Skip to main content

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co už se podařilo změnit?

 • Skládky byly odstraněny a upraveny.
 • Praha zahájila péči o zanedbané části Císařského ostrova.
 • Začaly přípravy na výsadbu nové zeleně.
 • Už dnes můžete vyzkoušet pilotní okružní stezku, kterou připravila MČ Praha 7 společně s námi.

Co se děje teď?

 • Probíhá zpracování prověřovací studie revitalizace řeky, trojského nábřeží s protipovodňovou ochranou zoologické zahrady a propojení z Papírenské ulice do Troji s novou lávkou.
 • Dílčí projekty prochází náročnou fází povodňových modelů a intenzivní debatou se zainteresovanými aktéry.
 • Finální výsledek bude schvalovat rada města v létě 2021.

Co se stane?

Trojské nábřeží 

 • Revitalizace řeky
 • Vytvoření nových přírodních a rekreačních ploch s kvalitním veřejným prostranstvím

Revitalizace řeky Divoká Vltava

 • Obnovení řeky podél Císařského ostrova
 • Zlepšení poměrů při průchodu povodní v průtočném profilu řeky Vltavy
 • Zlepšení protipovodňové ochrany
 • Vytvoření přírodního povodňového parku – nové rekreační srdce Trojské kotliny
 • Obnova hydromorfologických poměrů řeky Vltavy v Trojské kotlině
 • Obnova a rozvoj přirozených ekologických vztahů, podpora biodiverzity a stanovišť cílových druhů
 • Zajištění migračního prostupu Trojského jezu
 • Obnova krajinných hodnot nivy a vodního toku řeky – z percepčního a kulturního hlediska
 • Vytvoření nových příležitostí pro rekreaci, hru a trávení volného času pro obyvatele Prahy
 • Vytvoření příležitostí pro vzdělávání a osvětu
 • Posílení vztahu k místu, podpoření identity obyvatel Trojské kotliny

Nábřeží Stromovky 

 • Lepší propojení Stromovky s řekou

Propojení: Troja, Císařský ostrov a Bubeneč 

 • Nové pěší a cyklistické propojení přes Vltavu z Bubenče do Troji
 • Prověření opatření pro zlepšení pěší prostupnosti územím
 • Koordinace zamýšlených záměrů a zefektivnění připravovaných investic
 • Prověření umístění pěší lávky
 • Zlepšení podmínek pěší a cyklistické dopravy
 • Prověření způsobu využití širšího vymezeného území a dílčích lokalit
 • Zlepšení stavu krajiny

Park U Vody – nový park v Trojské kotlině 

 • MČ Praha 7 připravuje proměnu vltavského nábřeží severně od ulice Varhulíkové mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků.
 • Na podzim 2020 vyhlásila urbanisticko-krajinářskou soutěž.

Park vodních sportů

 • Vznik nového slalomového kanálu na pravém břehu v oblasti Trojského jezu
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2015
Dokončení: 2030

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

Petr Pelčák, Pelčák a partner architekti 
Eva Wagnerová, krajinářská architektura
Václav Malina, Ateliér DUA
Miloslav Šindlar, ŠINDLAR

Úloha IPR

Zadavatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie

Detailnější popis projektu

Historie

 • Trojská kotlina byla kdysi malebným venkovem s poli, sady, zahradami a vinicemi.
 • Během devatenáctého století se pomalu proměňoval charakter území. Vznikaly zde významné kulturní areály – po levé straně Královská obora s Výstavištěm, po pravé Trojský zámek, zoo a botanická zahrada.

Soutěžní workshop 2015

 • Soutěžní workshop, který proběhl během května a června 2015, představoval přípravnou fázi budoucí Koncepce Císařského ostrova.
 • Kombinoval soutěž a odborné kolokvium s širokou účastí.
 • Jeho cílem bylo nalézt sdílený přístup k rozvoji území a vybrat vítězný projekt z pěti návrhů, které plynule vznikaly v rozmezí mezi prvním a třetím setkáním.

Historie proměny území

 • Již v roce 2015 byl realizován Soutěžní workshop jakožto přípravná fáze Koncepce Císařského ostrova.
 • V roce 2017 schválila Praha Koncepci Císařského ostrova.
  Memorandum o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě Trojské kotliny v okolí Císařského ostrova bylo podepsáno dne 1. 12. 2017 tehdejší primátorkou Prahy Adrianou Krnáčovou a představiteli jednotlivých městských částí.
 • V průběhu roku 2018 proběhl mezi obyvateli městské části Praha-Troja kvalitativní výzkum potřeb týkajících se veřejného prostoru v Trojské kotlině.
 • Vznikla organizace Příměstský park Trojská kotlina. Jde o místní iniciační, koordinační a správní nástroj pro péči, ochranu a rozvoj hodnotné krajiny a kulturního dědictví Trojské kotliny.
 • V červnu roku 2019 proběhla dotazovací anketa formou on–line dotazníku na vzorku 498 respondentů.
 • Území je rozděleno mezi celou řadu správců a vlastníků s odlišnými zájmy a odpovědnostmi a rozkládá se na území čtyř městských částí, proto v roce 2019 vznikl management plán – konkrétní postup, jak koordinovat aktivity jednotlivých správců.
 • Na konci listopadu 2020 proběhla urbanisticko-krajinářská soutěž na budoucí podobu nového parku U Vody.
Vítězný návrh
Competitive proposals

Proposals

Koncepce 2017

Trojská kotlina postrádala všeobecně sdílenou koncepci územního rozvoje. Rada HMP schválila dne 29. 8. 2017 Akční plán a Koncepci celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí.