Přejít na hlavní obsah
Praha je živé a mnohovrstevnaté město. Její fyzické vystavěné prostředí je naplněné činnostmi lidí, kteří potřebují pro svůj každodenní život kvalitní funkční systémy, dostatečnou vybavenost a infrastrukturu. Kvalita života a spokojenost obyvatel Prahy se odvíjí také od kvality služeb a vybavenosti města.

IPR se věnuje Praze z nejrůznějších úhlů a měřítek. Spravuje proto aplikace, které pomáhají při plánování rozvoje. Díky aplikacím jako 3D model Prahy či Digitální technická mapa je tak možné pohlédnout na hlavní město z jiných úhlů. Dále IPR spravuje databáze a vytváří analýzy o infrastruktuře – od škol a školek po další veřejnou vybavenost, zaměřuje se např. i na osoby s pohybovým postižením. 

Aplikace

Digitální technická mapa
Digitální technická mapa Prahy je základní mapové dílo v měřítku 1:500 popisující území Prahy. Sdružuje 3D data vymezující objekty fyzického stavu polohopisu a sítí technického vybavení. Data jsou poskytována jako otevřená data, nebo prostřednictvím elektronického výdejního modulu.
3D model Prahy
Prohlédněte si Prahu ze všech úhlů! Aplikace zobrazuje hlavní město ve 3D. Pražské budovy si navíc můžete označit podle počtu podlaží, využití území, kategorií vlastnictví nebo správy veřejnými subjekty. Najdete zde možnost prohlédnout si Prahu ze známých vyhlídkových míst.
Atlas ÚAP
Atlas ÚAP zobrazuje podrobné informace z průzkumu současného stavu využití území pořízeného IPR v měřítku 1:5000. Zahrnují výšky objektů, veřejná prostranství, bariéry a využití území a další.
Katalog městských částí
Aplikace prezentuje různá témata a základní informace o městských částech Prahy. Zdrojem informací pro katalog jsou celoměstské i národní evidence.
Mapa přístupnosti pro osoby s pohybovým postižením
Digitální mapa přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s pohybovým postižením je unikátní aplikace, která vznikla ve spolupráci IPR, MHMP a Pražské organizace vozíčkářů. Mapa tzv. semaforovým způsobem kategorizuje jednotlivé objekty na přístupné, částěčně přístupné a nepřístupné.
Volby – navigace do volebních místností
Aplikace shromažďuje veškeré volební místnosti a volební okrsky v Praze. Po vyhledání konkrétní adresy zobrazí trasu do volební místnosti pěšky, na kole či autem.
Analýzy

Infrastrukturní potřeby Prahy

Složky veřejné infrastruktury jsou například polikliniky, základní školy, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, sportovní areály, parky, lesy a lesoparky, knihovny nebo potravinářské prodejny. Jaké je jejich zastoupení v jednotlivých částech Prahy? Kde jsou nedostatky a jak postupovat v projektech nové bytové zástavby?

Analýza infrastrukturních potřeb Prahy (2019)