Přejít na hlavní obsah

Nejčastější otázky a odpovědi k návrhu zadání Metropolitního plánu 21. 3. 2013

Kde se mohu seznámit s návrhem zadání Metropolitního plánu?

Návrh zadání Metropolitního plánu je zveřejněn na webových stránkách pořizovatele (odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy), a dále na Portálu územního plánování hl. m. Prahy (www.iprpraha.cz/zadani). K nahlédnutí je také v kanceláři č. 330 odboru územního plánu MHMP, Jungmannova 35/29 (pondělí až čtvrtek: 8.00 – 18.00, pátek: 8.00 – 16.00), a to do 18. 4. 2013.

 

Jak se mohu k návrhu zadání Metropolitního plánu vyjádřit?

Stavební zákon nařizuje písemnou formu podání připomínek pořizovateli (odbor územního plánu MHMP), a to ve stanovené lhůtě do 18. 4. 2013. Doporučujeme pro připomínky využít internetovou aplikaci, popř. klasický formulář. Připomínky podávejte do podatelny MHMP nebo zasílejte na adresu Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 21.

 

Bude veřejné projednávání návrhu zadání Metropolitního plánu?

Termíny a procedura projednání návrhu zadání Metropolitního plánu stanovené zákonem neumožňují efektivně zorganizovat projednání s veřejností. Navíc stavební zákon ukládá pouze písemnou formu připomínek.

 

Jaké připomínky k zadání jsou očekávány?

Očekávány jsou připomínky k samotnému textu návrhu zadání Metropolitního plánu, tedy k principům rozvoje města. Lze připomínkovat, doplňovat, vyjadřovat souhlas či nesouhlas.

 

Co znamená termín „dvouúrovňový“ plán?

Horní celoměstskou úrovní bude Metropolitní plán, který bude celoměstským územním plánem pro 100 % rozlohy města. Dolní úroveň budou tvořit dílčí plány specifických území vymezených Metropolitním plánem. Více viz kapitola I.D, str. 6 a II.G, str. 30 návrhu zadání Metropolitního plánu.

 

Pro jak velké území Prahy bude Metropolitní plán obsahovat regulativy?

Pro 100 %.

 

V Metropolitním plánu se očekává významná změna regulativů. Nedojde k jejich „rozvolňování“?

Nedojde. Regulativy budou nastaveny tak, aby byly jasnější, přehlednější a snadněji vymahatelné. V platném územním plánu jsou některé aspekty rozvoje města regulovány až příliš detailně, což generuje nekonečnou řadu změn. Pro jiné aspekty rozvoje, například charakter zástavby, naopak regulativy zcela chybí, což nahrává nevhodné výstavbě. Příkladem může být stavba vícepatrového bytového domu ve vilové čtvrti, kterou stávající územní plán nezakazuje. Charakter území, stejně jako požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, nově stanoví Metropolitní plán a pro stavební úřady tak bude závazný ve smyslu §90, písmeno b) stavebního zákona.

 

Co znamená termín „lokalita“?

„Lokalita“ je území se shodným urbanistickým charakterem, uspořádáním a způsobem využití. Každá lokalita bude mít vlastní popis a regulativy.

 

Bude popis lokality závazný?

Ano, popis každé lokality bude závazný a vydaný opatřením obecné povahy.

 

Jak Metropolitní plán ochrání plochy občanské vybavenosti?

Kvalita a dostupnost občanské vybavenosti nedílně souvisí s kvalitou života. Jejímu rozmístění v území bude věnována v Metropolitním plánu odpovídající pozornost. Viz kapitola II. A. 3.3, str. 17 – 18 návrhu zadání Metropolitního plánu.

 

Do jaké úrovně se budou vymezovat veřejná prostranství? Bude tato úroveň podrobná?

Veřejná prostranství tvoří základní kostru struktury města, a protože dosud nebyla v územním plánu řešena, půjde o jednu z nejsložitějších vrstev. Předmětem řešení návrhu Metropolitního plánu bude i míra podrobnosti této úrovně.

 

Čím se bude lišit Metropolitní plán od ukončeného Konceptu 09?

Metropolitní plán bude pojat úplně jinak filozoficky. Nové prvky Metropolitního plánu najdete zejména v kapitolách:

  • vymezení lokalit a jejich charakteru (II.A.1 a II.A.2 – str. 8-12 návrhu zadání Metropolitního plánu)
  • veřejným prostranstvím (II.A.3.4. – str. 18)
  • možnostem staveb v nezastavěném území (§18, odst. 5 Stavebního zákona) (II.A.4. – str. 19-20)
  • potřebě ploch podmíněných regulačním plánem, studií či dohodou o parcelaci (II.D. – str. 25-26)

 

Jakým způsobem je Metropolitní plán provázán se Strategickým plánem Prahy?

Metropolitní plán bude vycházet ze strategické koncepce, která se bude zpracovávat v průběhu schvalování zadání Metropolitního plánu a dále v průběhu zpracování jeho návrhu. Oba dokumenty budou ve vzájemném souladu.

 

Jak bude v Metropolitním plánu řešena situace týkající se výstavby Pražského okruhu? Jak tyto stavby Metropolitní plán ovlivní?

V dohledné době bude zahájeno projednávání aktualizace Zásad územního rozvoje, ve kterých by tyto stavby měly být stabilizovány. Ze stavebního zákona vyplývá, že územní plán musí být v souladu se Zásadami územního rozvoje. Metropolitní plán bude respektovat platný stavební zákon.

 

Jsou v Metropolitním plánu zohledněna hluková pásma?

Hluková pásma nejsou součástí stavebního zákona. Všechny platné zákony (kromě stavebního zákona) jsou tzv. „územními limity“. Územní plán nemá možnost je změnit.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Všechny články