Přejít na hlavní obsah

Letenský kříž

Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Strossmayerovo náměstí – železniční viadukt – ulice U Výstaviště, je příležitostí, jak rehabilitovat celý uliční prostor. IPR Praha proto na podnět Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a MČ Praha 7 vypracoval koncepční studii. Zhodnocením existujících kvalit a odstraněním nedostatků bude možné celkově zkvalitnit veřejné prostranství této obchodní třídy, kterou budou lidé každodenně intenzivně navštěvovat a užívat.

Ilustrační obrázek aktuality

 Letenský kříž

Ulice Dukelských hrdinů, dříve Bělského třída, byla jedním z hlavních bulvárů Prahy 7. V historii šlo o cestu od původní Písecké brány na Malé Straně do Královské obory, a to v místech dnešních nábřeží Eduarda Beneše a Kapitána Jaroše a ulice Dukelských hrdinů. Dodnes je ulice hlavní spojnicí mezi nábřežím, Výstavištěm a Stromovkou.

Veletržní ulice je dopravní tepnou Prahy 7, na kterou je navázáno několik významných budov. V minulosti se uvažovalo o propojení Veletržní s Dělnickou ulicí. Dnes je tento urbanistický koncept opět aktuální a urbanistické studie na zástavbu území Holešovice-Bubny počítají pro pěší a veřejnou dopravu s jejich propojením.

 Co řeší koncepční studie?

Koncepční studie napomůže ke koordinaci jednotlivých investičních záměrů tak, aby realizované zásahy odpovídaly významu ulice a reagovaly na současné potřeby obyvatel města.

Vybudování nových a úprava stávajících přechodů pro chodce a zajištění jejich bezbariérovosti povede k výraznému zvýšení komfortu. V rámci rekonstrukce budou upraveny tramvajové zastávky a chodníky, bude doplněn uliční mobiliář a podzemní kontejnery na tříděný odpad, zlepší se podmínky pro umístění restauračních předzahrádek.

Koncepční studie současně prověřuje možnost výsadby nových stromů, které výrazně napomohou zkvalitnit celkový charakter ulic. To jsou jen některá řešení dle Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, ze kterého bude rekonstrukce vycházet.

 Principy návrhu

Co je podstatou návrhu

Rekonstrukce tramvajové trati v ulici Dukelských hrdinů, jejíž výměna bude vzhledem k časovému zastarání v nejbližších letech nezbytná, je příležitostí, jak rehabilitovat celý uliční prostor. Zhodnocením existujících kvalit a odstraněním nedostatků bude možné celkově zkvalitnit veřejné prostranství této obchodní třídy, kterou budou lidé každodenně intenzivně navštěvovat a užívat.

Z hlediska ulice Veletržní je pak dlouhodobým cílem MČ Praha 7 definování celkového přívětivějšího charakteru ulice Veletržní. Tato příležitost se naskýtá s dokončením tunelového komplexu Blanka. Snahou studie je tak potvrzení principu částečně realizovaných provizorních dopravních opatření a definování nového charakteru uličního prostoru s cílem výrazného zvýšení uživatelských a pobytových kvalit ulice.

Tato studie již na začátku přípravy celkové rekonstrukce ulic definuje cíle a kvality, které budou v další projektové přípravě sledovány a rozvíjeny.

V tomto kontextu studie řeší zejména následující témata:

Zvýšení uživatelského komfortu tramvajové dopravy

V rámci rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Dukelských hrdinů je v první řadě zapotřebí zvýšit uživatelský komfort pro všechny skupiny cestujících. Studie tak v rámci ulice řeší optimalizaci umístění tramvajových zastávek. Současně jsou všechny zastávky řešeny jako bezbariérové, čímž dojde k výraznému zlepšení uživatelské kvality a bezpečnosti pro všechny skupiny cestujících.

Zlepšení podmínek pro pěší pohyb

Další podmínkou pro celkové zkvalitnění ulic je zlepšení kvality pěšího pohybu. Koncepční studie klade důraz na zachování dostatečně širokých chodníkových ploch po obou stranách ulic. Rekonstruované chodníky, křižovatky a zastávky tramvaje budou nově významně přívětivější pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Kontinuitu chodníků v podélném směru a větší bezpečnost chodců zajišťují navržené vysazené chodníkové plochy a zvýšené přejezdy do bočních rezidenčních ulic. Tím dojde ke zvýšení komfortu pohybu po ulicích, stejně jako bude posílen rezidenční charakter navazujících ulic. Koncepce doplňuje nové přechody pro chodce tam, kde chybí, a navrhuje úpravy stávajících s cílem jejich celkového zkracování pro zajištění komfortnějšího přecházení.

