Přejít na hlavní obsah
Rohanský ostrov se mění v novou pražskou čtvrť.

Na 88hektarovém území, které se nachází na pravém břehu Vltavy v sousedství Karlína a Holešovic, probíhá realizace hned několika velkých veřejných i soukromých investic. Jednou z nich je vznik Rohanského parku o rozloze 56 hektarů, což odpovídá přibližně velikosti poloviny Stromovky. Nový metropolitní park by si měl zachovat charakter městské divočiny. Většinu oblasti chce Praha revitalizovat pro volnočasové aktivity. Území bude plnit také funkci protipovodňové ochrany. Nyní připravujeme zadání Koncepce Rohanského ostrova a Libeňských kos, která bude výsledkem mezinárodního výběrového řízení se soutěžním dialogem. Progresivní formát, do nějž jsou po celou dobu zapojeni architekti a odborníci v čilé diskuzi, by měl být zahájen na podzim 2021.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Posílení protipovodňové ochrany města
 • Vytvoření nového průtočného kanálu
 • Vznik Rohanského parku
 • Vznik nového ramene Vltavy
 • Prostor Rohanského ostrova mezi stávající cyklostezkou, která slouží jako protipovodňová hráz, a korytem Vltavy bude upraven pro rekreaci.
 • Postaví se nový inundační most – Libeňský most a opraví se historický most od Pavla Janáka.
 • Podél inundačního mostu vzniknou bezbariérové rampy vedoucí na Rohanský ostrov.
 • Chodníky budou rozšířeny a plánované jsou nové cyklopruhy v celé délce soumostí, které by v budoucnu měly vést z Holešovic až na Palmovku.

Harmonogram

Zahájení:

2020 

Dokončení:

2023

 

Kolik to bude stát?

xxx

Kdo to bude dělat?

xxx

Úloha IPR

Organizátor  a zpracovatel soutěžního dialogu

Forma

Mezinárodní soutěžní dialog 
Koncepční studie 

Detailnější popis projektu

Historie

 • Rohanský ostrov je někdejší vltavský ostrov, dnes část Karlína.
 • Ostrov vznikl po roce 1550 na místě starého říčního nánosu. V časech svého největšího rozsahu sahal od Těšnova až po dnešní Šaldovu ulici. Kolem roku 1900 byl na západním konci spojen s ostrovem Jerusalemským.
 • V letech 1920–1930 byl při rozsáhlé maninské regulaci spojen s Libeňským ostrovem. Oba ostrovy byly spjaty na jedné straně s karlínským pobřežím, na druhé pak s územím Manin.
 • Rohanský ostrov nekvetl do krásy. Dlouhá léta byl černou skládkou. Během výstavby pražského metra se zde ukládal materiál z výkopů. V roce 1999 byly zahájeny rozsáhlé úklidové práce za účelem revitalizace ostrova.
Další informace

Podrobné informace o projektu

Pořízení Koncepce Rohanského ostrova a Libeňský kos proběhne v několika krocích. Multidisciplinární projektový tým IPR se zapojením všech klíčových stakeholderů a místních aktérů připravuje zadání pro její zpracování, jehož některé části budou vypracovány do detailu krajinářsko-architektonické studie. IPR zajišťuje organizaci a odbornou garanci celého procesu včetně výsledné Koncepce, podle které bude území postupně revitalizováno.

Projekt nového ramene řeky

 • Nové rameno řeky je dlouhodobě zanesené v Územním plánu hl. m. Prahy a je součástí protipovodňové ochrany Prahy.
 • Na místě postupně vznikne odkopáním několika metrů zeminy navezené za poslední desítky let nový průtočný kanál.
 • Cílem stavby je snížit při povodních hladinu Vltavy v centru města a hlavně rychlost proudu.
 • V návaznosti na náročné terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající cyklostezkou, která slouží jako protipovodňová hráz, a korytem Vltavy upraven pro rekreaci.
 • Konkrétně se jedná o Stavbu č. 4679 Maniny – PPO, snížení nivelity Karlín, který investuje Odbor investic Magistrátu hl. m. Prahy (INV MHMP) a který je rozdělen na tři etapy. Etapa 1 a 2, při kterých dochází k vykopání dvou tůní (do hloubky až 8 m) a celkovému snížení nivelity v jejich okolí, mají již několik let stavební povolení.
 • Výběrové řízení na zhotovitele prvních dvou etap proběhne na začátku roku 2021. Realizace by měla trvat přibližně 2 roky.
  Velmi důležitá je rovněž třetí etapa. Ta zajistí zpomalení proudu řeky během povodní a propojení obou tůní. Vznikne tak nové rameno řeky propojující hlavní koryto Vltavy se slepým ramenem mezi Libeňskými kosami. Řešení třetí etapy vznikne v rámci soutěžního dialogu a bude součástí Koncepce Rohanský ostrov.
 • Aby byl výsledný park co nejlepší kvality a jeho standard odpovídal době realizace (2023), bylo vzhledem ke stáří územního rozhodnutí a stavebních povolení dohodnuto s INV a OCP MHMP, že dojde ze strany INV k minimalizování projektu pouze na terénní úpravy (tzv. spodní stavba) a park (tzv. vrchní stavba) bude OCP realizovat až podle nové Koncepce IPR vzešlé z mezinárodního soutěžního dialogu.
 • Rozsah území
 • Snížení nivelity Karlín

Rohan City

 • Rohan City je bytové a administrativní centrum na území Karlína a předpolí Libeňského mostu o rozloze 200 000 m2 rozkládající se mezi ulicí Rohanské nábřeží a cyklostezkou.
 • Jedná se o největší soukromou investici v místě, jejím investorem je na základě vítězství v otevřené urbanistické soutěži Sekyra Group, který předložil studii od ateliéru Pavel Hnilička Architekti.
 • Zástupci IPR jsou s developerem v pravidelném kontaktu a zajišťují koordinaci projektu tak, aby byl v souladu s celkovou vizí Rohanského ostrova.
 • Důraz je kladen především na propojení nové i původní zástavby s okolní krajinou a navázání území na projekt Rohanského ostrova.
 • Revitalizace území Rohan City je celkově rozdělena do 5 etap. V první fázi Sekyra Group v lokalitě naproti karlínské Invalidovně vybuduje dva bytové domy, jež nabídnou 220 bytů. Doplní je 30 000 m² administrativních ploch ve dvou kancelářských budovách navržených architekty Evou Jiřičnou a Jakubem Ciglerem.
 • Architektonická soutěž na II. etapu, z níž vyšli vítězně architekti Schindler Seko a dále Atelier bod, Loxia, Qarta Architektura a A.D.N.S. Production, řešila i možné začlenění budoucího Rohanského mostu, který by měl propojit oblast Karlína s Holešovicemi v Praze 7, s nímž se počítá jako s dalším významným městotvorným prvkem v rozvoji širšího centra Prahy.
 • Poslední fáze by podle dnešních plánů měla být dokončena v horizontu 12 až 15 let, tedy do roku 2035. Bydlení a práci tu najde v součtu na 11 000 lidí. Celkový objem investice do Rohan City pravděpodobně přesáhne 15 miliard Kč.
 • Urbanistická studie Pavel Hnilička Architekti
 • Urbanistická studie s regulačními prvky

Libeňský most

 • Investorem stavby Libeňského soumostí je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, politickým garantem je náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.
 • Studie počítá se stavbou nového inundačního mostu, který je součástí protipovodňových opatření, a opravou historického mostu přes řeku od Pavla Janáka z roku 1928.
 • Podél inundačního mostu vzniknou nové bezbariérové rampy vedoucí na Rohanský ostrov.
 • Rekonstrukce počítá s rozšířením chodníků a vznikem nových cyklo pruhů v celé délce soumostí, které v budoucnu povedou z Holešovic až na Palmovku.
 • V případě bezproblémového průběhu bude možné zahájit stavbu již v pololetí roku 2022, některé práce v rámci rekonstrukce mohou být zahájeny dříve.

Mapa aktérů

 • IPR mapuje území Rohanského ostrova a Libeňských kos.
 • Prohlédněte si mapu stakeholderů a místních aktérů, kteří se pohybují na území budoucího metropolitního parku a jeho okolí.
 • Patříte-li mezi místní aktéry a chcete se zapojit do tvorby Koncepce Rohanského ostrova, dejte nám o sobě vědět na pfister@ipr.praha.eu.

Základní organizační zajištění projektu

Politický garant projektu

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj
Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí

Gestorka projektu: Lada Kolaříková, architektka, ředitelka Sekce plánování města IPR
Manažerka projektu: Rozálie Kašparová, architektka, Kancelář veřejného prostoru, Sekce detailu města IPR

Investoři v území

Kanál a terénní úpravy – Odbor investic Magistrátu hl. m. Prahy
Park – Odbor Ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

Správci území MHMP

Park – Odbor Ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
Velké množství dílčích správců – kulturní činitelé, firmy, spolky, jednotlivci atp.

12/2020 Praha zítra: Rohanský ostrov

Ilustrační obrázek aktuality

12/2020 Praha zítra: Rohanský ostrov

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Od 12/2020 Pravidelný newsletter

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

11/2020 Rohan City

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

09/2020 Libeňské soumostí

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

04/2020–12/2020 Bio-dendrologický výzkum

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Od 06/2020 Úvodní setkání s místními aktéry

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Od 06/2020 Spolupráce s Centrem pro teoretická studia

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

06/2020 Sčítání chodců a cyklistů na území

Číst více