotovení architektonického návrhu na úpravu hlavního vstupu areálu Výstaviště Praha, neboli vybudování dvou nových vstupních bran se zázemím a kultivace přiléhajících veřejných prostranství. Cílem obnovy vstupních bran a navazujících prostranství je otevřít areál Výstaviště veřejnosti a začlenit ho do struktury okolního města.

Porota

Členové poroty – nezávislí

Ing. arch. Miroslav Cikán, architekt, předseda poroty
Ing. arch. Markéta Cajthamlová, architektka
MgA. David Kubík, architekt
Ing. arch. Vítězslav Danda, architekt
MgA. Radim Babák, architekt, designér

Členové poroty – závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy
Ing. Pavel Klaška, člen představenstva Rozvojové projekty Praha 
MgA. Marek Kopeć, vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR 
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D., radní MČ Praha 7

Náhradníci poroty – nezávislí

Ing. arch. Petr Bouřil, architekt
MgA. Filip Kosek, architekt

Náhradníci poroty – závislí

Jan Wolf, radní hl. m. Prahy
Mgr. Karel Klíma, místopředseda představenstva Rozvojové projekty Praha
Ing. arch. Jakub Hendrych, architekt Kanceláře veřejného prostoru IPR

Competitive proposals
Vítězný návrh – 2. místo
3. místo
Vítězný návrh – 2. místo
Author team

Petr Sladký, Martina Novotná, Dominika Otevřelová, Jindra Novotná a Tomáš Křen

První cena nebyla udělena. Porota se po podrobné diskusi shodla, že ani jeden z návrhů nedosahuje takové kvality, aby mohl být ohodnocen 1. cenou. Zvítězil proto tým, který se umístil na 2. místě. Porota ocenila komplexní řešení předprostoru Výstaviště se zohledněním všech hlavních prostorových a provozních aspektů, posílení situace výraznými a jednoznačnými vstupními prvky s příležitostí integrace informačních ploch a samoobslužných systémů prodeje vstupenek. Porota dále ocenila navýšení pobytových kvalit formou skupin stromů a ploch s integrovanými vodními prvky v rovině chodníku. Považuje však za nutné množství redukovat a znovu prověřit kompozici jejich umístění v celku. Porota kladně hodnotila řešení výsuvného oplocení posilující nerušený průhled do areálu Výstaviště Praha. Oplocení však vyžaduje důkladné prověření z hlediska proveditelnosti a hospodárného provozu. Ornamentální řešení dlažby je nadbytečné a neadekvátní velkorysosti vstupního prostranství. Vstupní pylony hodnotila porota měřítkově jako správné, včetně umístění. Nepřiměřené je řešení vnitřní konstrukce a kompoziční řešení umístění informačního systému. Využití jednoho z pylonů pro vyhlídkovou věž je nevhodné. Návrh jako celek představuje velké množství zajímavých řešení, která vyžadují důkladnou redakci a promyšlené detailní zpracování ve všech navazujících etapách projektové dokumentace. Doporučení promyšlené redukce navržených prvků je zásadní připomínkou poroty.
Downloads
pdf (22.17 MB) Katalog_Vstupni brany_Vystaviste Praha_lwonax7m.pdf
zip (42.83 MB) vstupni_brany_kteapch9.zip
3. místo
Author team

Martin Prokš, Marek Přikryl a Jan Kolář, spolupráce: Lucie Dřevíkovská

Porota ocenila jednoduché a působivé řešení předprostoru Výstaviště Praha s akcentem na monumentalizaci vstupní situace. Použité světelné prvky jsou velmi intenzivním sdělením vstupujícím do širšího kontextu s městem, kterému předává informaci o významu místa. O opodstatnění tohoto řešení je nutné vést hlubší odbornou diskuzi a případně v dalších stupních projektové dokumentace obhájit jednoznačný výtvarný objekt se záměrnou absencí reklamních ploch v rámci vyššího kontextu s městem. Udržitelnost tohoto řešení vyžaduje velkou kázeň při provozu Výstaviště Praha. Nedostatkem návrhu je nepromyšlená koncepce oplocení, která nepřináší stávajícímu stavu přidanou hodnotu. Návrh neřeší větší prostupnost předprostoru Výstaviště Praha směrem do areálu. Návrh a jeho prezentace však vykazují vysokou erudici autora a předpoklad možného velmi kvalitního výsledku po zapracování připomínek poroty.