Přejít na hlavní obsah

Po více než roce trvání mezinárodního soutěžního dialogu, které vyhlásilo Hlavní město Praha společně s Institutem plánování a rozvoje (IPR), je známá budoucí podoba Rohanského a Libeňského ostrova. Vítězem se stal česko-belgický tým složený z ateliérů OMGEVING+FISER+VRV+SINDLAR. Úkolem bylo navrhnout podobu, do jaké se během příštích let bude veřejné prostranství podél řeky Vltavy měnit, jak bude fungovat a jak o něj budeme pečovat. Lokalita, jíž se v minulosti nevěnovalo příliš pozornosti, se tak stane místem nejen pro divokou přírodu, bydlení a práci, ale také odpočinek a zároveň bude chránit Pražany před povodněmi. Na území 56 hektarů vznikne povodňový park, který propojí člověka s řekou, zachová tamní biodiverzitu a efektivně přispěje k protipovodňové ochraně města.

 

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE!

 

VÍTĚZNÝ NÁVRH

OMGEVING+FISER+VRV+SINDLAR (BE/CZ)

Holešovický meandr je unikátním přírodním jevem. V rámci Pražské kotliny i celých Čech. Na celém toku Vltavy nenajdeme podobný prostor takto velkoryse utvářený v tak náhlém kontrastu k hluboce sevřeným kaňonům na jih i sever od Prahy. Sílu původního krajinného obrazu zásadně přetvořeného regulací říčního koryta navrhujeme připomenout kouskem „mezivodí“ po letech opět definovaného dynamickým rytmem řeky. Nabízíme hybridní prostorovou mozaiku nepředurčených příběhů pokaždé prožívaných trochu jinak.

Prohlédněte si projekt zde.

 

Hodnocení komise

Vítězný tým představil velmi přesvědčivý a proveditelný návrh parku, který je mimořádně inovativní v přístupu řešení protipovodňové ochrany. Návrh zvítězil díky vyváženosti nabídky - vysoce kvalitnímu, srozumitelnému a dobře proveditelnému návrhu, efektivitě navrhovaného procesu a výhodné cenové nabídce. Podrobnější hodnocení komise si můžete přečíst zde.

2. MÍSTO

LOLA+M2AU+de Architekten Cie. (NL/CZ)

Návrh je založen na důsledné snaze o zvyšování odolnosti vůči klimatickým změnám.

Prioritou je zajistit takový prostor pro řeku, který ochrání město před povodněmi a který vytvoří biologicky rozmanité prostředí. V rámci parku vzniknou velkorysé vodní plochy. Tento ekosystém bude nejen přínosem pro místní volně žijící živočichy a rostliny, ale stane se také ceněným místem posilujícím společenský život v srdci Prahy pro současné i budoucí generace.

Prohlédněte si projekt zde.

 

Hodnocení komise

Projekt tohoto týmu pokrokově a rozsáhle rozvíjel biodiverzitu a tamní ekosystém. Tým nadstandardně pracoval s kontextem území a jeho geniem noci. Cena zakázky a výrazně nižší efektivita protipovodňového opatření ovšem snížila bodové hodnocení poroty. Podrobnější hodnocení komise si můžete přečíst zde.

3. MÍSTO

DELVA+perspektiv (NL/CZ)

Revitalizace meandru Vltavy je novým příběhem řeky ve městě. Inženýrské dílo se stává unikátním ekosystémem. Dokončením urbanizace Rohanského nábřeží se město přiblížilo k řece a dává jí novou energii a nový prostorový dialog. Pozůstatky průmyslové revoluce se vrací divoké přírodě a změna terénu otevře nové průhledy na městská panoramata. Transformace zajistí zlepšení nábřežní magistrály propojující celé město, park na Rohanském ostrově zase oázu klidu v blízkosti rušného Karlína. Projekt představuje vizi budoucnosti, kdy je okolí dostavěné, břehy propojené a Praha má nový cíl pro víkendový piknik s přáteli. Projekt sám je příležitost pro nás všechny se znovu sejít u Vltavy a přemýšlet nad tím, co nás spojuje a co nás rozděluje ve městě, které by bez Vltavy nikdy nevzniklo.

Prohlédněte si projekt zde.

