Přejít na hlavní obsah
Velké rozvojové území Letňany–Kbely je dlouho přehlížená plocha s velkým podílem městských a státních pozemků a jedinečným dopravním napojením na zbytek města.

Praha se chystá vytvořit moderní a udržitelnou čtvrť v blízkosti stanice metra Letňany. Tato čtvrť bude ekologická, v mnoha ohledech soběstačná a bude respektovat potřeby obyvatel města. Navíc bude mít pozitivní dopad na své okolí. IPR aktuálně připravuje územní studii, která stanoví přesné požadavky na podobu nové čtvrti. Návrh již nyní počítá s vytvořením čtvrti s krátkými vzdálenostmi a s využitím inovativních přístupů včetně potenciálu tzv. cirkulární čtvrti. Nová čtvrť v Letňanech nabídne stávajícím i budoucím obyvatelům nové příležitosti k trávení volného času a doplní tolik potřebnou veřejnou vybavenost, která již nyní v území chybí. 

Do tvorby územní studie jsou zapojeni také místní obyvatelé, kteří znají dané území nejlépe. Ti měli možnost v průběhu roku 2023 sdílet se zpracovateli studie své názory na hodnoty, zátěže a potenciál místa. Více informací o participaci najdete níže v sekci Jak jste se mohli zapojit?

Časový harmonogram projektu

05/2023 - vycházky a přednášky

Vycházky do krajiny s architekty projektu a veřejné přednášky o možnostech rozvoje území. 


 

06/2023 – 1. kolo participace

Komunitní plánování s veřejností o možnostech rozvoje území. 


 

10/2023 – 2. kolo participace

Projednání pracovního návrhu rozvoje území. 


 

2024 – projednání ÚS

Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje, projednává územní studii (veřejnost, MČ, DOSS,…) a vypořádává připomínky. 


 

2024 – finalizace ÚS

Schválení hotové územní studie a začátek další projektové přípravy. 


 

Hrubopis

Návrh územní studie

Přinášíme vám pracovní verzi hrubopisu územní studie pro Velké rozvojové území Letňany-Kbely, kterou zpracovali architekti IPR Praha. S návrhem studie se veřejnost mohla osobně seznámit a připomínkovat ji v rámci podzimní fáze participace, výsledky participace a i program všech proběhlých akcí naleznete v sekci níže. Územní studie slouží jako podklad pro budoucí rozvoj území. 

Podívejte se, jaká může být budoucnost oblasti okolo metra Letňany!

 

návrh územní studiehlavní výkres územní studieMOŽNÁ PODOBA ZÁSTAVBYODŮVODNĚNÍ VÝŠEK ZÁSTAVBY

V první fázi participace, která proběhla letos na jaře, jsme od vás získali na 500 podnětů pro Velké rozvojové území Letňany-Kbely. Jak si zpracovatelé poradili s vašimi podněty najdete zde: 

ZAPRACOVÁNÍ PODNĚTŮ (jaro 2023)
Participace

Jak jste se mohli zapojit?

V průběhu roku 2023 se konala série participačních akcí v Letňanech, Kbelích a na Proseku. Mohli jste nás potkat na informačním kontejneru, na vycházkách, přednáškách a diskuzích či na setkáních komunitního plánování. Děkujeme, že jste se zapojili a pomohli nám více poznat místo, kde žijete a zjistit, čeho si na něm vážíte a co vám tu naopak chybí. 

Na jaře jsme sbírali vaše podněty a návrhy důležité pro tvorbu územní studie. Na podzim jsme vám představili návrh územní studie, který připravil tým urbanistů z IPR Praha a na který jsme získávali vaši zpětnou vazbu. Prohlédněte si výsledky participace.

PODZIM 2023 – PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍ STUDIE

program akcí (podzim 23)výsledky komunitního plánování (PODZIM 23)

Výsledky komunitního plánování jsme následně ověřovali v online dotazníku. Poskytnout zpětnou vazbu na návrh studie tak mohli i ti, kteří neměli možnost se podzimních setkáních účastnit osobně. Podívejte se, jaká témata vnímají místní obyvatelé jako nejdůležitější:

výsledky ověřovacího dotazníku (Podzim 23)

JARO 2023 – SBĚR PODNĚTŮ A NÁVRHŮ

Program akcíVýsledky komunitního plánování (JARO 23)

Výsledky participace s místními obyvateli jsme následně ověřovali v online dotazníku. K prioritám rozvoje se tak mohli vyjádřit i ti, kteří neměli možnost se jarních setkáních účastnit osobně. Podívejte se, jaká témata vnímají obyvatelé jako nejdůležitější: 

výsledky ověřovacího dotazníku (Jaro 23)
Participace

Odborné přednášky

Na jaře 2023 jsme pro vás připravili odborné přednášky a diskuze na témata, kterým se v územní studii věnujeme zejména. Jsou to příroda a biodiverzita, hospodaření s vodou ve městě a udržitelná doprava. Ze setkání jsme navíc pořídili záznamy, které můžete shlédnout zde:

 

 

 

Co se bude měnit?

Co se má stát?

  • V Praze se chystá nová, zcela udržitelná čtvrť.
  • IPR Praha zpracovává územní studii této čtvrti.
  • Dojde k úpravě zastavitelných ploch v územním plánu.
  • Budou připraveny navazující infrastrukturní stavby.
  • Začne příprava městské výstavby.
O PROJEKTU

Projekt v bodech

HARMONOGRAM

Zahájení: 2022
Dokončení: n/a

FORMA

Uzemní studie

KDO TO BUDE DĚLAT?

Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje (pořizovatel územní studie)

ÚLOHA IPR

Zpracovatel studie

Bližší informace

Detailnější popis projektu

Plánovaná nová čtvrť v Praze má být zcela udržitelná a energeticky soběstačná. Hlavním principem projektu je uhlíková neutralita při stavbě a provozu čtvrti, s cílem vyvážení vlastní energie a energie spotřebované z venkovních zdrojů tak, aby čtvrť nulově zatěžovala životní prostředí produkcí oxidu uhličitého.

Projektovým tým plánuje využit současné technologie chytrých sítí a další pokročilé technologie v nakládání s odpadem a vytváření vlastních energetických zdrojů. Cílí na využívání šedo/zeleno/modré infrastruktury a nízkoemisní dopravu s dominantně využívanou městskou hromadnou dopravou a sdílenou mobilitou. Plánovaná čtvrť má být v souladu s koncepčním rozvojem města a bude brát  ohled na udržitelné plánování a etapizovaný rozvoj oblasti. 

Nové Letňany budou inklusivní, neelitní a budou využívat nové inovace ke sdíleným principům konzumace veřejného prostoru, rozvoji komunitních aktivit obyvatel, kulturnímu rozvoji a vzájemné komunikaci mezi obyvateli a podnikajícími subjekty. Projekt také plánuje integrovat čtvrť do krajiny a životního prostředí s cílem podpořit nové živočišné a rostlinné formy a udržitelný, vzájemně prospěšný vztah přírody a člověka.

Co už jsme zjistili?

Řešené území

Než se pustíme do samotného navrhování a plánování, snažili jsme se území nové čtvrti a jeho okolí co nejvíce poznat. Důsledné pojmenování problémů a limitů, stejně jako hodnot a potenciálů, je důležitým základním kamenem pro úvahy o budoucím rozvoji území. Shrnutí našich zjištění si můžete prohlédnout v naší interaktivní aplikaci: 

ÚS Letňany-Kbely, STORYMAPA

 

Jednotlivé části analytické studie si také můžete stáhnout v PDF:

Číst více Zobrazit méně
Manažerské shrnutí

Shrnutí a zhodnocení provedených analýz řešeného území. Cílem dokumentu je identifikovat hlavní výzvy a možnosti pro budoucí rozvoj území.

Historie území

Analýza historie vývoje území, úvah o jeho využití a historie vývoje jeho sousedních celků pomůže lépe porozumění současné situace a podpoří debatu nad dalším osudem území.

Současný stav podle dat

Město představuje komplexní systém. Tato část analýzy přináší podrobnou zprávu o aktuálním stavu nejen řešeného území, ale i jeho širších souvislostí. 

Plánované záměry

V analyzovaném území je mnoho pozemků v kontaktu se stávající zástavbou a otevřenou krajinou, které jsou předmětem investorského tlaku na zástavbu. Cílem této části analýzy je zdůraznit nutnost pečlivé koordinace jednotlivých záměrů, aby se předešlo vzniku celkové nestability území.

Antropologická sonda

Dokument popisuje území z pohledu široké veřejnosti i jednotlivých klíčových aktérů v lokalitách. Data vychází z antropologického výzkumu, který proběhl v červnu a červenci 2022 formou rozhovorů v terénu a mapování klíčových aktérů. 

Nenašli jste odpověď na vaší otázku?

Kontakty

Zapojení veřejnosti, obecné dotazy – Lukáš Hanus

Komunitní koordinátor

T: +420 724 855 895

E: lukas.hanus@gmail.com

 

Média – Marek Vácha

Tiskový mluvčí IPR Praha

T: +420 723 444 291

E: vacha@ipr.praha.eu


Manažer zpracování územní studie – Lukáš Houser

Architekt

T: +420 236 005 080

E: houser@ipr.praha.eu

 

Pořizovatel územní studie – Daniel Novotný

Odbor územního rozvoje, MHMP 

T: +420 777 496 133

E: daniel.novotny@praha.eu