Přejít na hlavní obsah
Území Nového Sedlce je jednou z nejvýznamnějších transformačních ploch na okraji Prahy.

Cílem města je, aby zde vznikla fungující městská čtvrť. K tomu je potřeba změna územního plánu, který dnes výstavbu v takovém rozsahu neumožňuje. Lokalita bude obsloužena novou tramvajovou tratí z Podbaby až na Suchdol – Výhledy.

Urbanistická studie Nového Sedlce

Studii zpracovává IPR Praha. Urbanistická studie Nového Sedlce (USNS) zajistí podmínky pro výstavbu nové tramvajové trati, koordinaci záměrů v území, koncepční rozvoj a revitalizaci dané lokality. Hrubopis studie byl zpracován na základě Usnesení Rady HMP č. 567 ze dne 30. 3. 2020, zároveň se na základě USNS zahajuje příprava tramvajové trati v dané lokalitě.

Návrh studie k projednání byl aktuálně schválen Usnesením Rady HMP č. 1479 ze dne 13. 6. 2022 pod názvem k návrhu Urbanistické studie Nového Sedlce a k přípravě tramvajové trati "Nádraží Podbaba – Suchdol (Výhledy)".

Podobu schváleného návrhu zde představujeme.

Nyní bude následovat projednání studie s městskými částmi Praha 6, Suchdol a Lysolaje, dotčenými orgány státní správy, majiteli pozemků a následně formou participace bude se studií seznámena široká veřejnost. Připomínky všech zúčastněných budou zapracovány do čistopisu studie.

O jaké území se jedná?

Řešené území na jihu navazuje na stávající tramvajovou smyčku v Podbabě a dále pokračuje Podbabskou a Roztockou ulicí až ke křižovatce s Kamýckou ulicí. Zde se rozšiřuje a umožňuje návrh zástavby v okolí nové tramvajové trati. Jedná se o lokalitu zvanou Nový Sedlec – jednu ze dvou oblastí, kde je předmětnou studií navržena nová zástavba. Jde o plochy vymezené ze severu Kamýckou ulicí, z východu železnicí, z jihu a jihovýchodu hranou Podbabských skal a Lysolajského údolí a na západě stávající zástavbou rodinných domů při ulici Nad Podbabskou skálou. Suchdolem prochází řešené území převážně v rozsahu Kamýcké ulice, kde byly prověřeny uliční profily s ohledem na nově vstupující tramvajovou trať, aby odpovídalo dnešním standardům pro kvalitní veřejný prostor. Řešené území končí v oblasti nazvané Výhledy, kde se opět mírně rozšiřuje na dnes nezastavěné pozemky v majetku hl. m. Prahy mezi Kamýckou ulicí, ulicí Na Mírách a zástavbou Starého Suchdola. V těchto místech (oblast označována jako Výhledy) je tramvajová trať zakončena smyčkou, která by měla být doplněna o objekty zejména drobné občanské vybavenosti.

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2019

Dokončení: n/a

Harmonogram projednání návrhu Urbanistické studie Nový Sedlec (USNS)
 
ČERVEN 2022
  • vystavení návrhu studie na webu IPR Praha k nastudování městskými částmi, dotčenými orgány, majiteli pozemků v území a veřejností: 24. 6. 2022
ČERVENEC – SRPEN 2022
  • nastudovávání návrhu studie, projednávání na městských částech
ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2022
  • termín pro předběžné připomínky MČ a připomínky dotčených orgánů a stakeholderů v území k návrhu USNS: 10. 9. 2022
  • předběžné vyhodnocování připomínek zpracovatelem návrhu studie (IPR Praha)
  • informační kampaň pro veřejnost a zahájení participace návrhu studie
LISTOPAD 2022
  • termín pro finální připomínky městských částí: do konce listopadu 2022*
  • termín pro připomínky veřejnosti ke studii (USNS): do konce listopadu 2022*
  • předpoklad veřejného projednání změny územního plánu (dále též ÚP) č. Z 3827: listopad 2022*
  • termín pro připomínky ke změně ÚP č. Z 3827: do konce listopadu 2022*

*bude upřesněno s ohledem na průběh pořizování změny ÚP a termíny stanovené pořizovatelem