 

Hodnocení komise

Soutěžní tým představil velmi kvalitní návrh městského parku, v němž vhodně kombinuje prostor pro lidi a přírodu s bohatými mokřadními ekosystémy. Tým v návrhu přináší funkční a integrované řešení z hlediska protipovodňové ochrany. Hodnocení poroty snížila hůře propracovaná etapizace projektu a menší práce s geniem loci. Podrobnější hodnocení komise si můžete přečíst zde.

4. MÍSTO

New Park Maniny Consortium – DS+VenhoevenCS+MOBA+Aquatis (NL/CZ)

Vytváříme inkluzivní park na řece, který spojuje město a lidi s vodou a zároveň chrání obyvatele Prahy před povodněmi. Lidé a příroda si tu jsou rovni. Milujeme městskou přírodu a vážíme si historie tohoto místa. Korzo je páteří parku a místem pro procházky na okraji města. V parku je prodlouženo říční rameno, které propouští povodňovou vodu dovnitř a dešťovou vodu ven. Čas je náš přítel, park upravujeme strategií údržby a pomocí dobrovolníků.

Prohlédněte si projekt zde.

 

Hodnocení komise

Tento soutěžní tým představil mimořádnou znalost místních komunit a v návrhu prokázal silnou sociální inkluzivitu. Ačkoli komise ocenila řadu dílčích nápadů, park v návrhu není vhodně navázán na své okolí a nedosahuje možného protipovodňového efektu. Podrobnější hodnocení komise si můžete přečíst zde.

SOUTĚŽNÍ DIALOG

Od jara 2022 do jara 2023 probíhal mezinárodní soutěžní dialog, jehož výsledkem je studie Parku Maniny a koncepce Rohanského a Libeňského ostrova. Čtyři vybrané týmy složené z ateliérů z Belgie, Nizozemí a České republiky paralelně navrhovaly budoucí podobu tohoto veřejného prostranství podél řeky Vltavy od Hlávkova mostu po špičky Libeňských kos. Vítěze vybrala odborná komise na jaře 2023, stal se jím česko-belgický tým OMGEVING+FISER+VRV+SINDLAR, který představil nejvyváženější nabídku. „Vítězný tým představil velmi přesvědčivý a proveditelný návrh parku, který je mimořádně inovativní v přístupu k řešení protipovodňové ochrany. Koncepce reaguje na potřeby konkrétních míst a efektivně pracuje s jednotlivými uživatelskými skupinami. Ze všech předložených návrhů díky jinému přístupu k odtěžování terénu vytváří nejvíce dostupné a prostupné území,“ řekl o vítězném návrhu ředitel IPR Ondřej Boháč.

Zajímá vás, jak celý proces soutěžního dialogu probíhal? Co bylo jeho součástí? Jaké aktivity jsme dělali? Podívejte se na souhrn aktivit soutěžního dialogu.

Číst více Zobrazit méně

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy s Magistrátem hlavního města Prahy vypsal 7. dubna 2022 výběrové řízení formou řízení se soutěžím dialogem. Hledá se multidisciplinární tým složený z krajinářských architektů, architektů či urbanistů a vodohospodářských inženýrů, který zpracuje projekt Parku Maniny a Koncepci Rohanského ostrova a Libeňského ostrova. Cílem projektu je připravit koncepci, tedy plán strategického rozvoje na příští desítky let, a především v detailu krajinářské studie zpracovat projekt povodňového Parku Maniny, jenž přiblíží člověka řece a bude plnit protipovodňovou funkci. 

 

Kdo se mohl do soutěžního dialogu přihlásit

Do výběrového řízení, které probíhalo formou řízení se soutěžním dialogem, se mohly přihlásit multidisciplinární týmy v minimálním složení krajinářský architekt, architekt či urbanista a vodohospodář. Tým musí mít alespoň jednoho člena, který disponuje autorizací ČKA nebo ČKAIT. Do řízení se soutěžním dialogem se zájemci mohli přihlásit od 7. dubna do 20. května 2022 do 14.00 hodin prostřednictvím nástroje Tender Arena. Vybíraly se čtyři týmy na základě jejich profesního přístupu k zásadním tématům, které se týkají Rohanského a Libeňského ostrova, jako jsou udržitelnost, urbanismus, krajinářská architektura a další. Cílem Prahy je získat dlouhodobého partnera pro rozvoj území i nastavení jeho managementu. Týmy vybírala jedenáctičlenná komise složená z pěti závislých a šesti nezávislých odborníků různých profesí, zahraniční zástupce reprezentovali environmentální vědec Fabio Masi či krajinářská architektka Antje Stokman. Přizváni byli také externí experti na sociální otázky, gentrifikaci, biodiverzitu, vodohospodářství a další obory. 

