Přejít na hlavní obsah
Místo, na kterém se jedny z nejstarších dochovaných stavebních památek hlavního města potkávají s břehy Vltavy.

Území s bohatou historií a nadějnou budoucností. To je lokalita Dvořákovo nábřeží a Na Františku. Povodně v letech 2002 a 2013 zničily vozovku na Dvořákově nábřeží. Praha ji nyní opravuje. Obnoví se také chodníky i přilehlá veřejná prostranství včetně parčíku. My jsme zpracovali koncepční studii celkové proměny území, které se může snadno stát příjemným místem pro trávení volného času.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Vyvážení charakteru nábřeží z pohledu různých skupin uživatelů 
 • Zlepšení podmínek pro pěší pohyb
 • Posílení pobytových kvalit nábřeží – iniciace obnovy parku a rozvoj sportoviště 
 • Zlepšení stanovištních podmínek pro stromořadí 
 • Iniciace budoucí vzájemně prospěšné spolupráce mezi aktéry investujícími v území 
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2015 
Dokončení: n/a

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

IPR

Úloha IPR

Zpracovatel koncepční studie 

Forma

Koncepční studie

Detailnější popis projektu

Historie

 • Dlouhá léta byly břehy Vltavy kolem Anežského kláštera vnitřní periferií Starého Města pražského.
 • Nejvýznamnější cestou v okolí byla spojnice brodu u ostrova Štvanice a brodu pod Pražským hradem, která však nevedla přímo po břehu.
 • Před založením Anežského kláštera území obývali zejména řemeslníci a taviči železa.
 • Lokalita byla díky své poloze při břehu a na severovýchodě vhodná pro špitál. Poloha po větru a po proudu omezovala šíření nemocí.
 • Prvním zásadním stavebním počinem bylo založení dvojkláštera klarisek a minoritů – následovníků sv. Františka a sv. Kláry z Assisi, který ovládá území prakticky dodnes. Projevuje se to nejen pojmenováním území podle Františka, ale také niveletou založení budov a strukturou zástavby.
 • Struktura zástavby byla později doplněna o další významný klášter milosrdných bratří. Tyto dva komplexy se zahradami nadlouho stabilizovaly vývoj v území.
 • Razantní změnu přinesl až plán pražské asanace z konce 19. století.
  Klíčovou investicí v tomto ohledu byla výstavba městského systému kanalizačních stok. Součástí snah o lepší prostředí ve městě se stala i stavba Dvořákova nábřeží, která proběhla v letech 1899–1908. Nejprve vznikla kanalizační stoka, později regulační zeď s náplavkou a přístavištěm lodí.
 • Asanace se uzavřela až v 80. letech 20. století demolicemi budov kolem ulice Klášterské a přestavbou původně dvou budov na objekt hotelu President. Tou dobou již stála budova hotelu Intercontinental architekta Karla Filsaka, která tudíž asanovala již jednou asanovanou strukturu bloků.

Aktuální stav

 • Dnes postrádá lokalita Na Františku jasnou identitu.
 • Když se řekne Dvořákovo nábřeží, vybaví se občanům máloco. Možná náplavka, lodě či tranzitní doprava. Ve skutečnosti se ale jedná o místo, na kterém se potkávají jedny z nejstarších pražských dochovaných stavebních památek s řekou Vltavou.

Koncepční studie

 • Cílem koncepční studie je navrátit Dvořákovu nábřeží atraktivitu a charakter místa, kde lidé rádi tráví volný čas.
 • Impulzem pořízení koncepční studie jsou některé klíčové investice do území realizované nebo plánované v horizontu nadcházejících několika let správci a vlastníky pozemků či budov na nábřeží.

Související záměry v území

Rozsah koncepční studie – vizualizace

Rekonstrukce komunikace Dvořákovo nábřeží

Důvodem investice je nevyhovující technický stav komunikace, která byla poškozena povodněmi v letech 2002 a 2013.

Komplexní obnova stromořadí u nábřežní zdi

Rekonstrukce komunikace je velkou příležitostí, jak obnovit celoměstsky významné stromořadí jako celek a zajistit stromům výrazně lepší podmínky pro zdravý růst, než mají dnes. Je to příležitost, jak vyměnit substrát v kořenovém prostoru nebo nahradit stávající nepříliš odolné lípy odolnějším druhem.

Podzemní garáže u Nemocnice Na Františku

Garáže by měly zajistit návštěvnické parkování především pro zdejší nemocnici, sloužit by mohly rovněž návštěvníkům nábřeží.
Investorem a hlavním partnerem projektu je MČ Praha 1.

Soutěž na obnovu a návrh nových prvků drobné architektury a vizuální identity nábřeží

Na nábřeží se nachází řada kvalitních prvků uměleckého řemesla a drobné architektury, jejichž role v prostoru by mohla být významnější než dnes.
Jde například o gloriet limnigrafu („hodiny“ na měření průtoku vody), propojovací schodiště k náplavce, kované tabulky pro označení místa, zábradlí atd.
Cílem soutěže je najít způsob jejich obnovy jako součást silné vizuální identity nábřeží a prvků usnadňující orientaci v prostoru.

Doplnění vybavení náplavky a její zapojení do kulturního života města

Jde o souběžný projekt iniciovaný na základě Koncepce pražských břehů, na který tato koncepční studie ideově navazuje.
Změny se budou týkat úpravy dopravního režimu náplavky, doplnění vybavení (WC, městský mobiliář) a programu (například zapojení do celoměstských akcí typu Prague Food festival).
Klíčoví partneři projektu jsou správce náplavky Trade centre Praha a jednotliví provozovatelé plavidel.

Okolí hotelu InterContinental Prague

V rámci soustavné péče o okolí hotelu bude v nejbližší době rekonstruována zapuštěná zahrada hotelu a prověřena možnost otevření stávající technické chodby ze zahrady na náplavku. Nalézt by se měla také vhodná náplň prostranství před hotelem i širokých chodníků podél Pařížské a u nábřeží.
Na úpravě chodníku a stromořadí má zájem také provozovatel sousedního hotelu President.
Hlavními partnery jsou provozovatelé hotelů ve spolupráci s MČ Praha 1.

Okolí hotelu President

Provozovatel hotelu chystá mimo investice do vzhledu budovy také úpravu prostranství v okolí hotelu.
Jedná se o zakrytí zásobovacího dvora a využití střechy jako terasy pro hotelovou restauraci či řešení předjezdu pro hosty.
Terasa se stane součástí plácku mezi školou a hotelem, který by měl být při této příležitosti také zkultivován.
Hlavním partnerem je provozovatel hotelu ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy.

Architektonicko-krajinářská soutěž na předpolí kláštera

Soutěžní návrh by měl uchopit celý blok zahrad a parku kolem kláštera jako jeden celek, v jehož rámci by měly být řešeny otevření a rozvoj sportoviště směrem k nábřeží, umístění kavárny i celkový krajinářský koncept, který bude reagovat na realizovanou koncepci zahrad kláštera.
Klíčovými partnery jsou MČ Praha 1, které patří většina pozemků a sportoviště, a Národní galerie ČR v Anežském klášteře, jejíž budovy a pozemky z větší části tvoří zdejší identitu.

Rekonstrukce a zpřístupnění zahrad Anežského kláštera veřejnosti

Koncepční studie navazuje na rekonstrukci zahrad Anežského kláštera.

Proč se neupravuje také náplavka?

Koncepční studie ideově navazuje na souběžný záměr zlepšit vybavení náplavky (mobiliář + WC, využití kobek). Náplavka navíc nebude předmětem stavebních změn v přímé souvislosti s úpravami komunikace, ale spíš v souvislosti s novým režimem přístavu, který bude teprve formulován. Ideově a koncepčně se s náplavkou počítá.

Proč nebyla vypsána architektonická soutěž?

Správcem a investorem většiny řešeného území je TSK, která má vlastního projektanta. Ten byl vybrán již před zapojením IPR do projektu. Role IPR tedy tkví především v koncepční koordinaci známých plánovaných investic organizací, které na nábřeží působí.