Skip to main content

Aktuality

IPR Praha nyní pracuje na návrhu územní studie, který je v průběhu konzultován se členy pracovní skupiny. Návrh bude k připomínkám (v rámci tzv. projednání) zveřejněn v 1Q roku 2022.

Projekt v bodech

O projektu

Harmonogram

Zahájení: 2018

Dokončení (předpoklad): 2022

KOLIK TO BUDE STÁT?

xxx

KDO TO BUDE DĚLAT?

MOBA / IPR Praha

ÚLOHA IPR

Zpracovatel územní studie

FORMA

Územní studie

Harmonogram

2018

Urbanistická vycházka po území a participační setkání u kulatých stolů v rámci analytické části.

2019

 • Březen: Představení rozpracovaného návrhu územní studie politické reprezentaci MČ Prahy 8 (4. 3.), zástupcům SVJ/BD a spolků působících na sídlišti Ďáblice (5. 3.), investorům a provozovatelům (6. 3.) a veřejnosti (11. 3.)
 • Průběžné konzultace návrhu územní studie s pracovní skupinou (březen, duben, říjen, prosinec)

2020

 • Léto  – Odevzdání studie zpracovatelem (MOBA) k připomínkám, interní kontrola
 • Průběžné konzultace a informování o stavu procesu (červenec, srpen). 

2021       

 • Zahájení úprav/přepracování návrhu územní studie.
 • Duben / Květen – Spolek Krásné Kobylisy představuje Vizi Sídliště Ďáblice (autoři: Ing. arch Petr Klápště, Ph.D. a Bc. Sylva Korelusová) 
 • Průběžné konzultace a informování o stavu procesu (květen, srpen, září, říjen) 

2022 (přepoklad)

 • 1Q – veřejné projednání návrhu
 • 1Q – 2Q - Vyhodnocení připomínek a úprava návrhu
 • 3Q – finální návrh a předpoklad jejího schválení
Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

Navržení koncepce veřejných prostranství včetně parků, veřejné vybavenosti a infrastruktury
Vytipování míst pro doplnění zástavby včetně možné výšky, kapacity a způsobu využití

Historie

Ďáblice byly do roku 1968 samostatnou obcí na okraji Prahy. V 50. letech se začalo uvažovat o rozvoji tzv. Severního Města, jehož součástí byly také Ďáblice. Sever Prahy byl pro své příhodné přírodní podmínky určen k zástavbě převážně obytného charakteru již od prvních úvah o dalším poválečném rozšiřování města.

Část Ďáblic si však dodnes zanechala z hlediska urbanismu vesnický charakter.

Výsledné řešení sídliště Ďáblice navazuje na soutěžní návrh Vlastimila Durdíka a Jiřího Novotného z roku 1963, který dále rozpracovali Josef Polák, Vojtěch Šalda a hlavní architekt souboru Viktor Tuček. Ze soutěžního návrhu autoři převzali základní dopravní schéma, které umožnilo odvést tranzitní dopravu mimo sídliště, a koncept dvou hlavních křížících se pěších os.

Sídliště je jedinečné tím, že mezi jednotlivými domy vznikla řada parčíků s rybníčky, vzrostlými stromy a množstvím zákoutí.

Jak jste se mohli zapojit?

V analytické fázi byli zmapování uživatelé území, proběhl průzkum provozoven (k tzv. zkoumání ekonomického zdraví v lokalitě), komunitní monitoring a další analýzy užívání území.  Mezi provozovateli i obyvateli zároveň proběhlo reprezentativní sociologické dotazníkové šetření. Všechny tyto průzkumy byly součástí podkladů pro územní studii. 

Veřejnost byla zapojena do tvorby územní studie v rámci vycházek a setkání nad mapou v roce 2018. Podněty byly zapracovány do analytické části studie. První návrh byl veřejnosti představen v březnu 2019. Bylo obdrženo velké množství připomínek, které byly v následujících krocích zohledněny.  

V dubnu roku 2019 byla na žádost klíčových aktérů v území i samotné veřejnosti sestavena pracovní skupina*, která se věnovala právě návrhu územní studie a dalšímu postupu v rámci její tvorby. Schůzky pracovní skupiny stále probíhají, nyní nad upravovaným/přepracovávaným návrhem územní studie. 

 

*pozn. pracovní skupina je složena ze zástupců a zástupkyň spolku Krásné Kobylisy, Městské části Praha 8, Hlavního města Prahy, Národního památkového ústavu a SVJ.

Zpětná vazba od obyvatel sídliště a odborníků

Zpětná vazba od obyvatel sídliště, odborníků či politiků podnítila úpravu návrhu v těchto oblastech:

 • Budou definovány urbanistické hodnoty sídliště určené k zachování s pečlivým popisem.
 • Případná nová výstavba bude koncentrovaná převážně v okolí metra Ládví, ostatní místa budou prověřena a případně navržena k dotvoření v souladu s charakterem a strukturou zástavby sídliště s důsledným odůvodněním.
 • Návrh se bude soustředit též na hierarchizaci a definici jednotlivých charakterů veřejného prostoru vnitřní části sídliště, ulice Střelničná, předprostoru hřbitova a Střelnice
 • Objekty Včel budou navrženy především pro využití veřejnou vybaveností.