Skip to main content

Jak probíhají práce na Metropolitním plánu?

V polovině září letošního roku bylo schváleno zadání nového územního plánu hlavního města Prahy (tzv. Metropolitního plánu). Přinášíme shrnutí dosavadního procesu zpracování s výhledem na rok 2014.

alt

Zadání Metropolitního plánu

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo na svém zasedání dne 7. 6. 2012 ukončení prací na Konceptu 09 a zároveň schválilo zahájení pořizování Metropolitního plánu. Tento krok byl důležitou součástí začínajícího procesu přeměny přístupu k plánování v Praze. Přípravu plánu dostal za úkol zajistit tehdejší Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM), dnes Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha). Tato koncepční organizace se profiluje jako odborné pracoviště se zaměřením na výzkumnou činnost v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města a dalších specifických činností a je zpracovatelem Metropolitního plánu.

Na podzim roku 2012 vznikla v této souvislosti Kancelář metropolitního plánu, která má zpracování Metropolitního plánu ve své gesci. Prakticky ihned pak započala příprava návrhu zadání Metropolitního plánu. Schválení návrhu zadání Zastupitelstvem je po rozhodnutí o pořizování druhým krokem vyplývajícím ze stavebního zákona v celém procesu zpracování územního plánu. Jak bylo řečeno výše, ke schválení došlo dne 19. 9. 2013. Po zveřejnění textu návrhu zadání veřejnosti měl každý 30 denní lhůtu na podání připomínek. Nejčastější otázky a odpovědi týkající se zadání Metropolitního plánu naleznete na www.iprpraha.cz/zadani-faq.

Pozn.: Zadání zpracovává pořizovatel, tedy Odbor stavební a územního plánu MHMP, který s projektantem (tehdy ÚRM) jeho podobu konzultuje.

Dne 7. 11. Zastupitelstvo HMP schválilo transformaci ÚRM na Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha). Změny ve statutu organizace jsou koncipovány tak, aby IPR Praha lépe zajišťoval kvalifikovaný rozvoj Prahy včetně funkcí, které město může svým obyvatelům i návštěvníkům nabídnout.

Návrh Metropolitního plánu

Dalším krokem v procesu pořizování Metropolitního plánu je zpracování návrhu. Dříve byla součástí procesu i fáze konceptu, ta byla však novelou stavebního zákona v roce 2013 vynechána, čímž byl proces urychlen. Ve fázi návrhu Metropolitního plánu se připravuje jeho textová a grafická část. Územní plán (tedy i Metropolitní plán) není pouze jedním „plánem“, ale jde o soubor více plánů, schémat a textů se všemi náležitostmi. Jedním z pilířů postupu při zpracování nového Metropolitního plánu je spolupráce s městskými částmi. V průběhu léta 2013 se na půdě IPR Praha konalo první kolo informačních seminářů pro městské části. Zúčastnilo se 42 z 57 městských částí a jejich zástupci dostali informace jak ke zpracovávání Metropolitního plánu, tak i ke Strategickému plánu hl. m. Prahy. Dále se dozvěděli např. informace o průběhu průzkumu současného stavu území pro potřeby aktualizace Územně analytických podkladů a v neposlední řadě jim byly předány kontakty na experty IPR Praha, kteří mají koncepci jejich území v gesci. Městské části dostaly k dispozici rozčlenění území na lokality a následně byly vyzvány, aby zaslaly úvodní rozvahu o charakteru svého území. Tyto podklady zaslala přibližně polovina městských částí v termínu, ostatní slíbily dodat po projednání v příslušných orgánech samosprávy.

Kancelář metropolitního plánu v současné době pracuje na vyhodnocování výše uvedených podkladů, které na IPR Praha zaslaly městské části v průběhu podzimu.

Lokality

Lokality jsou základním stavebním kamenem Metropolitního plánu. Parametry jednotlivých lokalit budou nastaveny tak, aby byly jasnější, přehlednější a snadněji aplikovatelné při rozhodování v území. Platný územní plán zaznamenává cca 1000 změn ročně, čímž představuje značnou administrativní zátěž. Mezi další nevýhody patří zejména neschopnost reflektovat požadavky stavebního zákona.

Harmonogram prací na Metropolitním plánu

V současné době se zpřesňuje vymezení lokalit z vyhodnocených materiálů od MČ. V březnu 2014 bude zveřejněna mapa těchto lokalit, principy Metropolitního plánu a dílčí výkresy (vrstva krajiny a struktury veřejných prostranství). Tento materiál bude v rámci spolupráce konzultován s městskými částmi. V této době bude pravděpodobně schválena i aktualizace nadřazené dokumentace územního plánu – Zásad územního rozvoje (ZUR) a také Územně analytické podklady (ÚAP) a souběžně začne vznikat textová část Metropolitního plánu.

V létě 2014 budou představeny krycí listy a systémy elektronického zpracování Metropolitního plánu. Touto dobou je předpokládána i finalizace výkresů infrastruktury.

„Máme deadline stanovený novelou stavebního zákona, která říká, že města, která mají územní plány před rokem 2006, což je případ hlavního města Prahy , musí mít zpracován nový územní plány na celé své území do 31.12.2020 . Ovšem, my doufáme, že se podaří i díky spolupráci s městskými částmi a doufejme v příštím roce i další širší komunikaci, připravit první projednávání na jaro roku 2015,“ doplňuje Jaromír Hainc z Kanceláře metropolitního plánu.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles