Přejít na hlavní obsah
Plánujeme budoucnost Trojské kotliny.

Trojská kotlina, ve které se nachází také Císařský ostrov, má obrovský rekreační potenciál. Jedno z nejcennějších a největších přírodních pražských území čeká proměna. Břehy Vltavy budou upraveny do stavu, v jakém se nacházely zhruba před sto lety. Koncepce revitalizace Císařského ostrova se opírá o návrh mezioborového autorského týmu ve složení architekt Petr Pelčák, krajinářská architektka Eva Wagnerová, dopravní inženýr Václav Malina a vodohospodářský inženýr Miloslav Šindlar, který zvítězil v soutěžním workshopu v roce 2015.

 

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE.

Co se děje teď?

 • Byly zpracovány a odevzdány prověřovací studie revitalizace řeky (Divoká Vltava), trojského nábřeží s protipovodňovou ochranou zoologické zahrady a propojení z Papírenské ulice do Troji s novou lávkou.
 • Od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2023 je veřejnosti přístupná venkovní výstava přímo v prostředí Trojské kotliny s názvem Dotkni se řeky!
 • Finální výsledek bude schvalovat Rada hl. m. Prahy v zimě 2023.
Bližší informace

Soutěžní workshop

Soutěžní workshop, který proběhl během května a června 2015, představoval přípravnou fázi budoucí Koncepce Císařského ostrova. Kombinoval soutěž a odborné kolokvium s širokou účastí. Jeho cílem bylo nalézt sdílený přístup k rozvoji území a vybrat vítězný projekt z pěti návrhů, které plynule vznikaly v rozmezí mezi prvním a třetím setkáním.

Vítězný návrh

AUTORSKÝ TÝM

Petr Pelčák, Eva Wagnerová, Miloslav Šindlar, Václav Malina

Návrh respektuje prostředí a citlivě reaguje na jedinečnost území Trojské kotliny. Projekt podporuje proměnlivost krajiny, vnáší do ní děj a přirozeně řeší volný průtok vody za povodní.

Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí (soutěžní workshop 2015) – katalog

CO SE MÁ STÁT A PROČ? CO SE ZMĚNÍ?

Co už se podařilo změnit?

 • Došlo k proměně části parkoviště před Trojským zámkem na prostor pro pěší.
 • Skládky na Císařském ostrově byly odstraněny a upraveny.
 • Praha zahájila péči o zanedbané části Císařského ostrova.
 • Začaly přípravy na výsadbu nové zeleně.
 • Už dnes můžete vyzkoušet pilotní okružní stezku, kterou připravila MČ Praha 7 společně s námi.

Co se stane?

Koncepce a akční plán 

 

Trojská kotlina postrádala všeobecně sdílenou koncepci územního rozvoje. Rada HMP schválila dne 29. 8. 2017 Akční plán a Koncepci celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí. Akční plán dělí celé území Trojské kotliny na menší celky, které jsou postupně zpracovávány. 

 

Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí

Akční plán

Divoká Vltava (revitalizace řeky)

 • Obnovení řeky podél Císařského ostrova
 • Zlepšení poměrů při průchodu povodní v průtočném profilu řeky Vltavy
 • Zlepšení protipovodňové ochrany
 • Vytvoření přírodního povodňového parku – nové rekreační srdce Trojské kotliny
 • Obnova hydromorfologických poměrů řeky Vltavy v Trojské kotlině
 • Obnova a rozvoj přirozených ekologických vztahů, podpora biodiverzity a stanovišť cílových druhů
 • Zajištění migračního prostupu Trojského jezu
 • Obnova krajinných hodnot nivy a vodního toku řeky – z percepčního a kulturního hlediska
 • Vytvoření nových příležitostí pro rekreaci, hru a trávení volného času pro obyvatele Prahy
 • Vytvoření příležitostí pro vzdělávání a osvětu
 • Posílení vztahu k místu, podpoření identity obyvatel Trojské kotliny

 

Více o projektu si můžete přečíst zde.

