Přejít na hlavní obsah
Říční niva na soutoku Berounky a Vltavy na jižní hranici Prahy má rozlohu přes 1 300 hektarů, což je téměř 300 Václavských náměstí vedle sebe.

Území je rozděleno mezi pět městských částí a město Černošice. Střetává se zde spousta různých zájmů. Dílčí nekoordinované zásahy ničí zdejší krajinu, což je jednoznačně škoda. Praha nám proto zadala jasný úkol – připravit návrh akčního plánu pro založení PŘÍMĚSTSKÉHO PARKU SOUTOK. Vznikly proto dva projekty: Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd a Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny. První z nich slouží k poznání oblasti. V rámci druhého byla pro území soutoku Berounky a Vltavy vypsána mezinárodní krajinářsko-urbanistická soutěž o návrh. 

Mezinárodní krajinářsko-urbanistická soutěž o návrh

Předmětem soutěže je krajinářské řešení říční nivy na soutoku Berounky a Vltavy v Praze o rozloze přes 1000 hektarů. Řešené území je rozděleno mezi pět městských částí hlavního města Prahy a středočeské město Černošice, má tedy různorodou vlastnickou strukturu a využití. Cílem mezinárodní soutěže o návrh je vybrat tým zpracovatelů, který dokáže navrhnout budoucí podobu této říční krajiny a její dlouhodobý rozvoj formou příměstského parku. 

 

Soutok – mezinárodní soutěž o návrh 

 

For English click here.

Norské fondy

Soutok: Příměstský park – nástroj pro snižování dopadů klimatické změny

IPR Praha získal finanční prostředky z dotační výzvy Norských fondů s názvem „Bergen“ na projekt Příměstský park jako nástroj adaptace na změnu klimatu. Tato iniciativa přispěje k plánování příměstského parku Soutok, který bude prvním svého druhu v České republice. Více informací zde

 

Soutok: Interpretace aspektů krajiny

Projekt s názvem Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd zkoumá, jak lze prostřednictvím umění a humanitních věd zprostředkovat hlubší zážitek z přírody a iniciovat změnu mentálním obrazu krajiny. Projekt reaguje na celosvětový fenomén „nature deficit-disorder“ (R. Louv), který ukazuje souvislost mezi poruchami zdraví a ztrátou kontaktu s přírodou. Rádi bychom iniciovali proměnu vnímání Soutoku od fragmentovaného, zanedbaného a nedoceněného území na periferii města v důležitou oblast říční nivy, která potřebuje péči, ochranu a smysluplnou vizi rozvoje. Projekt zkoumá krajinu z různých úhlů a optikou kooperujících přírodních a humanitních věd s ohledem na potřeby adaptace města na klimatickou změnu. Cílem je setkávání občanů v krajině, užší kontakt s přírodou a hledání optimálního způsobu pro zprostředkování kulturních, historických a ekologických hodnot území. Důležitá je identifikace obyvatel s oblastí Soutoku a zajištění udržitelnosti projektu prostřednictvím aktivního zapojení místních aktérů. 

Více informací zde

 

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Vyhlášení soutěže: červen 2022 

Předpokládané výsledky soutěže: březen 2023

Ukončení projektu SFŽP: 31. 3. 2024 

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

Zadavatel: IPR Praha

Financování: Státní fond životního prostředí, Norské fondy

Příprava a organizace soutěže: IPR Praha a CCEA MOBA, z. s.      

Úloha IPR

Zadavatel soutěže

Forma

Mezinárodní užší dvoufázová soutěž o návrh
 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • IPR v roce 2017 pořídil Generel prostupnosti území, který říká, jak by mělo být celé území propojeno uvnitř, ale také se svým okolím.
 • Vznikl Generel rozvoje ekosystémových služeb, jenž řeší například ochranu před suchem a povodněmi.
  Existují dílčí projekty – Obnova údolnice Berounky, Vstupní bod v Dolních Černošicích, Sportovně-rekreační areál Radotín.
 • Ve spolupráci s místními aktéry bude na základě výběrového řízení zpracována studie revitalizace krajiny a strategicko-prostorový dokument širších vztahů.
 • S vybraným krajinářským architektem či urbanistou bude uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci na tvorbě „masterplánu“ krajiny a založení PŘÍMĚSTSKÉHO PARKU SOUTOK. Ten bude návodem, jak celé území dále rozvíjet.

Detailnější popis projektu

Projekt Soutok vychází z Koncepce pražských břehů, je souborem důležitých strategických dokumentů hlavního města a stal se pilotním projektem implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 2020–2024. Rovněž upravuje aktuální investiční projekty Prahy v tomto území, řeší potřebu mezioborové koordinace v rámci pražského magistrátu a je příležitostí k přeshraniční metropolitní spolupráci v oblasti nazvané Dolní Berounka.

Vývoj projektu

Příměstský park Soutok zasahuje záplavové území kolem soutoku Berounky a Vltavy.
Vedle romantických míst s meandrující řekou zde najdeme zanedbané brownfieldy, velké zemědělské plochy, golfové hřiště, logistické areály či mokřadní a vodní plochy. Území trpí nadměrnou fragmentací. Hrozí, že necitlivé zásahy povedou k přímé devastaci krajiny.

Příprava příměstského parku Soutok začala v roce 2015, v lednu 2017 vznikla platforma stakeholderů Společně na Soutoku a do konce roku 2019 byly ve spolupráci s touto platformou pořízeny potřebné průzkumy, analýzy a základní prostorové podklady. 

V roce 2021 byla vynaložená energie zúročena získáním finanční podpory hned ze dvou grantů: program Éta Technologické agentury ČR (TAČR) a program Norských fondů „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, výzva Bergen (NF–SFŽP). Oba projekty založení příměstského parku v nivě na soutoku Berounky a Vltavy významně přibližují. Oba projekty se vzájemně doplňují a příměstský park podporují „odspoda nahoru“ i „shora dolů“. 

První projekt s názvem Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd slouží k poznávání kvalit krajiny, propojování místních komunit a podpoře obrazu Soutoku jako celistvé krajinné oblasti, kterou je třeba opečovávat, rozvíjet a chránit. Druhý projekt s názvem Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny prostřednictvím mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěže zajistí dokumenty nutné pro založení příměstského parku Soutok.

Co je příměstský park?

Příměstský park

Příměstský park je v Evropě osvědčený manažerský nástroj, který prostřednictvím koordinované správy založené na dohodě místních aktérů zajišťuje vyvážený rozvoj území jako celku. Příměstský park Soutok by měl plnit funkci ochrany před suchem či povodněmi. Nezastavěné příměstské krajině dá šanci, aby se stala součástí života místních obyvatel i všech Pražanů.

Ambicí příměstského parku je vytvořit manažerský nástroj, který zajistí smysluplný rozvoj oblasti Soutoku jako celku. Projekt reaguje na prohlubující se projevy klimatické změny v Praze a bude „laboratoří proměny” pro otevřenou krajinu. Jeho cílem je navrhnout a realizovat opatření ze Strategie adaptace HMP na klimatickou změnu, jako je zesilování protipovodňové ochrany, zpomalení odtoku povrchové vody, zajištění integrované revitalizace niv nebo změna formy příměstského zemědělství a zvýšení pohlcovaní slunečního záření. 

Příměstský park zajistí ochranu a rozvoj přírodních hodnot krajiny, bude vzdělávat, ukazovat souvislosti a hledat řešení, která pomohou udržet město obyvatelným. Zajistí synergickou správu oblasti a stane se součástí multifunkčního systému zelené infrastruktury hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Cílovou skupinou projektu jsou občané hl. m. Prahy a Středočeského kraje, kteří budou těžit ze zvýšení dlouhodobé odolnosti území vůči klimatické změně.

Vyhlášená soutěž je součástí projektu Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny (NF–SFŽP 3204200017) a je financována z fondů EHP a Norska 2014–2021, program CZ-ENVIRONMENT.   

Platforma SPOLEČNĚ NA SOUTOKU

 • Rada hl. m. Prahy zadala v roce 2015 IPR vytvoření návrhu akčního plánu rozvoje a budoucího využití tohoto území.
 • IPR ve spolupráci s místními samosprávami a Prahou zpracoval v lednu 2016 první verzi Akčního plánu. Ta však nebyla přijata vlastníky pozemků.
 • IPR proto inicioval otevřenou pracovní platformu místních aktérů nazvanou SPOLEČNĚ NA SOUTOKU.
 • Platformu tvoří zástupci města, městských částí, vlastníci pozemků, instituce vykonávající státní správu v oblasti a další aktivní subjekty včetně IPR. Platforma slouží jako zázemí hledání podoby nekonfliktní komunikace a spolupráce mezi stakeholdery. IPR pro platformu SPOLEČNĚ NA SOUTOKU poskytuje odborný servis, nestranné informace a zprostředkovává komunikaci pro relevantní rozhodování zainteresovaných stran.
 • IPR posléze pořídil potřebné analýzy a podklady pro prostorovou koncepci parku, které intenzivně projednal se všemi místními stakeholdery. Na základě této komunikace a spolupráce může být sestavena reálná verze akčního plánu pro založení PŘÍMĚSTSKÉHO PARKU SOUTOK.