 

Co je soutěžní dialog

Výběrové řízení probíhalo formou zadávacího řízení se soutěžním dialogem. Proces je oproti klasické soutěži o návrh výrazně flexibilnější a není anonymní. Hlavní výhodou soutěžního dialogu je možnost postupně rozvíjet zadání tak, jak se vyvíjí návrhy a názory všech zúčastněných. Základem soutěžního dialogu je společná debata všech zúčastněných stran – krajinářů, architektů, politiků, vodohospodářských inženýrů, správců i důležitých místních aktérů, která slouží jako prostředek ke komplexnímu pochopení místa, jeho kvalit i problémů a poznání požadavků všech zúčastněných stran a odborností v jejich kontextu, a tím jejich lepší pochopení. V rámci soutěžního dialogu vzniká pod rukama multioborových týmů několik návrhů paralelně, návrhy jsou průběžně prezentovány, a všichni aktéři se tak mají možnost vyjádřit ve všech fázích navrhování (od konceptu až po finální návrh).

CO JE KONCEPCE ROHANSKÉHO A LIBEŇSKÉHO OSTROVA

Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova je podkladem pro rozvoj území o rozloze 56 hektarů, které se rozprostírá mezi cyklostezkou a řekou od Hlávkova mostu až po špičky Libeňských kos. Cílem koncepce je v místě částečně zachovat městskou divočinu, upravit území pro volnočasové aktivity a lidem přiblížit řeku a přírodu v centru města. Požadavky na rozvoj území vycházejí ze zapojení místních aktérů i veřejnosti v průběhu celé tvorby projektu. Hlavní principy a základní stavební kameny rozvoje celého území jsou mimo jiné udržitelnost, multifunkčnost, neformálnost a prostupnost. Důležitým tématem je propojení území s okolními čtvrtěmi a koordinace s ostatními projekty na Vltavě, které se v Praze připravují či realizují. Ústředním projektem této koncepce je Park Maniny.

PARK MANINY

Park Maniny, povodňový park na řece Vltavě, je jedním z posledních velkých projektů, který má potenciál zlepšit protipovodňovou ochranu v Praze. Původní projekt vzniku nového kanálu, který měl již několik let stavební povolení, byl právě v rámci soutěžního dialogu prověřován. Vítězný návrh dokázal najít vhodnější a efektivnější přístup k území, a to v kontextu současných majetkoprávních vztahů a za dostupných finančních prostředků. Počítá s výrazně nižšími odkopy terénu, tedy i s nižšími náklady na realizaci, přičemž efektivita protipovodňového opatření je zachována. Spolu se stavbou libeňského inundačního (povodňového) mostu se tak naplní funkce protipovodňové ochrany území, které poskytne větší plochu pro rozliv vody a zpomalí proud řeky během povodní. Území Rohanského ostrova je poslední místo v Praze, kde se dá protipovodňová ochrana centra města významně zlepšit.

CO SE DĚLO, DĚJE A BUDE DÍT?

Proces výběru nejlepšího týmu trval přes rok, abychom dosáhli co nejkvalitnějších výsledků. Toto jsou nejdůležitější milníky:

 

 • Duben 2022 – Vypsali jsme výběrové řízení se soutěžním dialogem
 • Červenec 2022 – Odborná komise vybrala z 13 přihlášených týmů 4 postupující týmy
 • Září 2022 – Vybrané týmy poprvé přijely do Prahy Workshop I soutěžního dialogu
 • Leden 2023 – Čtyři postupující týmy prezentovaly první koncepty návrhů v rámci Workshopu II
 • Květen 2023 – Týmy představily své finální návrhy, ze kterých komise vybrala vítěze
 • Září 2023 – Oznámili jsme vítěze soutěžního dialogu, který spoluvytvoří podobu Rohanského a Libeňského ostrova na další desítky let!
 • 2023–2024 – Dopracování studie Parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova, do participace v rámci dopracování budete opět zapojeni.
Detailnější popis projektu

HISTORIE

 • Rohanský ostrov byl kdysi vltavským ostrovem, dnes je tato část Karlína ostrovem jen podle názvu. Jméno Rohanský nese po jednom ze svých vlastníků – Josefu Rohanovi, měšťanu a tesaři, který byl jeho majitelem po roce 1850.
 • Někdejší ostrov vznikl z povodňových nánosů. Největší rozsah ostrova byl od Těšnova až po dnešní Šaldovu ulici.
 • Kolem roku 1900 byl na západním konci spojen s ostrovem Jerusalemským. Ve dvacátých letech 20. století byl při rozsáhlé regulaci vltavského koryta sloučen s Libeňským ostrovem. Oba tehdejší ostrovy byly zároveň spojeny s karlínským pobřežím a s územím Manin. Rameno řeky, na němž byl dříve provozován karlínský přístav, bylo zasypáno v padesátých letech 20. století.
 • Rohanský ostrov nekvetl do krásy. Dlouhá léta byl v podstatě černou skládkou, periferií uprostřed města. V době výstavby metra sloužil jako úložiště materiálu z výkopů. V roce 1999 byly zahájeny rozsáhlé úklidové práce před plánovanou revitalizací oblasti.
 • Další údaje o území si můžete přečíst v historicko-přírodovědné rešerši Rohanský ostrov, sepsané kolektivem autorů v čele s historičkou umění Radoslavou Schmelzovou.
 • Rozsáhlé informace o území obsahuje také dokument Analýza krajiny – Rohanský ostrov, která vznikla ve spolupráci s Šmídová Landscape Architects.


 

STAKEHOLDEŘI V ÚZEMÍ

 • Prohlédněte si mapu stakeholderů Rohanského a Libeňského ostrova.
 • Patříte-li mezi místní aktéry a chcete se zapojit do plánování Rohanského ostrova, nebo být alespoň pravidelně informováni, dejte nám o sobě vědět na pfister@ipr.praha.eu.
Výsledky participace

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI

Území, které bylo předmětem soutěžního dialogu, je na to, že se nachází v centru města, mimořádně rozmanité a komplexní. IPR proto nechal zpracovat historické, přírodovědecké, sociální, biologické a dendrologické rešerše. Budoucí podoba Rohanského ostrova vzniká ve spolupráci s místními aktéry, jako je veřejná správa, majitelé pozemků, kulturní a sportovní spolky, neziskové organizace a další. Zapojení veřejnosti do projektu prostřednictvím rozličných participačních aktivit bylo pro IPR Praha klíčové již od začátku projektu v roce 2020 – uspořádali jsme výstavu v území, komentované procházky, přednášky a diskuze. Součástí participace také byly otevřený informační kontejner a dotazník. Ani vzešlý návrh ze soutěžního dialogu není konečný, bude se dál opracovávat v novém plánování s účastí veřejnosti, které povede Praha společně se zpracovatelským týmem. Záměrem města je nejen vytvořit společenskou shodu na rozvoji území, ale také posilovat vztah k němu a vzájemně se pravidelně informovat o dění v místě.
Nasbíraná data jsme pečlivě zpracovali a nyní si výstupy našich participační aktivit můžete přečíst v jednotlivých výstupech.

Prohlížení si můžete zpestřit studiem mapy všech podnětů z dotazníku či prohlížením mapy klíčových aktérů.

 

Souhrnná zpráva o zapojení veřejnosti

 

Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova – Shrnutí zapojení veřejnosti