 

Protipovodňová ochrana Zoo Praha a Trojské nábřeží

 • Revitalizace řeky
 • Vytvoření nových přírodních a rekreačních ploch s kvalitním veřejným prostranstvím

Více o projektu si můžete přečíst zde.

 

Propojení: Troja, Císařský ostrov a Bubeneč 

 

 • Nové pěší a cyklistické propojení přes Vltavu z Bubenče do Troji
 • Prověření opatření pro zlepšení pěší prostupnosti územím
 • Koordinace zamýšlených záměrů a zefektivnění připravovaných investic
 • Prověření umístění pěší lávky
 • Zlepšení podmínek pěší a cyklistické dopravy
 • Prověření způsobu využití širšího vymezeného území a dílčích lokalit
 • Zlepšení stavu krajiny

Více o projektu si můžete přečíst zde.

 

Související projekty

Nábřeží Stromovky

 • Lepší propojení Stromovky s řekou
 • Více informací a Koncepční studii najdete zde

Park vodních sportů

 • Vznik nového slalomového kanálu na pravém břehu v oblasti Trojského jezu
 • Více informací najdete zde

Park U Vody 

 • MČ Praha 7 připravuje proměnu vltavského nábřeží severně od ulice Varhulíkové mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků.
 • Více informací najdete zde
O projektu

Projekt v bodech

HARMONOGRAM

 

Zahájení: 2015

Dokončení: 2030

 

KOLIK TO BUDE STÁT?

n/a

 

KDO TO BUDE DĚLAT?

Petr Pelčák, Pelčák a partner architekti 

Eva Wagnerová, krajinářská architektura

Václav Malina, Ateliér DUA

Miloslav Šindlar, ŠINDLAR

Petr Lešek, Projektil

Pavlína Malíková, steinermalikova

Aleš Steiner, steinermalikova

Michael Trnka, Aquatis

Michal Fišer, třiarchitekti

 

ÚLOHA IPR

Zadavatel koncepčních studií

 

FORMA

Koncepční studie

Detailnější popis projektu

Historie

 • Trojská kotlina byla kdysi malebným venkovem s poli, sady, zahradami a vinicemi.
 • Během devatenáctého století se pomalu proměňoval charakter území. Vznikaly zde významné kulturní areály – po levé straně Královská obora s Výstavištěm, po pravé Trojský zámek, Zoo a botanická zahrada.

Historie proměny území

 • Již v roce 2015 byl realizován Soutěžní workshop jakožto přípravná fáze Koncepce Císařského ostrova.
 • V roce 2017 schválila Praha Koncepci Císařského ostrova.
 • Memorandum o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě Trojské kotliny v okolí Císařského ostrova bylo podepsáno dne 1. 12. 2017 tehdejší primátorkou Prahy Adrianou Krnáčovou a představiteli jednotlivých městských částí.
 • V průběhu roku 2018 proběhl mezi obyvateli městské části Praha.
 • Troja kvalitativní výzkum potřeb týkajících se veřejného prostoru v Trojské kotlině.
 • Vznikla organizace Příměstský park Trojská kotlina. Jde o místní iniciační, koordinační a správní nástroj pro péči, ochranu a rozvoj hodnotné krajiny a kulturního dědictví Trojské kotliny.
 • V červnu roku 2019 proběhla dotazovací anketa formou on–line dotazníku na vzorku 498 respondentů.
 • Území je rozděleno mezi celou řadu správců a vlastníků s odlišný mi zájmy a odpovědnostmi a rozkládá se na území čtyř městských částí, proto v roce 2019 vznikl management plán – konkrétní postup, jak koordinovat aktivity jednotlivých správců.
 • Na konci listopadu 2020 proběhla urbanisticko-krajinářská soutěž na budoucí podobu nového parku U Vody.

Zapojení veřejnosti

Participace Koncepce Císařského ostrova (2015)

 • Setkání s veřejností ve Staré čistírně odpadních vod.
 • SWOT analýza s veřejností a participace pěti návrhů Koncepce.

