Přejít na hlavní obsah

Táborská/Na Pankráci

Rada hlavního města Prahy, dne 28.2.2017, schválila Koncepční studii ulice Táborská/Na Pankráci. Studie poslouží pro další rozvoj a koordinaci probíhajících a budoucích investiních akcí na ulicích Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní a bezprostednnavazujících veejných prostranstvích. Koncepní studie bude závazným podkladem pro navazující projektové dokumentace.

>>> Koncepční studie (1,4 GB)

Návrh Koncepční studie

Celkové řešení

Cílem návrhu je vytvoření přirozeného městského prostředí pro aktivní užívání veřejných prostranství řešených ulic, které přispěje dalšímu rozvoji širší oblasti Prahy 4, zvýšení obytné kvality, prestiže a napomůže i lepšímu využívání různých druhů pohybu po městě, jak veřejné dopravy, tak i pěší chůze. Motivuje k užívání různých druhů - pro krátké vzdálenosti chůzi a jízdní kolo, pro delší vzdálenosti veřejnou dopravu a automobil. Šetrnější druhy pohybu jsou zároveň šetrnější pro životní prostředí v ulici. Návrh proto v základních principech preferuje zejména vyvážená opatření pro jednotlivé druhy dopravy včetně zajištění podmínek pro pohodlný a bezpečný pohyb, bezbariérové přecházení ulice v poptávaných a již dnes užívaných pěších vazbách a bezbariérový přístup na zastávky veřejné dopravy. Díky vyvážení ploch určených pro pohyb pěších a dopravu a optimalizaci a vhodnější uspořádání parkování nabízí prostor ulice využití příjemného klima pod stromy pro předzahrádky před obchody a kavárnami, či jen umístění laviček a míst pro odpočinek před obytnými domy a na zastávkách.

S ohledem na zátěž, kterou způsobuje mimoúrovňové křížení Severojižní magistrály s ulicí Táborskou a Na Veselí představuje návrh možnost řešení úrovňového napojení všech ulic, čímž dojde k zacelení a sjednocení dvou částí města a oživení přilehlého parteru. Zejména bezbariérové propojení pro pěší a cyklisty představuje značné zlepšení.

Táborská

Cílem návrhu je znovuobnovení přirozeného městského prostředí atraktivní městské třídy v celé délce ulice Táborská  a sjednocení tohoto kvalitního charakteru od křižovatky s Nuselskou ulicí až k náměstí Hrdinů. Návrh ulice se zaměřuje na zvýšení atraktivity a obytnosti ulice, spočívající zejména v prostorové podpoře aktivního parteru stávajících obchodů a drobných živností, jejichž přítomnost významně ovlivňuje obytnost a uživatelnost veřejného prostoru.

 

Náměstí Hrdinů

Cílem návrhu je vytvoření podmínek pro postupnou obnovu přirozeného městského prostředí a aktivního parteru budov při severní a jižní straně náměstí i umožnění budoucí revitalizace parku ve středu náměstí, provázání jednotlivých charakterů ulic a vytvoření důstojných předprostorů významných institucí.

Významným přínosem návrhu je vytvoření sdružené přestupní zastávky pro všechny tramvaje a autobusy projíždějící uzlem Pražského povstání v přímé návaznosti na výstup z metra, což přispěje celkovému zlepšení orientace v místě.

Koncepční studie obsahuje variantní řešení úseků náměstí Hrdinů (křížení Táborská/5. Května) a Na Veselí (křížení Na Veselí/5. května), která budou dále prověřovány a zhodnoceny i v souvislosti s budoucí koncepcí Severojižní magistrály. Rozhodnutí o vhodných variantách pro navazující projektovou přípravu investiční akce bude provedeno ve spolupráci s IPR Praha na základě dalších podkladů.

