Přejít na hlavní obsah
Území Nového Sedlce je jednou z nejvýznamnějších transformačních ploch na okraji Prahy. Cílem města je, aby zde vznikla fungující čtvrť v souvislosti s plánovaným prodloužením tramvajové trati z Podbaby do Suchdola. To vyžaduje změnu územního plánu a koncepci, podle které se území bude dále rozvíjet.

Urbanistickou studii Nový Sedlec zpracovává Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) na základě zadání hlavního města Prahy. Jejím hlavním cílem je zajistit podmínky pro výstavbu nové tramvajové trati ze zastávky Nádraží Podbaba do zastávky Výhledy v Suchdole, koordinace záměrů v území a koncepční rozvoj lokality. Studie navrhuje vznik nové městské čtvrti v oblasti tzv. Nového Sedlce a územní rozvoj lokality Výhledy v Suchdole. 

V červnu 2022 byl Radou hl. města schválen první návrh studie a zahájení příprav nové tramvajové trati. Podobu schváleného návrhu zde představujeme. Následovat bude projednání návrhu s důležitými aktéry i s veřejností. Studie slouží jako podklad pro změnu územního plánu, která současně v území probíhá a do které se veřejnost během roku 2023 bude také moci zapojit.   

Urbanistická studie Nového Sedlce

První návrh urbanistické studie Nový Sedlec byl schválen k projednání Usnesením Rady HMP č. 1479 ze dne 13. 6. 2022 pod názvem k návrhu Urbanistické studie Nového Sedlce a k přípravě tramvajové trati "Nádraží Podbaba – Suchdol (Výhledy)".

Celý tento návrh si můžete stáhnout níže.  

Nyní bude následovat její projednání s městskými částmi Praha 6, Suchdol a Lysolaje, dotčenými orgány státní správy, majiteli pozemků a následně formou participace bude se studií seznámena široká veřejnost. Připomínky všech zúčastněných budou zapracovány do čistopisu studie.

Urbanistická studie je nezávazná, nicméně slouží jako podklad pro změnu územního plánu, která je již závazná a nutná pro výstavbu nové tramvajové trati. Studie zároveň bude sloužit jako podklad pro hlavní město a městské části při uzavírání smluv s developery a pomůže dané území rozvíjet koncepčně.

Souběžně s pořizováním urbanistické studie probíhá i změna územního plánu, jejíž veřejné projednání je předpokládané v polovině roku 2023. Pořizování změny je nyní zpomaleno nutností nejdříve vyhodnotit její vliv na danou lokalitu (oficiálně tzv. vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území – VVURU).

Mezitím budeme sbírat připomínky k samotné územní studii i změně plánu, ale zapracovat je do studie bude možné až najednou po veřejném projednání změny územního plánu.

Kde a co se má stát?

Řešené území odpovídá plánované tramvajové trati. Na jihu navazuje na stávající zastávku Nádraží Podbaba a dále pokračuje Podbabskou a Roztockou ulicí podél Vltavy až ke křižovatce s Kamýckou ulicí.

Zde se řešené území rozšiřuje o transformační plochu tzv. Nového Sedlce, oblast Sedlce jižně od Kamýcké ulice ohraničenou Podbabskými skalami, kde se dnes nachází střelnice nebo bývalá výtopna České zemědělské univerzity. Jedná se o oblast s členitým reliéfem tvořeným částečně zarostlými navážkami zeminy. Téměř celé území patří soukromým vlastníkům. Nový Sedlec je jedna ze dvou oblastí, kde studie navrhuje novou zástavbu.

Řešené území pokračuje dále společně s navrhovanou tramvajovou tratí Kamýckou ulicí a končí v oblasti nazvané Výhledy, kde se opět mírně rozšiřuje na dnes nezastavěné pozemky v majetku hl. m. Prahy mezi Kamýckou ulicí, ulicí Na Mírách a zástavbou Starého Suchdola. V těchto místech je tramvajová trať zakončena smyčkou, která by měla být doplněna o objekty zejména drobné občanské vybavenosti.

Budoucí výstavba

Nový Sedlec

V oblasti Nového Sedlce studie navrhuje novou funkční městskou čtvrť při co největším zachování stávajícího charakteru území. Hlavní osou výstavby je plánovaná tramvajová trať. Směrem k jihu se kapacity zástavby snižují a bloková zástavba se postupně rozvolňuje do podoby rodinných domů. Studie zde navrhuje dvě základní školy se sportovišti, tři mateřské školy (čtvrtá v území Sedlec-sever) a velké sportovní plochy na hraně Podbabských skal. Významným orientačním prvkem území je komín od bývalé výtopny České zemědělské univerzity, který studie zachovává. V jeho okolí navrhuje sad navazující na hlavní park, z něhož je výhled do okolí. 

Výhledy

Hlavním cílem navrhované zástavby v oblasti zvané Výhledy je umožnit adekvátní rozvoj v okolí plánované tramvajové smyčky. Tu studie doplňuje o potřebné služby, které by uspokojily potřeby místních obyvatel, umožnily přestup z příměstské dopravy na tramvaj a zároveň zachovaly klid a vesnickou pohodu stávající zástavby. Studie koordinuje všechny záměry, které v okolí zastávky Výhledy vznikají. Mezi ně patří např. sportovní hřiště pro fotbal včetně menších přidružených hřišť, domova pro seniory, hasičské zbrojnice nebo vznik rekreačního lineárního parku v trase budoucího tunelu pražského okruhu. 

O projektu

Projekt v bodech

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM*

Zahájení: 2019

Dokončení: n/a

ČERVEN 2022

  • vystavení návrhu studie na webu IPR Praha k nastudování městskými částmi, dotčenými orgány, majiteli pozemků v území a veřejností: 24. 6. 2022.

BŘEZEN – KVĚTEN 2023 

  • nastudování návrhu studie, projednávání na městských částech

ČERVENEC – SRPEN 2023

  • individuální konzultace s investory a městskými částmi k návrhu studie v případě potřeby

ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2023

  • sběr připomínek městských částí a investorů k podkladové studii Nový Sedlec
  • participační aktivity pro veřejnost v lokalitě – představení návrhu studie, sběr připomínek veřejnosti k urbanistické studii Nový Sedlec

LISTOPAD - PROSINEC 2023

  • Vyhodnocování podnětů a připomínek k podkladové studii

*Harmonogram bude postupně upřesňován a může být doplněn.

KDO TO BUDE DĚLAT

Dopravní podnik hl. m. Prahy, Hlavní město Praha, soukromí investoři

ÚLOHA IPR

Zpracovatel urbanistické studie

FORMA

Urbanistická studie

Materiály ke stažení

zip (60,25 MB) Nový Sedlec – výkresy.zip
pdf (79,11 MB) US Nový Sedlec_analytická část.pdf

Analytická část studie Nový Sedlec

pdf (69,79 MB) US Nový Sedlec_textová část.pdf

Textová část studie Nový Sedlec

pdf (16 MB) USNS_Doprava_návrhová_část.pdf

Dopravní studie – Nový Sedlec

pdf (9,84 MB) Dopravněinženýrské podklady pro zpracování Dopravní studie US Nový Sedlec.pdf

Přílohy k dopravní studii