Přejít na hlavní obsah
Trojská kotlina, ve které se nachází také Císařský ostrov, má obrovský rekreační potenciál.

Trojská kotlina, ve které se nachází také Císařský ostrov, má obrovský rekreační potenciál. Jedno z nejcennějších a největších přírodních pražských území čeká proměna. Břehy Vltavy budou upraveny do stavu, v jakém se nacházely zhruba před sto lety. Koncepce revitalizace Císařského ostrova se opírá o návrh mezioborového autorského týmu ve složení architekt Petr Pelčák, krajinářská architektka Eva Wagnerová, dopravní inženýr Václav Malina a vodohospodářský inženýr Miloslav Šindlar, který zvítězil v soutěžním workshopu v roce 2015.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co už se podařilo změnit?

 • Skládky byly odstraněny a upraveny.
 • Praha zahájila péči o zanedbané části Císařského ostrova.
 • Začaly přípravy na výsadbu nové zeleně.
 • Už dnes můžete vyzkoušet pilotní okružní stezku, kterou připravila MČ Praha 7 společně s námi.

Co se děje teď?

 • Probíhá zpracování prověřovací studie revitalizace řeky, trojského nábřeží s protipovodňovou ochranou zoologické zahrady a propojení z Papírenské ulice do Troji s novou lávkou.
 • Dílčí projekty prochází náročnou fází povodňových modelů a intenzivní debatou se zainteresovanými aktéry.
 • Finální výsledek bude schvalovat rada města v létě 2021.

Co se stane?

Trojské nábřeží 

 • Revitalizace řeky
 • Vytvoření nových přírodních a rekreačních ploch s kvalitním veřejným prostranstvím

Revitalizace řeky Divoká Vltava

 • Obnovení řeky podél Císařského ostrova
 • Zlepšení poměrů při průchodu povodní v průtočném profilu řeky Vltavy
 • Zlepšení protipovodňové ochrany
 • Vytvoření přírodního povodňového parku – nové rekreační srdce Trojské kotliny
 • Obnova hydromorfologických poměrů řeky Vltavy v Trojské kotlině
 • Obnova a rozvoj přirozených ekologických vztahů, podpora biodiverzity a stanovišť cílových druhů
 • Zajištění migračního prostupu Trojského jezu
 • Obnova krajinných hodnot nivy a vodního toku řeky – z percepčního a kulturního hlediska
 • Vytvoření nových příležitostí pro rekreaci, hru a trávení volného času pro obyvatele Prahy
 • Vytvoření příležitostí pro vzdělávání a osvětu
 • Posílení vztahu k místu, podpoření identity obyvatel Trojské kotliny

Nábřeží Stromovky 

 • Lepší propojení Stromovky s řekou

Propojení: Troja, Císařský ostrov a Bubeneč 

 • Nové pěší a cyklistické propojení přes Vltavu z Bubenče do Troji
 • Prověření opatření pro zlepšení pěší prostupnosti územím
 • Koordinace zamýšlených záměrů a zefektivnění připravovaných investic
 • Prověření umístění pěší lávky
 • Zlepšení podmínek pěší a cyklistické dopravy
 • Prověření způsobu využití širšího vymezeného území a dílčích lokalit
 • Zlepšení stavu krajiny

Park U Vody – nový park v Trojské kotlině 

 • MČ Praha 7 připravuje proměnu vltavského nábřeží severně od ulice Varhulíkové mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků.
 • Na podzim 2020 vyhlásila urbanisticko-krajinářskou soutěž.

Park vodních sportů

 • Vznik nového slalomového kanálu na pravém břehu v oblasti Trojského jezu
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2015
Dokončení: 2030

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

Petr Pelčák, Pelčák a partner architekti 
Eva Wagnerová, krajinářská architektura
Václav Malina, Ateliér DUA
Miloslav Šindlar, ŠINDLAR

Úloha IPR

Zadavatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie

Detailnější popis projektu

Historie

 • Trojská kotlina byla kdysi malebným venkovem s poli, sady, zahradami a vinicemi.
 • Během devatenáctého století se pomalu proměňoval charakter území. Vznikaly zde významné kulturní areály – po levé straně Královská obora s Výstavištěm, po pravé Trojský zámek, zoo a botanická zahrada.

Soutěžní workshop 2015

 • Soutěžní workshop, který proběhl během května a června 2015, představoval přípravnou fázi budoucí Koncepce Císařského ostrova.
 • Kombinoval soutěž a odborné kolokvium s širokou účastí.
 • Jeho cílem bylo nalézt sdílený přístup k rozvoji území a vybrat vítězný projekt z pěti návrhů, které plynule vznikaly v rozmezí mezi prvním a třetím setkáním.

Historie proměny území

 • Již v roce 2015 byl realizován Soutěžní workshop jakožto přípravná fáze Koncepce Císařského ostrova.
 • V roce 2017 schválila Praha Koncepci Císařského ostrova.
  Memorandum o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě Trojské kotliny v okolí Císařského ostrova bylo podepsáno dne 1. 12. 2017 tehdejší primátorkou Prahy Adrianou Krnáčovou a představiteli jednotlivých městských částí.
 • V průběhu roku 2018 proběhl mezi obyvateli městské části Praha-Troja kvalitativní výzkum potřeb týkajících se veřejného prostoru v Trojské kotlině.
 • Vznikla organizace Příměstský park Trojská kotlina. Jde o místní iniciační, koordinační a správní nástroj pro péči, ochranu a rozvoj hodnotné krajiny a kulturního dědictví Trojské kotliny.
 • V červnu roku 2019 proběhla dotazovací anketa formou on–line dotazníku na vzorku 498 respondentů.
 • Území je rozděleno mezi celou řadu správců a vlastníků s odlišnými zájmy a odpovědnostmi a rozkládá se na území čtyř městských částí, proto v roce 2019 vznikl management plán – konkrétní postup, jak koordinovat aktivity jednotlivých správců.
 • Na konci listopadu 2020 proběhla urbanisticko-krajinářská soutěž na budoucí podobu nového parku U Vody.
Vítězný návrh
Soutěžní návrhy

Návrhy

Koncepce 2017

Trojská kotlina postrádala všeobecně sdílenou koncepci územního rozvoje. Rada HMP schválila dne 29. 8. 2017 Akční plán a Koncepci celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí.