Přejít na hlavní obsah

Karlovo náměstí – přehled dotazů

Dotaz:

1/ a) Vsetky 3 pravne subjekty - Architektonicky atelier a atelier zahradnej architektury a dopravny inzinier su situovani v Helsinkach, Finsko. Chcem sa opytat ci:

  • vypis z registru trestov a ostatne legalne dokumenty (z danoveho uradu, obchodni rejstrik atd) musia byt oficialne notarsky prelozene do anglictiny.
  • to iste sa tyka zmluv na preukazanie ucasti na stupnoch projektovej dokumentacie. Zmluvy medzi aeliermi a zadavatelmi (mesta). Vsetko je to po Finsky. Mame to dat prelozit?

b) Budu sa tito projekty posudzovat aj z hladiska technickeho/uzitkoveho a vytvarneho ako portfolio fotiek a projektovej dokumentacie, alebo len ako zoznam?

Odpověď:

a) Výpis z rejstříku trestů a ostatní právní dokumenty je nutné předložit v českém jazyce, případně v jazyce anglickém. Stačí prostý překlad, ke kterému bude přiložena původní jazyková verze. V případě nesrozumitelnosti překladu si můžeme v souladu s § 45 odst. 3 zákona vyžádat úředně ověřený překlad.

Pro prokázání služeb v rámci technické kvalifikace stačí předložení jejich seznamu včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, smlouva není výslovně požadována. Pokud byste předkládali smlouvy, či doklad o uskutečnění plnění dodavatele, je postup ve věci překladu totožný s výše uvedeným, tedy prostý překlad do českého, případně anglického jazyka.

b) V rámci technické kvalifikace budou tyto projekty posuzovány pouze jako seznam. Projekty, kterými byla prokázána technická kvalifikace, budou následně součástí portfolia referencí, které se přikládá k profesnímu přístupu. Ani v rámci hodnocení profesního přístupu však nebude portfolio hodnoceno. V katalogu profesního přístupu budou obsaženy vybrané ukázky projektů předložených v portfoliu.

Dotaz:

2/ a) Chtěli bychom pracovat v česko-švýcarském složení týmu. Ale nejsme si jistí, jak správně prokázat základní způsobilost u zahraničního spoluautora – architekta. Prosím, je nutné doklady o bezúhonnosti (že nebyl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen, že nemá nedoplatek na daních, na pojistném ani na zdravotním pojištění a že není v likvidaci) překládat do českého jazyka a ověřovat?

b) Je nutné už v této fázi (přihláška k účasti) dokládat smlouvu o spolupráci (mezi českými a mezi zahraničními členy týmu)?

Odpověď:

a) Předkládané dokumenty je nutné doložit v českém jazyce, případně v jazyce anglickém. Stačí prostý překlad, ke kterému bude přiložena původní jazyková verze. V případě nesrozumitelnosti překladu si můžeme v souladu s § 45 odst. 3 zákona vyžádat úředně ověřený překlad.

b) Pokud mají být tito členové týmu součástí společnosti, je třeba předložit smlouvu uzavřenou dle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. V případě, že budou poddodavateli, je nutné je doložit až společně s nabídkou na nalezená řešení, tedy po III. workshopu.

Dotaz:

3/ Prosím, můžete nám potvrdit, jaké jsou požadavky na první fázi prihlašování, do 12. října? Chápu správně, že musíme dodat kompletně vyplněné portfolio referencí a profesního přístupu dle předložených vzorů? Je vyžadovaná ještě nějaká další dokumentace?

Odpověď:

Portfolio reference a profesní přístup nejsou v této fázi vyžadovány, k jejich doručení budete vyzváni až po splnění technické kvalifikace a výzvě k účasti v soutěžním dialogu. Ve výzvě k podání těchto dokumentů budou vypsány všechny požadavky pro další účast v procesu.

Pro detaily, spojené se žádostí o účast a kvalifikací, prosím čtěte část II. 2 a části III oznámení.

Dotaz:
4/ Chtěli bychom se přihlásit do řízení k revitalizaci Karlova náměstí v Praze. Jako krajninářští architekti bychom chtěli být hlavním leadrem týmu pro úpravu parku a užít návrhu a jeho návazností na úpravu širšího okolí urbanistické struktury Prahy. Můžete nám, prosím, popsat, jak se registrovat? Pošleme vám požadované dokumenty do 12. 10., je však požadovaná ještě další oficiální registrace?

Odpověď: 

Pokud chápeme vaši otázku správně, není nutná žádná další registrace. Prosím, podrobně pročtěte podmínky, uvedené v části III– žádosti o účast v soutěžním dialogu v Oznámení o zahájení zadávacího řízení se soutěžním dialogem a zašlete požadované dokumenty s žádostí o účast nejpozději do 12. 10. 2017. Toto slouží jako registrace.

Dotaz: 

5/ a) Můžou být členové týmu (jako například inženýrští konzultanti) členy více týmů? 

b) Na webových stránkách se doporučuje zaregistrovat se na oficiálním profilu zadavatele IPR Praha. To nám způsobuje určité potíže - je nutné zaregistrovat se u TenderAreny, abychom se mohli přihlásit?

c) Dokument "Oznámení o zahájení zadávacího řízení se soutěžním dialogem" na straně 9 Workshop 1 odstavec 2.2 uvádí, že všichni členové týmu se musí zúčastnit workshopu. Tím je myšlen hlavní tým krajinářského architekta, architekta a inženýrů? Nebo je tím myšleno, že se musí zúčastnit všichni poddodavatelé nebo specialisté, se kterými bychom mohli spolupracovat?

d) Pokud jde o požadovanou profesní způsobilost na straně 7 téhož dokumentu, my jako nečeská evropská kancelář krajinných architektů, jsme členy našeho národního sdružení krajinářských architektů, který je členem s IFLA (Mezinárodní federace krajinných architektů). Naši ředitelé jsou plně kvalifikováni k výkonu praxe podle našich národních pravidel. Předpokládáme, že doklad o naší kvalifikaci podle našich národních norem bude akceptovatelný, můžete toto potvrdit?

e) Pro prokázání technické kvalifikace, na straně 8 stejného dokumentu, žádáte reference tří projektů: A: park, B: nemovitý objekt nemovitého kulturního dědictví a C: veřejný prostor. Můžeme pro každou kategorii předložit jednu až tři reference?

Odpověď:

a) Pro jednoznačné vysvětlení zadávací dokumentace je nutné specifikovat právní vztah člena týmu k dodavateli.

b) Registrace není povinná, nepodmiňuje možnost podání žádosti o účast. Registrace je pouze doporučená, jelikož přihlášeným uživatelům jsou automaticky odesílány aktualizace týkající se předmětné zakázky a není nutné profil kontrolovat.

c) Celý tým znamená 3 hlavní členy týmu, fyzické osoby, požadované v technické kvalifikaci.

d) Zadávací podmínky vyžadují, aby tři požadovaní členové týmu, tedy v roli krajinářského architekta, architekta a inženýra dopravních staveb, jako fyzické osoby, splňovali požadavky na technickou kvalifikaci. V České republice je oprávnění vykonávat samostatně výše uvedené profese vázáno na konkrétní osobu, formou udělení autorizace pro daný obor. Pokud osoby, které chcete navrhnout do základního týmu, mají plnohodnotné vzdělání a oprávnění samostatně vykonávat svoji profesi v dané zemi,   je to možné, je třeba však doložit takovou kvalifikaci, která je ve vaši zemi pro výkon dané profese požadována.

e) V rámci technické kvalifikace jsou projekty posuzovány pouze jako seznam (nejsou hodnoceny). Z tohoto důvodu je nadbytečné předkládat více projektů, naopak doporučujeme předložit pouze ty, co Vám zajistí prokázání technické kvalifikace. Projekty, kterými byla prokázána technická kvalifikace, budou následně součástí portfolia referencí, které se přikládá k profesnímu přístupu. K jeho předložení budete vyzváni ve výzvě k účasti v soutěžním dialogu. Celkově jich je v portfoliu možno předložit maximálně šest, z tohoto důvodu by nemělo být doloženo v rámci technické kvalifikace více než šest projektů. Znamenalo by to pak, že těchto šest projektů z technické kvalifikace by muselo být součástí portfolia referencí a dodavatel by neměl prostor předložit jiné projekty dle vlastního uvážení.

Dotaz:

6/ a) Akceptuje zákon nějaké světové architektonické či plánovací certifikáty? 

b) Všichni členové týmu dodavatele musí splňovat všechny tři kvalifikace dle § 74, § 77 a § 79, je to tak?

Odpověď:

a) Zákon toto nespecifikuje. Na základě Vašeho dotazu, měníme zadávací dokumentaci, viz níže.

b) Členové týmu musí splňovat všichni základní způsobilost dle § 74. Požadavky § 77 a § 79 se dokládají za dodavatele.

Změna:

V části II. Fáze řízení se soutěžním dialogem, 1) Fáze 1, čl. 2.2. Profesní způsobilost se text „případně obdobné osvědčení o autorizaci z jiného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace pokud pro výkon architekta v zemi, kde účastník působí, je požadována.“ nahrazuje novým zněním:

případně obdobné osvědčení o autorizaci z jiného státu, pokud je pro výkon výše uvedených oborů v zemi, kde účastník působí, požadována. Pokud v zemi, kde účastník působí, není autorizace pro výše uvedené obory požadována, předloží čestné prohlášení, že požadována není.

Dotaz:

7/ a) Ráda bych si ověřila, že správně vykládám soutěžní podmínky, pokud se domnívám, že prvním dnem zadávacího řízení bylo 9. 8. 2017, a tedy je nutné, aby všichni autorizovaní účastníci měli autorizační oprávnění starší než z 9. 5. 2017. Další potenciálně možný výklad, který se nabízí, je, že zadávacím řízením se rozumí až výzva k podání finálních nabídek. Proto prosím o Vaši reakci. 

b) Ráda bych si ověřila, že skutečně není nutné překládat do českého jazyka dokumenty prokazující základní a profesní způsobilost u zahraničního spoluúčastníka.

c) Prosím, jaké jsou očekávané formy dokladu (např. smlouva?), že dodavatelé podávající společnou nabídku ponesou svoji zodpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně?

Odpověď:

a) Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilost nesmí být starší než 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení, tedy nesmí být staršího data než z 9. 5. 2017.

V rámci požadavků na prokázání profesní způsobilosti má dodavatel povinnost předložit osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně pro obory: krajinářská architektura (autorizace ČKA A3 nebo A0), architektura (autorizace ČKA A1 nebo A0) a autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby (ČKAIT ID00), případně obdobné osvědčení o autorizaci z jiného státu, pokud je pro výkon výše uvedených oborů v zemi, kde účastník působí, požadována. Pokud v zemi, kde účastník působí, není autorizace pro výše uvedené obory požadována, předloží čestné prohlášení, že požadována není. Překládá se prostá kopie osvědčení o autorizaci. Na osvědčení o autorizaci se nevztahují požadavky § 85 odst. 5 zákona, tedy osvědčení o autorizaci může být starší než tři měsíce před zahájením zadávacího řízení.

Prokazuje-li dodavatel splnění základních předpokladů a profesních předpokladů způsobem podle § 228 zákona (výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů), nesmí být tento výpis k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tedy ke dni podání žádosti o účast), starší než 3 měsíce.

Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace podle § 239 zákona (certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů) a certifikát obsahuje náležitosti stanovené v § 239 odst. 1 zákona, nesmí být tento certifikát k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tedy ke dni podání žádosti o účast), starší než 1 rok.

b) Předkládané dokumenty potřebujeme v českém jazyce, případně v jazyce anglickém. Stačí prostý překlad. V případě nesrozumitelnosti překladu si můžeme v souladu s § 45 odst. 3 zákona vyžádat úředně ověřený překlad.

c) Pokud bude více dodavatelů podávat společnou žádost o účast, je třeba předložit smlouvu o společnosti uzavřenou dle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz:

S ohledem na množící se dotazy ohledně právního postavení týmu dodavatele. Uvádíme následující:

Odpověď:

Varianty postavení členů týmu požadovaných v technické kvalifikaci vůči dodavateli

1. Člen týmu je zaměstnanec dodavatele.
2. Člen týmu je dodavatel.
3. Člen týmu je ve společnosti (dle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů), tedy je dodavatelem.
4. Člen týmu je poddodavatelem dodavatele.

U zahraničních účastníků musí být členem týmu osoba oprávněná vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb v ČR dle § 4 odstavce 4 zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou seznamu členů týmu dodavatele musí být osvědčení, prokazující splnění tohoto požadavku.

Dodavatel nemůže podat více žádostí o účast (ani následně více nabídek). Dodavatel, jenž podá žádost o účast (ať již samostatně nebo společně s jinými dodavateli), nesmí být ve stejném zadávacím řízení osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci. Je však možné, aby prostřednictvím osoby, která v zadávacím řízení nabídku nepodala, prokazovalo kvalifikaci více dodavatelů, kteří podali žádosti o účast. Tedy je možné, aby člen týmu byl součástí více týmů, ale musí být vůči dodavateli v postavení poddodavatele.

8/Dotaz:

Pojem „inženýr/ři“ a „dopravní inženýr/ři“ jsou v zadávací dokumentaci a otázkách a odpovědích používány zaměnitelně. Prosím, potvrďte, že civilní nebo konstrukční inženýři nejsou požadováni v rámci této fáze aplikačního procesu. 