Kdo to bude dělat

Dopravní podnik hl. m. Prahy, HMP, soukromí investoři

Úloha IPR

Zpracovatel urbanistické studie

Forma

Urbanistická studie

Popis projektu

Nový Sedlec

V oblasti Nového Sedlce studie navrhuje novou zástavbu při co největším zachování stávajícího charakteru území, který je dán výraznou terénní morfologií způsobenou převážně navážkami zeminy postupně zarůstajícími náletovou vegetací a historickým využitím území pro těžbu. Tato oblast ještě nedávno sloužila k získávání cihlářského jílu pro místní cihelny (severně od Kamýcké ulice je dochována jedna z historických budov Hergetovy cihelny), čímž vznikly charakteristické terénní „lavice“ členící Nový Sedlec na spodní (východní) část a horní (střední a západní) část území. Cílem studie je zachování tohoto členění a podpora alespoň částečného zachování novějších navážek, které jsou pro území charakteristické.

Z většiny nově urbanizovaného území by měla být alespoň částečně patrná charakteristická terénní rozmanitost v podobě průhledů a zakončení ulic. Tyto terénní vlny by zároveň měly zůstat veřejně přístupné a umožnit novým obyvatelům výhled nejen na území Nového Sedlce, ale i do širší krajiny na okolní přírodu a město. Dalším významným orientačním prvkem území je komín od bývalé výtopny České zemědělské univerzity, který je významnou dominantou na jižním okraji území. Studie jej zachovává, avšak v jeho okolí již navrhuje klidnou a málo intenzivní zástavbu rodinných domů a situuje v jeho okolí veřejný prostor (sad) navazující na hlavní park v místě největších navážek.

Výhledy

Na rozdíl od oblasti Nového Sedlce je lokalita Výhledů charakteristická svým terénním „klidem“ a možností výhledu směrem ke Kozím hřbetům, Brandejsovu statku i směrem opačným, k Horoměřicím. Tato okrajová část Suchdola je hojně využívána k rekreaci, jsou zde polní cesty lemované stromořadím i klidné ulice historického centra u Brandejsova statku. Studie si zde klade za cíl umožnit rozvoj v okolí navrhované tramvajové smyčky, doplnit potřebnou vybavenost a umožnit přestup z příměstské dopravy na tramvaj, avšak zároveň zachovat klid a vesnickou pohodu stávající zástavby.

Budoucí zástavba

Cílem studie je vytvořit kvalitní prostředí pro bydlení, a to zejména tvorbou navzájem propojených funkčních veřejných prostranství s vysokou pobytovou kvalitou (zejména plochy propojené s okolními domy aktivním parterem) a logickou hierarchií, které podpoří vzájemnou sociální kontrolu a vznik komunitního života na různých úrovních. Kvalitu života zvýší i doplňovaná potřebná veřejná vybavenost, která spolu s propojenou sítí cest pro pěší a cyklisty pomáhá přispět k tvorbě města krátkých vzdáleností. Studie vyznačuje možnosti umístění obchodních a servisních zařízení, kulturní (např. knihovna) a zdravotní vybavenosti (ambulantní zařízení a lékárny) v okolí tramvajových zastávek a terminálu Výhledy. Pro lokalitu Nového Sedlce vzniknou dvě základní školy se sportovišti, tři mateřské školy (čtvrtá v území Sedlec – sever) a velké sportovní plochy na hraně Podbabských skal. Na Výhledech je počítáno s mateřskou školou, s fotbalovým stadionem, včetně přidružených hřišť, rekreačním lineárním parkem v trase budoucího tunelu pražského okruhu či větším propojením na přilehlou krajinu směrem ke Kozím hřbetům a plánovanému agroparku.

 

Materiály ke stažení

pdf (79,11 MB) US Nový Sedlec_analytická část.pdf

Analytická část studie Nový Sedlec

pdf (69,79 MB) US Nový Sedlec_textová část.pdf

Textová část studie Nový Sedlec

pdf (16 MB) USNS_Doprava_návrhová_část.pdf

Dopravní studie – Nový Sedlec

pdf (9,84 MB) Dopravněinženýrské podklady pro zpracování Dopravní studie US Nový Sedlec.pdf

Přílohy k dopravní studii 

zip (60,25 MB) Nový Sedlec – výkresy.zip