Skip to main content
Nové řešení symbolu Dejvic odklání veškerou dopravu mimo střed náměstí.

Vítězné náměstí neboli Kulaťák dnes nefunguje jako plnohodnotné náměstí. Jde v podstatě o nedokončenou dopravní křižovatku, která myslí na chodce až v poslední řadě. Proto se město rozhodlo, že Vítězné náměstí získá novou tvář. Návrh studia Pavel Hnilička Architekti zvítězil v roce 2018 v urbanistické soutěži, kterou jsme připravili na základě zadání vedení města. Nové řešení symbolu Dejvic odklání veškerou dopravu mimo střed náměstí. To se promění v místo pro setkávání, kulturní akce, trhy, veřejná shromáždění nebo pro ústřední monument. Katalog soutěže je ke stažení zde.

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2018
Dokončení studie: 2022
Dokončení realizace: 2030

Kolik to bude stát?

500 mil. Kč

Kdo to bude dělat?

Pavel Hnilička Architekti

Úloha IPR

Zadavatel soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

Forma

Mezinárodní urbanisticko-architektonická otevřená anonymní dvoukolová projektová soutěž

Detailnější popis projektu

Vítězné náměstí dlouhé roky nevyužilo svůj potenciál. Přitom je dokonce čtyřnásobně větší než třeba Staroměstské náměstí. Teď se to ale změní. Uprostřed náměstí vznikne nová pěší zóna s centrálním monumentem.

Historie

 • Dnešní podobu náměstí určil architekt Antonín Engel, který vyhrál v roce 1920 architektonickou soutěž na nové urbanistické řešení severozápadního města a v roce 1924 vytvořil pro celou čtvrť regulační plán, silně ovlivněný mimo jiné přestavbou Paříže v 19. století. Hospodářská krize však velkolepé vize narušila a dnešní podoba je tak pouhým torzem plánované realizace.
 • Engel vedl automobilovou dopravu po kruhovém objezdu, stejně tak nejprve tramvaje. Vykolejení tramvajové soupravy a opakované kolize dopravy vyústily roku 1942 v úpravu vedení tramvajové trati středem objezdu.
 • První krok k novodobé proměně Vítězného náměstí nastal v březnu 2017, kdy MČ Praha 6 uspořádala v hotelu DAP veřejné setkání týkající se budoucnosti Vítězného náměstí.
 • Hl. m. Praha v roce 2018 pověřilo IPR přípravou urbanistické soutěže na celkové řešení Vítězného náměstí, kterou vyhrálo studio Pavel Hnilička Architekti.

Soutěž

 • Mezinárodní urbanisticko-architektonická otevřená anonymní dvoukolová projektová soutěž
 • Předmětem soutěže bylo zpracování řešení prostoru Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvoření veřejného prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s jeho nově navrženým dopravním řešením.
 • Katalog soutěže je ke stažení zde.

Termíny

Vyhlášení soutěže: 20. 4. 2018
Ukončení soutěže: 28. 11. 2018 

Competitive proposals
1. cena
2. cena
3. cena
1. cena
Author team

Pavel Hnilička Architekti, s. r. o. – Pavel Hnilička, Eva Macková, Josef Filip; spolupráce: Marek Řehoř, Jana Kafková, Karolína Röschl, Tereza Sýkorová, Mirka Baklíková, Theresa Kjellberg, Jan Drška

Návrh vychází z odkazu prof. Engela, autora urbanistického návrhu Dejvic, a jeho vizí stavby měst silně ovlivněnými přestavbou Paříže a dalšími pozdějšími velkolepými městskými plány 19. století. Základní myšlenkou návrhu úprav dosud nedostavěného náměstí je uvolnění jeho středu odsunutím tramvaje a automobilového provozu. Volný střed může být naplněn mnoha různými aktivitami, jako jsou trhy, veřejná shromáždění, start a cíl závodu apod. Hodnota veřejného prostoru spočívá v jeho univerzálnosti. Geometrie náměstí založeného na půdorysu poloviny čtverce a kruhu je do středového kruhu rozčleněna zelenými segmenty bosketu, které vymezí nejen samotný kruh uprostřed, ale i prostor po obvodu s aktivním parterem budov. Vzrostlé stromy navodí po okrajích náměstí příjemné měřítko prostoru podobnému ulici, přesto je celý prostor náměstí o šířce 200 m(ve čtverci) přehledný po celé své ploše. Pro srovnání například Staroměstské náměstí je čtyřikrát menší (cca 100 x 100 m). Vložený bosket schová pod koruny stromů automobilovou dopravu. Návrh úprav náměstí klade důraz na obytnou kvalitu města. Vzhledem k poloze náměstí ve struktuře Prahy a vazbám na veřejnou dopravu se tak do popředí zájmu dostávají zejména chodci. Náměstí má šanci stát se významnou a oblíbenou částí Prahy.
2. cena
Author team

Mandaworks, Sweden

Vítězné náměstí je veřejný prostor, které svým významem zdaleka překračuje hranice Prahy 6. Reprezentuje historii a tradice a zároveň má za cíl stát se v budoucnu skutečným náměstím pro lidi – jak pro místní obyvatele, tak ostatní Pražany i další návštěvníky města. Otevřená plocha orámovaná reprezentativními budovami nacházející se na rozhraní oblíbené rezidenční čtvrti a univerzitního kampusu je díky jednoduchým zá­sahům povýšena na atraktivní a přívětivý městský prostor. Scelením celé plochy náměstí souvislým dlážděným povrchem, který se inspiruje tradiční pražskou kamennou mozaikou, a překlenutím prostoru zelenou stromovou korunou vzniká jednotné náměstí s variabilním programem pro pestré uživatelské skupiny. Z dnešní křižovatky se tak stává náměstí pro všechny současné i budoucí generace.
3. cena
Author team

JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a. s. + Ateliér DUA, s. r. o.

Kvalitní náměstí je centrem veřejného života, je místem setkávání, ale i místem pro zastavení a oddech. Aby bylo náměstí funkční, tak musí být atraktivní především pro chodce a má zvýhodňovat pěší trasy v návaznosti na MHD. V případě Vítěz­ného náměstí je klíčem k jeho rekultivaci opti­mální koexistence veřejného prostoru a nezbytné automobilové dopravy. Návrh na řešení Vítězného náměstí vychází z několika koncepčních zásad. Především jde o zpřístupnění středu náměstí pro pěší, kde je navržen kvalitní parkový prostor odcloněný od okolní dopravy zelení, alejí stromů a terénní modelací. Dále se jedná o vytvoření dopravního skeletu zohledňujícího stávající i budoucí do­pravní zátěže s tím, že jsou zlepšeny návaznosti mezi jednotlivými složkami MHD. V neposlední řadě návrh navazuje na původní urbanistickou koncepci od Antonína Engela. Cílem návrhu je na Vítězném náměstí vytvořit kvalitní, funkční a zároveň příjemný veřejný prostor.

Porota

Členové poroty – nezávislí

 • prof. Ing. arch. Jan Jehlík, architekt-urbanista, atelier Jan Jehlík, Praha, předseda poroty
 • Peter Heath, RIBA MRTPI, Atkins Design Director Public Realm, Londýn
 • prof. Ivan Reimann, Müller–Reimann architekten, Berlín
 • Ing. arch. Antonín Novák, atelier DRNH, Brno
 • prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., teoretik architektury
 • Ing. arch. MgA. Alena Korandová, atelier Koranda–Korandová, Beroun

Členové poroty – závislí

 • Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy
 • Mgr. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy
 • Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy
 • Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6
 • Ing. arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ Praha 6

Náhradníci poroty – nezávislí

 • Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D., atelier Rusina–Frei, Praha
 • Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, ateliér FAM, Praha
 • Ing. arch. Juraj Calaj, atelier edit architects, Praha

Náhradníci poroty – závislí 

 • Ing. arch. MgA. Petr Janda, zástupce primátorky Adriany Krnáčové
 • MgA. Štěpán Toman, zástupce náměstkyně Petry Kolínské
 • Mgr. Michael Pokorný, zástupce náměstka Petra Dolínka
 • MgA. Marek Kopeć, IPR
 • doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., IPR
 • Ing. Štěpán Špoula, IPR
Řešení tzv. 4. kvadrantu

Aktuální soutěž na dostavbu náměstí

Vítězné náměstí, které projde proměnou podle návrhu studia Pavla Hniličky, čeká další architektonická soutěž. Hlavní město Praha a Městská část Praha 6 umožnily vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže na dostavbu tzv. 4. kvadrantu, tedy jeho poslední nedokončené části. Vítězný návrh na řešení území, jež je vymezeno ulicemi Evropská, Šolínova a Jugoslávských partyzánů, byl veřejnosti představen v září 2023.

Soutěž probíhala formou tří soutěžních workshopů, během kterých se porota, investoři, samospráva a další aktéři území zapojili do dialogu přímo se soutěžícími týmy. Do soutěže se přihlásilo celkem 44 týmů, ze kterých porota vybrala 9 týmů, které se zúčastnily prvního kola soutěže. Následně bylo vybráno 5 konceptů, které byly ve druhém kole rozpracovány do podrobnějšího návrhu. S vítězem soutěže zadavatel jedná o zpracování navazujících projektů.

Součástí podkladů pro architekty byly i výstupy ze zapojení veřejnosti, které probíhalo během jara 2022. Obyvatelé a návštěvníci území popsali, co jim v centru Dejvic chybí a jak by rozvoj náměstí mohl zlepšit občanskou vybavenost. Souhrnná zpráva ze zapojení veřejnosti a další informace k soutěži jsou na webu www.4kvadrant.cz