Přejít na hlavní obsah
Návštěvníci se mohou těšit na zklidnění dopravy na nábřežní cestě nebo na novou kavárnu, která v této části parku dosud chybí.

Úprava nábřeží Stromovky a širšího předpolí přemostění plavebního kanálu plynule navazuje na celkovou Koncepci Císařského ostrova. Území může nově plnit nejen pobytovou funkci. Stane se také důležitou spojnicí Stromovky a ostatních částí Trojské kotliny. 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

  • Lepší propojení Stromovky s řekou
  • Lepší podmínky pro rekreaci Pražanů
  • Zklidnění dopravy na nábřežní cestě
  • Uvažuje se o zvýšení stávajícího mostu například zdvižnou lávkou na Císařský ostrov.
  • Na nábřeží bude nově umístěna kavárna a hygienické zázemí, což v této části parku v současnosti chybí.
  • Dojde k rovnoměrnějšímu využívání parků v Trojské kotlině, odlehčí se tak hlavním částem Stromovky a Trojského nábřeží.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2017 
Dokončení: n/a

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

IPR
PROJEKTIL ARCHITEKTI
Ateliér MV

Úloha IPR

Zpracovatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie 

Detailnější popis projektu

Součástí naplňování Akčního plánu Koncepce Císařského ostrova je úprava nábřeží plavebního kanálu u Stromovky včetně ploch k valu železničního náspu takovým způsobem, aby území mohlo plnit roli nejen pobytovou, ale i funkci důležité spojnice Stromovky a ostatních částí Trojské kotliny, zejména dále po proudu.

Cílem koncepční studie je nalézt urbanisticky optimální umístění a geometrické parametry objektů přemostění a přístaviště vzhledem k cestní síti a předpokládanému vývoji v území ­– stávající most, nová zdvižná lávka, přístaviště, autobusová zastávka. Dále také definovat a popsat principy architektonického a krajinářského řešení začlenění jednotlivých prvků a technických objektů do prostředí Trojské kotliny či popsat vztahy a prostorové vazby mezi jednotlivými prvky a objekty.

Východiskem pro jednotlivá rozhodnutí je úvaha nad současným způsobem užívání řešeného území jednotlivými skupinami uživatelů a stakeholderů, identifikování příležitostí, deficitů a silných stránek a rovněž úvaha nad potenciálními změnami v užívání, které vyplynou z vývoje v širším okolí – např. rozvoj a otevírání areálu Výstaviště, zpřístupňování levého břehu Vltavy už od Holešovic, rozvoj zoo.