 

[[psyoGallery:album_id=32]]

Na Pankráci

Cílem návrhu je znovuobnovit význam ulice Na Pankráci jako přirozené, živé osy území propojující jižní hranici města s Vyšehradem. Díky přeuspořádání celkového uličního profilu bylo docíleno možnosti doplnění oboustranného stromořadí a plnohodnotných chodníků po obou stranách ulice, navazující na potenciálně živé partery domů. Středově vedená tramvajová trať je opatřena vegetačním povrchem extenzivního charakteru a v samotném středu ulice doplněna o novou zastávku obsluhující sídliště Pankrác II. Budovy podél západní strany ulice dostávají příležitost rozvoje parteru do živé ulice zároveň se zachováním možnosti zásobování ve sdíleném prostoru. Po obou stranách ulice je navrženo podélné parkování a bezpečný cyklistický pruh umožňující bezpečný pohyb cyklistů.

Na Veselí

Návrh předpokládá v celé délce ulice znovuobnovení charakteru zachovalého kolem zastávky Na Veselí, spočívající v oboustranném stromořadí v širokých chodnících a podélném parkování podél vozovky. Tento návrh je však možný pouze jen díky obnovení původního úrovňového křížení se severojižní magistrálou. Tak lze nejen obnovit bezbariérové pěší přechody přes magistrálu a propojit dvě oddělené části města, ale také znovu vysadit oboustranné stromořadí, které přispěje snížení hlukové zátěže i prašnosti. V celé délce ulice navrhujeme zřízení zóny s omezením rychlosti na 30km/h, která umožní bezpečný pohyb a sdílení prostoru všemi druhy jeho uživatelů. 

Soudní

Návrh podporuje charakter ulice jako významné pěší a cyklistické propojky, zelené osy mezi parky na Kavčích horách a parkem Jezerka. Stávající hodnotné stromořadí ze vzrostlých kaštanů bude rehabilitováno a v místech případně odstraněných stromů adekvátně doplněno. Pod stromy je vytvořena pohodlná pěší nezpevněná cesta pro pěší vycházky, propojující Náměstí Hrdinů a ulici Na Veselí. Nové stromořadí dostane i protější strana ulice. Mezi ulicemi Nad Jezerkou a Soudní je ulice upravena v podobě sdíleného prostoru, který umožňuje přirozený bezbariérový pohyb všemi směry. Významným přínosem je optimalizace tvaru tramvajové smyčky před vjezdem do Vozovny, čímž dojde k odstranění zbytkových a těžko využitelných prostorů. Proměnou projde rovněž předprostor hlavního vjezdu do věznice pro lepší organizaci provozu zásobování. 

Děkanská vinice I.

Díky úpravě parkování i organizace provozu náhradní autobusové dopravy pouze na kraj ulice k chodníku je možné lépe upravit střední vegetační pás, který navazuje na celkovou koncepci ulice Na Hřebenech II. Střední dělicí pás je tak upraven do podoby kontinuálního parkového pobytového prostoru se středově vedenou mlatovou cestou s lokálně umístěnými lavičkami a odpočinkovými zónami.

Severní strana ulice je uspořádána s podélným parkováním v zálivech podél chodníků, jižní strana převážně šikmé parkovací stání u rozšířeného chodníku pro chodce, před křižovatkou s ulicí Na Pankráci dochází k úpravě současných řadicích pruhů tak, že jeden ze současných tří je přemeněn na zastávku příležitostné veřejné dopravy (náhradní doprava za metro).

Etapy rekonstrukce

Etapa I

Není podmíněna žádným významným rozhodnutím, či celoměstským řešením dopravy. Příprava projektu tak může začít neprodleně. Rozhodnutí o časovém sledu jednotlivých úseků bude řešeno v rámci přípravy projektu na základě nutné technické a organizační etapizaci s ohledem na provoz veřejné dopravy, obslužnost tramvajové vozovny, věznice a soudu. Předpokládá se však dílčí etapizace dle posloupnosti řešených úseků následujícím pořadí:

  • Úsek Táborská
  • Úsek Na Pankráci
  • Úsek Na Veselí - Soudní

 

Etapa II

Je podmíněna shodou na celoměstském řešení Severojižní magistrály, a širšími dopravními souvislostmi, o kterých nelze rozhodnout na základě zpracování této studie. Jde o řešení křížení ulice Táborská a ulicí 5. Května a na ně navazující prostranství, která jsou ve studii řešena variantně.

  • Úsek náměstí Hrdinů (křížení Táborská/5. května)

Etapa III

Je podmíněna dokončením tramvajového napojení vozovny Pankrác přímo z ulice Táborská v rámci etapy II.

