Přejít na hlavní obsah
Řeka je jedním z nosných prvků struktury města a krajiny.

Řeka je kolébkou Prahy a nositelkou identity metropole. Je zdrojem energie, infrastrukturou, ale také dálnicí přírody i rekreačním resortem, posilovnou i psychologem. To vše nám nabízí zdarma, pokud o ni dobře pečujeme. IPR Praha dlouhodobě pracuje v různých úrovních na udržitelném rozvoji řeky jako celku i na dílčích projektech. Tento rozcestník má všechny tyto úrovně ve stručnosti představit.


 

KONCEPČNÍ DOKUMENTY

Koncepce pražských břehů

Přesto, že bude mít Koncepce 10 let od svého vzniku a v některých ohledech se může jevit zastaralá, jsou v ní zakotveny obecná témata, která jsou stále platná. Téma veřejného prostoru a obecně významu řeky, kterou Koncepce zvedla, je stále aktuální a je postupně naplňováno v jednotlivých projektech.

KONCEPCE PRAŽSKÝCH BŘEHŮ

Dvanáctero pro rozvoj projektů na řece

Dvanáctero by mělo sloužit jako návod pro postup při zahájení jakéhokoliv projektu na řece. Dvanáct zásad ukazuje cestu, která projekty vede ke koncepčnímu přístupu při navrhování a ke vzájemnému propojení projektů, které podpoří celkový udržitelný rozvoj řeky na území Prahy. Zásady slouží jak městu, tak soukromým investorům.

Nad systémovým přístupem k udržitelnému rozvoji řeky v Praze byla zahájena diskuze také v rámci soutěžního dialogu Rohanský ostrov. Se soutěžními týmy proběhl workshop na téma Východiska udržitelného rozvoje řeky a z pracovních výstupů vznikl návod pro Dvanáctero pro rozvoj projektů na řece. Jeho další formu a znění dále ladil multioborový tým na IPR Praha a jeho znění se může i nadále na základě zkušeností z dalších projektů vyvíjet. 

dVANÁCTERO STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROVOJE ŘEKY

Koordinační platforma řeka

Projekt Koordinační platforma řeka vznikl z potřeby sdílení informací, možnosti diskuze a propojení mezi jednotlivými aktéry řeky. V současné době je odpovědnost za péči o prostředí rozloženo mezi mnoho institucí a správců. Je obtížné vnímat a spravovat řeku jako celek a podporovat tak její trvale udržitelný rozvoj. Hlavní město proto iniciuje dialog aktérů a deklaruje tak snahu a koordinovaný přístup ke zvýšení úrovně péče o okolí řeky a o plné využití jejího přírodního i městotvorného potenciálu.

V minulém roce proběhly dva workshopy platformy řeky, kde aktéři signalizovali zájem účastnit se a přijmout IPR Praha v roli tajemníka pracovních setkání. Nyní připravujeme pilotní provoz platformy –  setkání aktérů a vzájemnou diskuzi konkrétních záměrů a témat. Po roce pilotního fungování platformy bude provedeno vyhodnocení, na jehož základě se ustanoví její další stabilní fungování. 


 

Komunikační systém řeka

IPR společně s dalšími aktéry připravuje komunikační systém, který má spoluvytvářet identitu řeky a zajišťovat informovanost akcím, připravovaným projektům i místům v okolí řeky. Skrze festival aktérů, jehož pilotní ročník by měl proběhnout v roce 2024 přinese zcela jedinečnou příležitost jak poznávat říční krajinu Prahy.

Komunikační systém řeky
Obnova soužití s řekou 2016
Krajina řeky 2018
Dotkni se řeky 2022
Město a řeka 2023
Soutok - Interpretace aspektů krajiny

Výstavy

Výstavy 

Výstavy jsou důležitým nástrojem pro komunikaci témat a představování projektů spojených s řekou, a to jak ve veřejném prostoru, tak v Centru architektury a městského plánování. Níže můžete nahlédnout do katalogů výstav, které jsou cenným zdrojem informací. Z různých úhlů vyprávějí o fenoménu řeky, o tom co Praze přináší, nebo o historických i plánovaných proměnách říční krajiny.