 Kvalitativní výzkum (2018)

 • V průběhu roku 2018 proběhl mezi obyvateli městské části Praha.
 • Troja kvalitativní výzkum potřeb týkajících se veřejného prostoru v Trojské kotlině.

 Dotazovací anketa (2019)

 • V červnu roku 2019 proběhla dotazovací anketa formou on–line dotazníku na vzorku 498 respondentů.

 Veřejné projednání návrhů řešených prostranství (podzim 2020)

 • On-line anketního průzkumu názorů veřejnosti na tři plánované projekty v oblasti Trojské kotliny a Císařského ostrova. Sběr dat probíhal formou on-line dotazníku jako alternativa k veřejnému plánovacímu setkání v důsledku pandemie nemoci Covid-19.

 

Podrobnější informace najdete zde.

Výstava Dotkni se řeky!

IPR od roku 2015 vytváří vizi Trojské kotliny. Výstava pojednává o třech nejvýznamnějších z projektech: Projekt Protipovodňová ochrana zoo a Trojské nábřeží přinese úpravy břehů, které budou v části od Trojské lávky k zámku přístupnější. Vzniknou zde nová schodiště, terasy i pěšiny. Zdejší přírodní peřeje, v Praze jedinečné, tak budou k vidění i zblízka. Parkoviště před zámkem se promění v příjemný prostor pro lidi a vstup do zámecké galerie.

Vize Propojení představuje nové lávky z Bubenečského břehu přes plavební kanál na Císařský ostrov a přes hlavní koryto až do Troji. Toto spojení navazuje na urbanistickou koncepci Dejvic architekta Antonína Engela a jeho parkové promenády z Trojské kotliny (Stromovky) až k Pražskému hradu. Přes trojské svahy tato vazba pokračuje dále směrem do Čimického a Ďáblického háje.


 

Projekt Divoká Vltava vytváří na Císařském ostrově povodňový park – nové rekreační centrum Trojské kotliny se dvěma potoky, brody a tůněmi. Dalším cílem je zlepšení protipovodňové ochrany vytvořením tzv. bezpečnostního průlehu (řízeného přelivu), který chrání ostrov před dalším protržením, ale také podpora biodiverzity například i rybím přechodem a novými biotopy. Projekt bude mít i významný pozitivní vliv na snížení hladiny řeky při povodni. Zvýší se tak stávající protipovodňová ochrana Troje, Holešovic i Karlína. Vzniknou nové pláže a pobytové terasy na ostrově. 

Proběhlé výstavy

Obnova soužití s řekou (2016)

Cílem výstavy a doprovodných aktivit bylo zvyšovat povědomí veřejnosti o hodnotách nivní krajiny a způsobů jejího rozvoje a ochrany. Výstava hovořila o minulosti, současnosti a budoucnosti Trojské kotliny a soužití člověka a řeky. Vzdělávací hra v areálu staré čistírny odpadních vod volně navazující na výstavu Obnova soužití s řekou pokračuje i dnes.

Katalog k výstavě ke stažení zde.

Krajina řeky (2019)

Řeka nekončí břehem. Její příběh se propisuje do všech vrstev města i krajiny. IPR Praha připravil výstavu o říční krajině a jejím významu. Instalace u břehů Štvanice je proměnlivá jako řeka sama.

Katalog k výstavě ke stažení zde.

Základní organizační zajištění projektu

POLITICKÝ GARANT PROJEKTU

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj

Jana Plamínková, náměstek primátora pro životní prostředí

MANAŽER PROJEKTU

Marek Kundrata, architekt, Kancelář veřejného prostoru, Sekce detailu města IPR

GESTOR PROJEKTU

Kristýna Lhotská, architektka, ředitelka Sekce detailu města IPR

SPRÁVCI ÚZEMÍ MHMP

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Lesy hl. m. Prahy, Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Zoo Praha, Policie ČR

Velké množství dílčích správců – kulturní činitelé, firmy, spolky, jednotlivci atp.