Odpověď:

Stavební inženýři ani statici nejsou požadováni. Požadován je pouze autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby.

9/ Dotaz: Není jasné, zda architekt požadovaný v zadávací dokumentaci musí být fyzická osoba registrovaná jako architekt nebo zda musí být společnost registrována jako architektonická praxe (nazývána jako "Chartered Practice"). Je to nepatrný, ale významný rozdíl. Jako krajinářské architekty máme mnoho kvalifikovaných architektů, fyzických osob, kteří mohou navrhovat architektonické návrhy budov, ale společnost jako právnická osoba není registrována jako architektonická praxe, spíše jako krajinářská.

Odpověď: Podmínkou je účast architekta v týmu dodavatele, který má oprávnění vykonávat profesi jako fyzická osoba. Tedy předkládá se autorizace fyzických osob, nikoli autorizace právnické osoby. 
10/ Dotaz: Musí být referenční projekty (předložené jako seznam) vyžadované v rámci technické kvalifikace všechny dokončené? Budete přijímat i projekty ve fázi „v přípravě“ a „ve výstavbě"?
 Odpověď: Projekt použitý pro splnění technické kvalifikace musí být již realizovaný. 
11/ Dotaz: Budete akceptovat elektronické podání do 16:00 hodin 12. října a doložení tištěné verze (poštou) až po tomto termínu?
Odpověď: Není možné přijímat elektronická podání. Je nutné doručit žádost o účast na adresu zadavatele (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město) v tištěné verzi.
12/Dotaz: Prosím, domníváme se správně, že pro fázi 1 (podání žádosti o účast v soutěži) není stanoven žádný povinný formální rámec žádosti (formát papíru, řazení stránek, velikost písma, atp.) a že toto, včetně uváděných povinných realizací, je po formální stránce zcela v gesci účastníka?

Prosím, rozumíme tomu správně tak, že oba vzorové layouty poskytnuté v podkladech k soutěži (layout Profesní přístupu a layout Portfolia referencí) se týkají až druhé fáze (soutěžní dialog)?

Odpověď: V části III. Žádosti o účast je přesně popsáno, jak má předkládaná žádost o účast vypadat. Cituji:

„Dodavatel je povinen předložit žádost o účast, jako jeden svazek. Žádost o účast musí být zpracovaná v českém nebo anglickém jazyce (v souladu s § 45 odst. 3 zákona se doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu). Jednotlivé listy musí být spolu pevně spojeny, musí být zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci (např. proražením jednotlivých listů a jejich spojením tkanicí s pečetí), a dále očíslované nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou. První stránka musí obsahovat přehled jednotlivých dokumentů s uvedením čísla stránky (tj. obsah), posledním listem svazku musí být čestné prohlášení dodavatele s uvedením počtu listů v příslušném svazku.

Dodavatel předloží žádost o účast v 1 originálním vyhotovení (na přední straně tohoto svazku bude uvedeno slovo „originál“) a v 1 kopii (na přední straně tohoto svazku bude uvedeno slovo „kopie“).“

Další informace k obsahu žádosti o účast naleznete v části III. Žádosti o účast (strana 12-13).

Oba vzorové layouty poskytnuté v podkladech se týkají až druhé fáze.

13/Dotaz: Podle bodu 2.3. "Oznámení o zahájení zadávacího řízení se soutěžním dialogem" (Oznámení) je vyžadováno, aby členové týmu dodavatele s autorizací architektura a s autorizací krajinářská architektura v souhrnu doložili, že zpracovávali dokumentaci na zkolaudovanou stavbu památkově chráněného objektu (park, historickou zahradu nebo budovu) v hodnotě min. 10 mil. Kč.

a) Vyhovuje této podmínce realizace veřejného prostranství (např. park nebo ulice), jež je součástí městské památkové rezervace, zapsané na seznamu nemovitých kulturních památek ČR?

b) Je nezbytné, aby se požadovaný objekt nacházel na území ČR a byl tedy veden na seznamu nemovitých kulturních památek ČR? Pokud ne, na základě jakých kritérií bude posuzována hodnota památkové ochrany uváděného objektu ve vztahu k požadované kvalifikační podmínce?

Odpověď: 

Předně upozorňujeme, že Váš dotaz odkazuje na původní znění zadávací dokumentace, která byla na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace mimo jiné v tomto bodě změněna a upřesněna. Přehled všech změn je dostupný na profilu zadavatele.

a) Vzhledem k mezinárodnímu kontextu řízení a vzhledem k tomu, že se legislativní podmínky památkové ochrany v jiných zemích od ČR výrazně liší, chápeme termín nemovitá kulturní památka (část II - Fáze řízení se soutěžním dialogem, 1) Fáze 1, čl. 2.3 podmínka technické kvalifikace), ve významu širším, než který mu přikládá pouze česká legislativa. Smyslem této technické kvalifikační podmínky je, aby tým účastníka prokázal, že má zkušenost s řešením realizovaného projektu odpovídajícího významu a velikosti, který vyžadoval schopnost spolupráce s odpovědným úřadem zajištujícím památkovou ochranu v daném městě/státě.  V tomto smyslu budeme akceptovat i projekty takových veřejných prostranství, které jsou součástí památkové rezervace, odpovídající území nejvyšší památkové ochrany v dané zemi.

b) Požadovaná nemovitá kulturní památka se nemusí nacházet v ČR. Více viz odpověď k první otázce.

14/Dotaz: a) Není nám srozumitelný grafický manuál. Zdá se, že v profesním přístupu je ke každému jednotlivému kritériu přiřazen pouze jeden referenční projekt. Nemyslíme si, že tak obsáhlé území je možné v rámci jednoho jiného, tedy nutně odlišného, projektu popsat. Zdá se také, že předmětem profesního přístupu není konkrétní layout - návrh řešeného území Karlova náměstí. Je to tak? Jaký výstup se tedy v rámci profesního přístupu očekává?

b) Jaký je vztah 4 projektů, které se odevzdávají v rámci technické kvalifikace, 6 ti projektů, které se odevzdávají v portfoliu a projektů prezentovaných v profesním přístupu? Musí / mohou být některé z nich obsaženy ve všech těchto materiálech? Tzn. pokud se uvede projekt v technické kvalifikaci, musí být obsažen v portfoliu mezi 6 ti projekty a dále také v profesním přístupu v rámci jednoho z kritérií? Může se tedy stát, že se materiál bude dublovat, což se nám nezdá příliš efektivní. Zároveň se nám ale zdá, že se to po nás takto bude vyžadovat, obzvlášť pokud projekty, kterými se prokazujeme, budou sledovat myšlenkové postupy, které je potřeba prezentovat i v profesním přístupu. (toto souvisí mj. s předchozí otázkou, tedy zda jednotlivé kritérium reprezentuje pouze jeden referenční projekt).

Odpověď: 

Předně upozorňujeme, že Váš dotaz odkazuje na původní znění zadávací dokumentace, která byla na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace mimo jiné v tomto bodě změněna a upřesněna. Přehled všech změn je dostupný na profilu zadavatele.

a) Portfolio referencí a Profesní přístup nejsou v této fázi vyžadovány, k jejich doručení budete vyzváni až po splnění zadávacích podmínek stanovených zadávací dokumentací tzv. výzvou k účasti v soutěžním dialogu. Výzva k účasti v soutěžním dialogu bude obsahovat podklady pro zpracování profesního přístupu k tvorbě návrhu řešení a požadavky na předložení portfolia referencí (aktualizovaný layout a návod k vyplnění). Aktuálně zveřejněný layout je pouze orientační, pro vaši představu o budoucí podobě očekávaných dokumentů ve vztahu k technické kvalifikaci.

b) V rámci technické kvalifikace (této fáze řízení) jsou projekty posuzovány pouze jako seznam (nejsou hodnoceny). Projekty, kterými byla prokázána technická kvalifikace, budou následně součástí Portfolia referencí, tzv. katalogu projektů, které se předkládají v Profesním přístupu. Portfolio referencí je možné doplnit dalšími referenčními projekty bez další požadované specifikace do výše maximálně šesti projektů. Z tohoto důvodu doporučujeme v této fázi předložit pouze projekty, které Vám zajistí prokázání technické kvalifikace, abyste měli možnost v další fázi předložit i jiné projekty dle vlastního uvážení. Jako referenční projekty u jednotlivých kritérií v Profesním přístupu mohou být použity pouze projekty, uvedené v Portfoliu referencí.

K jednotlivým kritériím Profesního přístupu je možné dokládat vždy maximálně dva referenční projekty, jeden referenční projekt však může být uveden u více kritérií. Profesní přístup je formou textového návrhu, doplněného vašimi referenčními projekty. Grafický výstup, řešící revitalizaci Karlova náměstí není předmětem Profesního přístupu, ale až navazující fáze po I. Workshopu.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články