Přejít na hlavní obsah
Území kolem soutoku Berounky a Vltavy vnímáme jako laboratoř proměny. 

Projekt s názvem Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd zkoumá, jak lze prostřednictvím umění a humanitních věd zprostředkovat hlubší zážitek z přírody a iniciovat změnu mentálním obrazu krajiny. Projekt reaguje na celosvětový fenomén „nature deficit-disorder“ (R. Louv), který ukazuje souvislost mezi poruchami zdraví a ztrátou kontaktu s přírodou. Rádi bychom iniciovali proměnu vnímání Soutoku od fragmentovaného, zanedbaného a nedoceněného území na periferii města v důležitou oblast říční nivy, která potřebuje péči, ochranu a smysluplnou vizi rozvoje. Projekt zkoumá krajinu z různých úhlů a optikou kooperujících přírodních a humanitních věd s ohledem na potřeby adaptace města na klimatickou změnu. Cílem je setkávání občanů v krajině, užší kontakt s přírodou a hledání optimálního způsobu pro zprostředkování kulturních, historických a ekologických hodnot území. Důležitá je identifikace obyvatel s oblastí Soutoku a zajištění udržitelnosti projektu prostřednictvím aktivního zapojení místních aktérů. 

Číslo projektu: TL05000508

O projektu

Řešitelé

IPR Praha, AMU v Praze a VŠE v Praze

Aplikační garant

Hl. m. Praha, Odbor ochrany prostředí (EVVO/MHMP)

Doba řešení

07/2021–06/2023

Milníky projektu

Začátek realizace

07/2021

Postupné otevírání interpretačních center a následná realizace vzdělávacích programů

09/2021, 12/2021, 03/2022, 06/2022, 09/2022, 12/2022, 03/2022

Propagace na Pražském Quadrienale

06/2023

Konec realizace

06/2023 

Financování projektu

Projekt je financován se státní podporou Technologické 
agentury ČR.

Kontaktní údaje

Ing. arch. Zdeněk Ent, IPR Praha, ent@ipr.praha.eu, tel. +420 777 861 720

 

Aktivity projektu

Pro vybrané lokality budou společně s místními aktéry vytvořena interpretační centra a vzdělávací programy, které prostřednictvím metod site specific a participativního umění přinesou přímý zážitek přírody, umožní celostní vnímání krajiny a zprostředkují orální i vizuální historii místa. Pro interpretační centra byla vybrána tato témata:

 

  1. Člověk a diverzita v nivě řeky
  2. Živá řeka – řeka říká
  3. Koloběh vody v krajině
  4. Pastva a nová divočina
  5. Krajina jako duchovní prostor

 

V důležité dny roku – jarní a podzimní rovnodennost, zimní a letní slunovrat – se budou na zajímavých místech v oblasti Soutoku konat sousedské slavnosti, které kromě networkingu přinesou i pilotní případové studie pro tvorbu vzdělávacích programů.

Výstupy projektu

V návaznosti na zpracované průzkumy území (IPR Praha, 2016–2019) bude proveden SHUV výzkum, jak tvůrčı́m způsobem interpretovat sociologické, přı́rodovědné, kulturně-historické, ekologické a ekonomické aspekty území ve třech časových rovinách – minulé, přítomné i budoucí. 

INTERPRETAČNÍ CENTRA 

Na různých místech v krajině vznikne a bude pilotně ověřeno pět interpretačních center (interaktivnı́ výstava, performance, divadlo nebo jiné akční či participativní uměnı́), která budou věnována jednotlivým tématům a prostřednictvím mediátora (umělec/odbornı́k) budou iniciovat proces objevovánı́, intelektuálního a emocionálního spojení komunity a návštěvníků s kvalitami území. 

EDUKATIVNÍ PROGRAMY

V rámci projektu bude vytvořeno a pilotně ověřeno pět edukativnı́ch programů, které budou navázány na interpretační centra, vztahující se k jednotlivým tématům. Programy budou koncipovány tak, aby se mohly odehrávat kdekoliv a byly přenostitelné do systému ekologického vzdělávání EVVO. Ke každému programu bude vytvořena metodika, vzdělávací materiály, doprovodné prezentace a vzdělávací pomůcky.

ZOBECNĚNÁ METODIKA PRO INTERPRETACI ASPEKTŮ KRAJINY PROSTŘEDNICTVÍM UMĚNÍ

Metodika je hlavní výstup projektu, který zaznamená veškeré poznatky z výzkumu na obecné úrovni tak, aby byly použitelné i v jiných lokalitách mimo Soutok. Bude obsahovat odpovědi na tyto otázky: jak využít umělecké metody či postupy v rámci agendy územního rozvoje, v jaké fázi územního rozvoje je použít a jaké další vstupy jsou k tomu potřeba. Výsledky budou promítnuty do strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy.