Přejít na hlavní obsah
Říční niva na soutoku Berounky a Vltavy na jižní hranici Prahy má rozlohu přes 1 300 hektarů, což je téměř 300 Václavských náměstí vedle sebe.

Území je rozděleno mezi 5 městských částí a město Černošice. Střetává se zde spousta různých zájmů. Dílčí nekoordinované zásahy ničí zdejší krajinu, což je jednoznačně škoda. Praha nám proto zadala jasný úkol – připravit návrh akčního plánu pro založení PŘÍMĚSTSKÉHO PARKU SOUTOK.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • IPR v roce 2017 pořídil Generel prostupnosti území, který říká, jak by mělo být celé území propojeno uvnitř, ale také se svým okolím.
 • Vznikl Generel rozvoje ekosystémových služeb, který řeší například ochranu před suchem a povodněmi.
  Existují dílčí projekty – Obnova údolnice Berounky, Vstupní bod v Dolních Černošicích, Sportovně-rekreační areál Radotín.
 • Ve spolupráci s místními aktéry bude na základě výběrového řízení zpracována studie revitalizace krajiny a strategicko-prostorový dokument širších vztahů.
 • S vybraným krajinářským architektem či urbanistou bude uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci na tvorbě „masterplánu“ krajiny a založení příměstského parku Soutok. Ten bude návodem, jak celé území dále rozvíjet.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2015 
Dokončení: 2022 

Kolik to bude stát?

xxx

Kdo to bude dělat?

IPR       

Úloha IPR

Zpracovatel návrhu akčního plánu pro založení PŘÍMĚSTSKÉHO PARKU SOUTOK

Forma

xxx
 

Detailnější popis projektu

Projekt Soutok vychází z Koncepce pražských břehů, je obsahem důležitých strategických dokumentů hlavního města a stal se pilotním projektem Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 2020–2024. Rovněž upravuje aktuální investiční projekty Prahy v tomto území, řeší potřebu mezioborové koordinace v rámci pražského magistrátu a je příležitostí k přeshraniční metropolitní spolupráci v oblasti nazvané Dolní Berounka.

Historie

PŘÍMĚSTSKÝ PARK SOUTOK zasahuje záplavové území kolem soutoku Berounky a Vltavy.
Vedle romantických míst s meandrující řekou zde najdeme zanedbané brownfieldy, velké zemědělské plochy, golfové hřiště, logistické areály či mokřadní a vodní plochy. Území trpí nadměrnou fragmentací. Hrozí, že necitlivé zásahy povedou k přímé devastaci krajiny.

Co je příměstský park?

Příměstský park

Příměstský park je v Evropě osvědčený manažerský nástroj, který prostřednictvím koordinované správy založené na dohodě místních aktérů zajišťuje vyvážený rozvoj území jako celku. Příměstský park Soutok v Praze by měl plnit funkci ochrany před suchem či povodněmi. Nezastavěné příměstské krajině dá šanci, aby se stala součástí života místních obyvatel i všech Pražanů.

Platforma SPOLEČNĚ NA SOUTOKU

 • Rada hl. m. Prahy zadala v roce 2015 IPR vytvoření návrhu akčního plánu rozvoje a budoucího využití tohoto území.
 • IPR ve spolupráci s místními samosprávami a Prahou zpracoval v lednu 2016 první verzi Akčního plánu. Ta však nebyla přijata vlastníky pozemků.
 • IPR proto inicioval otevřenou pracovní platformu místních aktérů nazvanou SPOLEČNĚ NA SOUTOKU.
 • Platformu tvoří zástupci města, městských částí, vlastníci pozemků, instituce vykonávající státní správu v oblasti a další aktivní subjekty včetně IPR. Platforma slouží jako zázemí hledání podoby nekonfliktní komunikace a spolupráce mezi stakeholdery. IPR pro platformu SPOLEČNĚ NA SOUTOKU poskytuje odborný servis, nestranné informace a zprostředkovává komunikaci pro relevantní rozhodování stakeholderů.
 • IPR posléze pořídil potřebné analýzy a podklady pro prostorovou koncepci parku, které intenzivně projednal se všemi místními stakeholdery. Na základě této komunikace a spolupráce může být sestavena reálná verze akčního plánu pro založení Příměstského parku Soutok.