Skip to main content

Praha aktualizuje Zásady územního rozvoje

Dne 16. 11. 2021 v 10.00 hodin proběhne v Centru architektury a městského plánování (CAMP) veřejné projednání 5. Aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. S ohledem na krizová opatření týkající se shromažďování většího množství osob bude pro veřejné projednání zajištěn i online přenos. Do 23. 11. 2021 včetně bude možné uplatnit námitky a připomínky k návrhu této aktualizace a k související dokumentaci Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
alt

Zásady územního rozvoje (ZÚR) jsou nadřazenou dokumentací územního plánu, stanovují obecná pravidla pro rozvoj hlavního města v měřítku kraje a vymezují koridory pro rozvojové záměry nadmístního významu. Aktualizaci zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) na základě Zprávy o uplatňování ZÚR schválené pražským Zastupitelstvem. 

 

Mezi nejvýznamnější změny, které aktualizace přináší, patří nové uspořádání textové části v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., nebo změna „rozvojových a transformačních oblastí“, které ZÚR vymezovat nemohou, na „rozvojové a transformační plochy“. Terminologie a použité pojmy byly sjednoceny tak, aby na sebe jednotlivé pražské dokumentace navazovaly. Jde především o Pražské stavební předpisy, Územně analytické podklady, Zásady územního rozvoje, Metropolitní plán nebo Územní plány vymezených částí Prahy.

 

Veřejné projednání je druhým kolem projednávání Aktualizace č. 5, která už byla představena ve společném jednání v průběhu roku 2020. Na základě společného jednání byly v dokumentaci provedeny dílčí úpravy, mezi ty nejvýznamnější patří rozšíření kapitoly e), která definuje podmínky ochrany hodnot Prahy o body týkající se památkové péče. 

 

V průběhu společného jednání byly mimo jiné vyřešeny rozporuplné požadavky dotčených orgánů a městských částí na vymezení nové plavební komory na Vltavě, kterou ZÚR přímo vymezovat nebudou, v jejich podrobnosti je vymezena pouze vodní cesta definovaná zákonem. V ZÚR byly také na základě projednání revidovány pojmy týkající se zastavitelnosti ploch, které jsou v ZÚR vymezeny jen abstraktně (územní plán je musí upřesnit) a pojmy týkající se technické infrastruktury.

 

Zásadní úpravou je zapracování Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR č. 4, kterou vláda schválila v průběhu léta a ZÚR ji musí reflektovat. Praha je nově součástí vymezené specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje ohrožení suchem a došlo k aktualizaci vymezení některých koridorů dopravní a technické infrastruktury.

 

Pro přehlednost byla do dokumentace doplněna nová příloha č. 7, která zobrazuje rozdíly mezi návrhem pro společné jednání a návrhem pro veřejné projednání. Další informace o připomínkování, video ze společného jednání a kompletní dokumentaci je možné si je prohlédnout na webu hl. m. Prahy (v přehledu pod záložkou “5. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy” dole):

Kompletní dokumentace na webu www.praha.eu

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles