Přejít na hlavní obsah
Strategická studie rozvoje přírodního okolí řeky Vltavy a říčky Rokytky v Libni.

Frekventovaná promenáda vedoucí podél řeky Vltavy a říčky Rokytky tvoří spolu se severními svahy Pražské kotliny významnou zelenou páteř města. V souvislosti s plánovanou výstavbou Městského okruhu, který odvede automobilovou dopravu z Povltavské ulice do tunelu, se otevírá příležitost proměnit tuto lokalitu ve vyhledávané rekreační místo. To bude sloužit nejen k trávení volného času, ale zároveň i k podpoře rozvoje přírody. Za tímto účelem jsme vypracovali strategickou studii. Ta byla od samého počátku připravována společně s širokou veřejností a místními subjekty. 

Strategická studie byla schválena usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 2825 ze dne 31. 10. 2022. 

Jaké jsou vize a cíle projektu?

Co se má stát?

VIZE

Proměnit zelenou páteř podél Povltavské promenády na oblíbené přírodní území uprostřed města. Místo odkazuje na společnou historii, zároveň je prostorem pro odpočinek a relaxaci, vzdělávání a kontakt s přírodou, pomáhá ochlazovat a zadržovat vodu, je centrem biodiverzity, místem živé kultury, setkávání i prostorem pro příměstské zemědělství. 

SDÍLENÁ SPRÁVA

Abychom dosáhli této vize a mohli strategii realizovat, je potřeba soustředit se na zajištění kvalitní jednotné správy o toto území. Část území se nachází v území plánovaného příměstského parku Trojská kotlina. Ve správě se inspirujeme městy jako je Lille, Frankfurt nebo Barcelona.

Cíle

Cílem strategické studie Povltavské promenády bylo vytvořit sdílenou vizi budoucnosti území, která vychází z poznatků místních obyvatel a dalších aktérů. Výsledkem dvou setkání participačního workshopu, který proběhl v říjnu 2022, jsou:

  1. Teze o současném stavu, hodnotách a problémech území
  2. Cíle směřování zelené páteře
12 strategií

Pomáhají realizovat identifikované cíle. Jejich smyslem je provázat fyzickou úpravu a péči o místo (23 městských projektů) s dalšími tématy a agendami jako je kultura, vzdělávání, udržitelný rozvoj. K tématům umožní přistupovat systémově, cíleně a v kontextu konkrétní krajiny. 

23 městských projektů

Strategická studie Povltavské promenády navrhuje 23 strate­gických městských projektů. Lze je chápat jako zelené rozvo­jové osy, které město sleduje a postupně naplňuje, skrze které se v území realizují navržené strategie. Jsou rozděleny do 6 typů dle následujícího obsahu.

Řešené území

Promenáda podél Vltavy a Rokytky

Strategická studie se věnuje celkem 23 městským projektům. Samotná Promenáda pak sestává ze 3 stěžejních projektů, které jsou zaměřeny na postupnou realizaci hlavní celoměstské páteřní promenády podél Vltavy a Rokytky, na úpatí pražských svahů. Každý z těchto 3 projektů má dva časové horizonty realizace: Horizont do realizace městského okruhu a horizont po realizaci městského okruhu. Konkrétní opatření a projekty jsou koordinovány, aby dočasné úpravy vhodně navazovaly na časově vzdálenější vizi.

Realizace Povltavské promenády v budoucnu propojí celoměstsky významné rekreační celky jako jsou plánovaný Rohanský park na karlínském břehu Vltavy, rekreační oblast kolem Rokytky ve Vysočanech a Hloubětíně s Trojskou kotlinou. Rozsah území je tedy stanoven tak, aby vznikl ucelený rámcový plán pro celé toto území a zahrnoval hlavní přírodní enklávy i konfliktní místa, která se v tomto úseku nacházejí.

 

Ilustrace proměny Povltavské promenádySchéma postupné proměny Povltavské ulice
Jaký bude další postup?

Implementace strategické studie

Již v rámci samotné přípravy strategické studie byly ve spolupráci s MČ Praha 8 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy vybrány a zahájeny projekty na zlepšení stavu v území. Šlo o spolupráci na projektu bezmotorové komunikace A2 a A26 Prahy 8. Cílem bylo, aby pobřežní cesta v těsné blízkosti řeky pod Povltavskou ulicí byla řešena jako klidová stezka pro pěší, která svým charakterem výrazně nenarušuje přírodní hodnoty a naopak komunikace Povltavská byla upravena, tak, aby umožnila bezpečnější a komfortnější podmínky pro cyklisty a zřízení plnohodnotné obousměrné cyklostezky dánského typu – oddělené od vozovky. 

V květnu 2023 proběhla v okolí Fakulty humanitních studií víkendová akce ve spolupráci s Kreativním centrem Praha a UK s názvem Zabydli džungli, s cílem upozornit na potenciál okolí kampusu UK na Pelc – Tyrolce pokud by měl odpovídající management s kulturně – komunitním programem. V rámci připravované územní studie Pelc – Tyrolky by měl být zpřesněny podmínky pro budoucí liniový park kampusu UK jako součásti Povltavské promenády. 

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2021

Dopracování studie: 2022

KDO se tomu věnoval?

Strategická studie:

Štěpán Špoula (IPR), Jan Kasl, Čestmír Kříž, Zuzana Johanidesová  (JK ARCHITEKTI), Richard Labanc (Rehwaldt Landscape architects)

Participace strategické studie:

Kancelář participace IPR Praha + AVD + Lukáš Hanus + Réza Vlasáková

ÚLOHA IPR

Zadavatel strategické studie

FORMA

Strategická architektonicko-urbanistická studie

Participace

Jak jste se mohli zapojit?

Od podzimu 2021 do podzimu 2022 se mohla veřejnost zapojit do procesu tvorby strategie rozvoje oblastí kolem současné Povltavské ulice. 

Výsledky dotazníkového šetření

Seznamte se s výsledky problémů a hodnot okolí Povltavské ulice v podobě, ve které je zaznamenali vaši sousedé a návštěvníci okolí Vltavy a Rokytky na Palmovce. 

Co již proběhlo:

V červnu 2022 byla prezentována pracovní verze návrhu, architekti a zástupci IPR Praha v infostánku na promenádě u Löwitova mlýna celý týden odpovídali na dotazy k vystaveným návrhům. Sběr kritických podnětů bude shrnut v samostatné analýze, která bude zahrnuta do finální verze strategické studie. 

Podněty a připomínky jsou sbírány v několika výzkumných sondách. Hloubkové rozhovory proběhly s hlavními stakeholdery (zainteresovanými stranami), vybranými zástupci občanské společnosti a místních komunit v podobě neziskových organizací, spolků, orgánů a organizací místní samosprávy. V úvodní analytické části proběhlo široké dotazníkové šetření. Byl uplatněn vícekrokový vstup veřejnosti do projektu tak, aby přispěla nejen svým „obrazem místa“ (hodnoty, problémy, příležitosti), ale mohla se také kriticky vyjádřit k navrženým řešením před jejich dokončením.