Zlepšení dopravních opatření k zajištění funkčnosti a obsluhy ulice

V rámci prostorových limitů ulice bylo hledáno takové řešení, které by vzájemně adekvátně vyvážilo všechny druhy pohybu – pěší, cyklistický, tramvajový a automobilový. Z pohledu stávajícího stavu to znamená především podpoření pěšího a cyklistického pohybu na základě optimalizace rozsahu dopravních ploch, které jsou z hlediska dopravního fungování ulic zbytné. Tím je myšlena především optimalizace šířek jízdních pruhů (specificky v ulici Veletržní), které jsou v současném stavu výrazně širší než požadují příslušné normy a tento prostor se tak dá využít k parkování, posílení cyklistické dopravy, nebo pro umístění stromořadí.

V otázce parkování je cílem koncepce kultivovat formu podélného parkování v ulici při zachování odpovídajícího počtu parkovacích míst, včetně vymezení dostatečného množství stání pro zásobování a pro další vyhrazená parkovacích stání (vozíčkáři, atd.). Parkovací plochy jsou tak ve většině úseků stavebně vymezeny, vydlážděny kamennou dlažbou a rozmístěny tak, aby byly zohledněny i potřeby pěších a cyklistů.

Posílení pobytových kvalit ulice

Na rozdíl od současného stavu, kdy mnoha úseky Veletržní lidé projdou jen z nutnosti a co možná nejrychleji, by navrhovaná podoba uspořádání ulice měla také motivovat k tomu, aby zde její uživatelé trávili více času. Ulice by se měla stát, více než dnes, místem každodenního setkávání, obdobně jako je tomu u ulice Dukelských hrdinů. Pro to je nutné zachovat v obou ulicích dostatečnou průchozí šířku chodníků s kvalitní dlažbou a dovybavit ulice vhodným mobiliářem.

Podmínky pro pobytové aktivity a děje vytvářejí také stromy. Stromy v ulici omezují dopady působení extrémních teplot ve městě, pomáhají příznivému proudění větru, zvyšují vlhkost vzduchu, snižují jeho znečistění prachem, redukují hluk generovaný dopravou, poskytují stín a vytváří příjemnější prostředí v ulici, které dále generuje socio-ekonomický rozvoj prostředí. Studie tak v obou ulicích navrhuje doplnění uličního stromořadí. V ulici Veletržní je stromořadí umístěno k fasádám směřujícím na jih. Jednostranné umístění stromořadí je dáno jak samotnou orientací uličního prostoru ke světovým stranám, kdy je protější strana ulice v podstatě neosvětlená, tak existencí inženýrských sítí. V ulici Dukelských hrdinů je stromořadí umístěno primárně k východní straně ulice. V místech, kde to celkové uspořádání ulice dovoluje, se uplatňuje stromořadí při obou stranách.

Návrh studie také usiluje o odstranění fyzických i mentálních bariér. Například o nahrazení nevhodných utilitárních zábran a zábradlí, vhodnějším uspořádáním pěšího prostoru, nebo použitím takových opatření, které svojí podobou nebudou dehonestovat význam ulice.

Skrze stavební úpravy prostoru a celkové zvýšení kvality ulice lze do budoucna ovlivnit i charakter a kvalitu služeb v parteru, např. motivovat provozovatele restaurací ke zřizování restauračních předzahrádek, kultivovat kvalitu vývěsních štítů a podobu reklamních poutačů.

Dokumenty ke stažení

Vizualizace

Veletržní

Veletržní x Dukelských Hrdinů

Strossmayerovo náměstí

Dukelských Hrdinů

Veletržní x Kamenická

 

Koncepční studie (95 MB)

Hlavní výkres projektu

Textová část projektu

Výkresová část projektu

 Usnesení Rady hl. m. Prahy

Usnesení Rady HMP ke zpracování Koncepční studie ulic Veletržní a Dukelských hrdinů 

Schvalovací usnesení Rady MHP ke Koncepční studii rekonstrukce ulic Veletržní Dukelských hrdinů

 

Participace

Participace I. - zjištění potřeb a hodnocení úživatelů

Soubor analytických dat, map a průzkumů

Participace II. - Zpracování komentářů veřejnosti 

 

((01))

 

((02))

 

((03))

 

((04))

 

((05))

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Ikonické stavby tak, jak je neznáte. CAMP vyhlašuje druhý ročník architektonického závodu Archirun 2024

Ilustrační obrázek aktuality

Jak si Praha stojí ve srovnání s jinými evropskými velkoměsty? Skvělá MHD, nárůst aut a dostupná práce

Ilustrační obrázek aktuality

Mariánské náměstí ožívá – výzva k pořádání kulturních aktivit

Všechny články