  • Úsek Na Veselí (úrovňové křížení Na Veselí/5. května)

Navazující úseky a prostory

Nejsou podmíněny žádným významným rozhodnutím, či celoměstským řešením systému dopravy a příprava jejich projektu tak může začít neprodleně. Rozhodnutí o časovém sledu jednotlivých úseků je otázkou financování. Realizace je podmíněna předchozími etapami.

  • Úsek Děkanská vinice
  • Úsek Lounských

(do realizace úrovňového křížení ulice Táborská a 5. května zůstává úsek Lounských ve stávající podobě beze změn)

Bilance parkování

[[psyoGallery:album_id=33]] 

Co jsme díky vám zjistili?

Rekonstrukce nemůže proběhnout bez většího zapojení občanů, kteří v ulici bydlí nebo ji denně používají. Občanská účast měla dvě fáze.

1/ První fáze proběhla v říjnu 2015. V této fázi jsme doplnili hodnocení současného stavu o nová témata a zjišťovali jsme aktuální potřeby uživatelů Táborské ulice. Konkrétně proběhla komunitní vycházka a série sousedských setkání nad mapou.

Více v kapitole 500 Koncepční studie (140 MB).


2/ Ve druhé fázi (po vytvoření koncepční studie) měli občané možnost zkonzultovat a okomentovat návrh studie. Nejčastěji jste se ptali na automobilovou dopravu, parkování, cyklodopravu, pěší pohyb, veřejnou dopravu, mobiliář, povrchy a vegetaci. Během veřejné konzultace návrhu bylo v rámci možnosti jeho připomínkování uplatněno celkem 305 připomínek, podnětů nebo dotazů, které zaslalo 180 lidí. Tyto připomínky, podněty a dotazy byly kategorizovány podle tematického obsahu do 10 základních kategorií. Ke každému tématu byl zpracovatelským týmem připraven návrh vypořádání nebo možnost zapracování jednotlivých podnětů.

Více v kapitole 600 Koncepční studie (140 MB).

Popis lokality

[[psyoGallery:album_id=16]]

Historická cesta spojující Nusle s Pankrácí, která se na území dnešního nám. Hrdinů napojuje na starou cestu od Vyšehradu, tvoří i dnes jednu z hlavních os těchto čtvrtí. Plánovaná rekonstrukce ulic Táborská a Na Pankráci nyní nabízí jedinečnou možnost zkvalitnit veřejná prostranství těchto významných lokálních tříd. Kromě připravované rekonstrukce tramvajové tratě v úseku od křižovatky Táborská – Nuselská po vozovnu Pankrác, je naplánováno několik úprav křižovatek. Zároveň se otevírá také možnost vytvořit sdílenou vizi budoucího řešení náměstí Hrdinů, které je v současnosti negativně ovlivňováno Severojižní magistrálou.

K čemu slouží koncepční studie?

Připravované fyzické zásahy, které se dotýkají velké části těchto ulic, jsou jedinečnou příležitostí zhodnotit již existující kvality a zasáhnout na místech, kde veřejná prostranství vykazují nedostatky.

IPR Praha proto ve spolupráci s Dopravním podnikem a.s. a MČ Praha 4 zpracoval koncepční studii, která zaručí koordinovaný postup při rekonstrukci ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní. Ta bude řešit celkovou revitalizaci dotčených ulic a optimalizovat jejich prostorové a dopravní uspořádání. Studie poslouží jako závazný podklad pro zpracování návazných projektových dokumentů (investor OSI, MHMP a DPP) a jako jednotný podklad při přípravě dílčích záměrů.

Dokumenty ke stažení

Vizualizace

Schválená Koncepční studie Táborská/Na Pankráci - tisková verze (1,4 GB | PDF)
Schválená Koncepční studie Táborská/Na Pankráci - náhledová verze (140 MB | PDF)

Usnesení RHMP č. 2201 ze dne 15.9. 2015

Táborská

((01b))

((02))

Náměstí Hrdinů

((04))

Na Pankráci

((08))

Na Veselí

((05))

Soudní

((06))

Děkanská vinice I.

((07))

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Ilustrační obrázek aktuality

Kudy k volbám? Poradí naše aplikace

Všechny články