01 Celé území Rohanského a Libeňského ostrova – Očima veřejnosti a klíčových aktérů

02 Lokality Rohanského a Libeňského ostrova – Očima veřejnosti a klíčových aktérů

03 Zapojení klíčových aktérů – Hledání vize rozvoje území

04 Uživatelé Rohanského a Libeňského ostrova – Rozhovory v terénu

05 Přítomnost a budoucnost Rohanského a Libeňského ostrova – Očima dětí a mládeže

06 Rohanský a Libeňský ostrov – A lidé bez střechy

Související projekty

Libeňské soumostí

 • Investorem stavby Libeňského soumostí je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, politickým garantem je náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.
 • Hlavními architekty jsou Petr Tej (architektonicko-konstrukční návrh mostů) a Tomáš Cach (dopravně-urbanistické řešení)
 • Studie představuje komplexní urbanisticko-architektonický návrh řešení Libeňského soumostí a přilehlého okolí. Základním předpokladem návrhu je zachování historických Janákových obloukových konstrukcí – obloukového mostu přes Vltavu a stávajícího obloukového mostu přes zaniklé východní rameno řeky Vltavy.
 • Obloukové mosty jsou propojeny nově navrženými trámovými konstrukcemi navazujícími tvarově na původní, ve skicách dochovaný Janákův návrh předpolí obloukových mostů. Trámové konstrukce tvoří předpolí obou obloukových mostů, inundační most nad Rohanským ostrovem a mosty přes Štorchovu a Voctářovu ulici.
 • Souběžné s inundačním mostem jsou navrženy široké rampy pro pěší a cyklisty na Rohanský ostrov.
 • Dále je zachován stávající klenbový most ve středu soumostí pro průjezd cyklotrasy A2.
 • Všechny prostory v mostních opěrách u historických obloukových mostů i u nových trámových konstrukcí jsou navrženy jako prostory pro občanskou vybavenost (kavárny, obchody, služby atd.).
 • Detailně je navrženo využití prostoru pod obloukovým mostem přes zaniklé rameno řeky Vltavy (piazzetta, skatepark, stage, ledová plocha) včetně přístupových schodišť.
 • Součástí studie je kompletní návrh západní části ulice Štorchova (severně od Libeňského soumostí), ploch a povrchů pod soumostím a několik stromořadí v rámci řešených veřejných prostranství.
 • Více informací najdete na webu zde

Rohan City

 • Rohan City je bytové a administrativní centrum na území Karlína a předpolí Libeňského mostu o rozloze 200 000 m2 rozkládající se mezi ulicí Rohanské nábřeží a cyklostezkou.
 • Jedná se o největší soukromou investici v místě, jejím investorem je na základě vítězství v otevřené urbanistické soutěži Sekyra Group, který předložil studii od ateliéru Pavel Hnilička Architekti.
 • Zástupci IPR jsou s developerem v pravidelném kontaktu a zajišťují koordinaci projektu tak, aby byl v souladu s celkovou vizí Rohanského ostrova.
 • Důraz je kladen především na propojení nové i původní zástavby s okolní krajinou a navázání území na projekt Rohanského ostrova.
 • Revitalizace území Rohan City je celkově rozdělena do pěti etap. V první fázi Sekyra Group v lokalitě naproti karlínské Invalidovně vybuduje dva bytové domy, jež nabídnou 220 bytů. Doplní je 30 000 m² administrativních ploch ve dvou kancelářských budovách navržených architekty Evou Jiřičnou a Jakubem Ciglerem.
 • Architektonická soutěž na druhou etapu, z níž vyšli vítězně architekti Schindler Seko a dále Atelier bod, Loxia, Qarta Architektura a A.D.N.S. Production, řešila i možné začlenění budoucího Rohanského mostu, který by měl propojit oblast Karlína s Holešovicemi v Praze 7, s nímž se počítá jako s dalším významným městotvorným prvkem v rozvoji širšího centra Prahy.
 • Poslední fáze by podle dnešních plánů měla být dokončena v horizontu 12 až 15 let, tedy do roku 2035. Bydlení a práci tu najde v součtu na 11 000 lidí. Celkový objem investice do Rohan City pravděpodobně přesáhne 15 miliard Kč.
 • Výstavba byla zahájena na podzim 2021
 • KE STAŽENÍ:

Novinky z projektu Rohanského ostrova a okolí

Praha zítra: Rohanský a Libeňský ostrov 

Srdečně vás zveme na výstavu Praha zítra: Rohanský s Libeňský ostrov, která je přístupná v Bílém Sálu CAMP do 8. října. Výstava vás seznámí nejen s vítězným návrhem, ale i ostatními soutěžními návrhy a provede vás celým projektem včetně procesu soutěžního dialogu, do nějž byla zapojena veřejnost a místní aktéři. 

Výstava v území 

Se soutěžními návrhy vás také seznámíme na výstavě v území. Tu najdete na třech místech: v bývalém karlínském přístavu (roh ul. Pobřežní), v budoucím Parku Maniny a u ateliéru Olgoj Chorchoj. Projděte se po Rohanském a Libeňském ostrově, seznamte se s tamní faunou a florou a přečtěte si o budoucnosti Rohanského a Libeňského ostrova.

