Přejít na hlavní obsah

Žádost o záštitu

IPR Praha může udělit záštitu pouze akcím a projektům, které se vztahují k činnosti IPR, vymezené zřizovací listinou. Záštita je čestnou poctou, kterou IPR Praha uděluje morální podporu a upozorňuje na význam a přínos dané akce či projektu. Jedná se zejména o konference, semináře, diskuze, soutěže a festivaly.

Žádost lze stáhnout a osobně podat do podatelny IPR Praha anebo vyplnit online pomocí formuláře.

Žádost o záštitu (1,7 MB | PDF)
Schvalovací proces žádosti
 1. Doručenou žádost o udělení záštity zaeviduje Kancelář komunikace. V případě, že žádost nebude obsahovat všechny požadované náležitosti, KKP vyzve žadatele k jejich doplnění. SKP na základě informací uvedených v žádosti zpracuje podklad pro rozhodnutí ředitele IPR Praha, ve kterém zejména vymezí konkrétní činnost podle zřizovací listiny IPR Praha, ke které se akce/projekt vztahuje.

 2. Žádost (včetně zpracovaného podkladu pro rozhodnutí ředitele) předloží Kancelář komunikace ke stanovisku poradě tajemníků. Následně je žádost spolu se stanoviskem porady tajemníků předána řediteli IPR Praha k rozhodnutí.

 3. Záštita se uděluje osobním dopisem ředitele. Rozhodne-li ředitel o udělení záštity, Kancelář komunikace předá dopis, kterým ředitel uděluje záštitu IPR Praha, žadateli.

  • Současně s udělením záštity je žadatel informován o zásadách jejího udělení.
  • Záštita je projevem nefinanční podpory, udělením záštity nevzniká ani právo používat prostory IPR Praha.
  • S udělením záštity se nepojí osobní účast zástupce IPR Praha na pořádané akci nebo podpořeném projektu, nerozhodne-li ředitel jinak.
Povinnost úspěšných žadatelů
 • Žadatel, kterému byla záštita udělena, je povinen použít logo IPR Praha na materiálech souvisejících s  pořádáním akce/s projektem. Logo IPR Praha je k dispozici zde. Žadatel je povinen dodržovat vizuální styl IPR Praha.
 • Záštitu IPR Praha je možné užívat pouze v souvislosti s akcí/projektem, které byla záštita udělena, a pouze v časovém období, na které se záštita vztahuje, nestanoví-li IPR Praha jinak.
Vyplnit žádost online