Rohanský ostrov za běhu

S návrhy týmů i zajímavostmi území se budete moct seznámit také netradičně na běhu po Rohanském ostrově. Ten jsme pro vás připravili 5. října od 18h00. Proběhnete se městskou divočinou, kolem řeky a odpočinete si u výstavních panelů nainstalovaných v území, kde vás stručně seznámíme se všemi návrhy. Běh je určen i pro začátečníky a místa si můžete rezervovat zde.

Základní organizační zajištění projektu

Politický garant projektu

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj
Jana Plamínková, náměstkyně primátora pro životní prostředí


Manažerka projektu

Rozálie Kašparová, architektka, Kancelář veřejného prostoru, Sekce detailu města IPR


Gestor projektu

Kristýna Lhotská, architektka, ředitelka Sekce detailu města IPR

Investoři v území

Kanál a terénní úpravy – Odbor investic Magistrátu hl. m. Prahy
Park – Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

Správci území MHMP

Budoucí Park Maniny – Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
Velké množství dílčích správců – kulturní činitelé, firmy, spolky, jednotlivci atp.

Ke stažení

Soutěžní návrhy

1. místo OMGEVING+FISER+VRV+SINDLAR

2. místo LOLA+MA2U+De Architekten Cie.

3. místo DELVA+perspektiv

4. místo New Park Maniny Consortium  – DS+VenhoevenCS+MOBA+Aquatis

 

Proces soutěžního dialogu

Souhrn aktivit soutěžního dialogu

 

Zadávací dokumentace soutěžního dialogu

Oznámení o vyhlášení zadávacího řízení se soutěžním dialogem

Příloha 1_Oznámení_informace o zadávacím řízení se soutěžním dialogem

Příloha 2_Oznámení_Vstupní zadání 1.0

Příloha 3_Oznámení_Souhrnná analýza Rohanského ostrova

Příloha 4_Oznámení_Formulář žádosti o účast

Příloha 5.1_Oznámení_Souhrnné čestné prohlášení poddodavatele

Příloha 5_Oznámení_Souhrnné čestné prohlášení dodavatele

Příloha 6_Oznámení_Technická kvalifikace

Příloha 7.1_Oznámení_Portfolio referencí

Příloha 7_Oznámení_Profesní přístup

Příloha 8.1_Oznámení_Smlouva o dílo_IPR_návrh

Příloha 8.2_Oznámení_Smlouva o dílo_INV_návrh

Příloha 8.3_Oznámení_Smlouva o dílo_OCP_návrh

Analýzy

Souhrnná analýza Rohanského ostrova

Analýza krajiny Rohanský ostrov

Historicko-přírodovědná rešerše Rohanský ostrov

Souhrnná zpráva o zapojení veřejnosti (podrobnější informace najdete v sekci Zapojení veřejnosti)

Řešené území

Park Maniny – projekt nového ramene řeky

Řešené území Parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova 

Okolní projekty

Libeňské soumostí - dopravně-architektonická studie

Libeňské soumostí - vizualizace

Libeňské soumostí - výkresy
Rohan City - Urbanistická studie s regulačními prvky

Fotografie

Fotografie území Rohanského a Libeňského ostrova ke stažení_zip

Aktuality Rohanský ostrov

Ilustrační obrázek aktuality

04/2020–12/2020 Bio-dendrologický výzkum

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

06/2020 Sčítání chodců a cyklistů na území

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

09/2020 Libeňské soumostí

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

11/2020 Rohan City

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

12/2020 Praha zítra: Rohanský ostrov

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Komentované prohlídky výstavy Rohanský ostrov

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Od 06/2020 Úvodní setkání s místními aktéry

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Od 12/2020 Pravidelný newsletter

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Orientační běh po Rohanském ostrově

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Praha chystá mezinárodní soutěžní dialog, v pražském meandru má vzniknout nový přírodní park

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Praha vyhlašuje mezinárodní soutěžní dialog pro podobu Rohanského a Libeňského ostrova, v meandru řeky má vzniknout nový přírodní Park Maniny. Přihlaste se!

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Proměnu Rohanského a Libeňského ostrova budou navrhovat čtyři týmy. O nejlepším návrhu rozhodne komise na jaře 2023

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Publikace Rohanský ostrov

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Rohanský ostrov: komentovaná prohlídka betonárky

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Výstava Rohanský ostrov

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Zahrádkaření a rybaření na Libeňském ostrově

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Zveme Vás na přednášku Rohanský ostrov Vaším pohledem

Číst více