Přejít na hlavní obsah

Pražské stavební předpisy jsou připraveny na druhé kolo projednání 17. 1. 2014

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy zpracoval návrh Pražských stavebních předpisů (PSP). Text je nyní připraven na druhé kolo projednání s městskými částmi a zároveň s veřejností. Připomínky lze uplatnit do 18. února 2014.

Ilustrační obrázek aktuality

Pražské stavební předpisy prošly prvním kolem připomínek, ve kterém byly obeslány odbory Magistrátu a Městská policie. Celkem se sešlo více než 300 připomínek, které byly vyhodnoceny, projednány a výsledky projednání do textu novely vyhlášky zapracovány. Ve druhém kole se mohou vyjádřit všechny městské části, Ministerstvo pro místní rozvoj a zároveň také veřejnost. Připomínky k návrhu PSP je možné zasílat do 18. února 2014. Po jejich vyhodnocení a zapracování bude návrh předložen Radě hl. m. Prahy ke schválení. Předpokládáme, že by novela vyhlášky mohla být schválena v dubnu nebo květnu 2014. Připomínky k návrhu lze zasílat elektronicky (psp@ipr.praha.eu) i písemně na adresu IPR Praha (Vyšehradská 57, Praha 2, 128 00).

Co jsou Pražské stavební předpisy?

Pražské stavební předpisy definují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v Praze. Řeší soudobé problémy města a reagují na nežádoucí jevy fungování města, jako je například rozpad městské struktury a s tím související ekonomické, environmentální a sociální problémy. Pražské stavební předpisy nahradí dnes platnou vyhlášku č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, důvodem je zejména vývoj městského osídlení, které se za poslední desetiletí podstatně proměnilo.

Návrh PSP se nově věnuje zejména dosud opomíjeným urbanistickým vztahům. Vychází z vědomí, že budovy nejsou pouhými solitéry, nýbrž spoluvytvářejí obraz města. Do předpisu se vracejí tradiční instrumenty plánování města, jako je např. uliční nebo stavební čára. Předpis navazuje na tradiční hodnoty, podle kterých byla Praha, stejně jako většina evropských měst, vystavěna a jaké byly v Praze sepsány ve stavebních řádech za první republiky i ve starších vydáních. Zatímco domy se mění, přestavují, bourají a stavějí nové, parcelace ulic většinou přetrvává stovky let.

Návrh PSP také zdůrazňuje význam a kvalitu veřejných prostranství pro město a jeho obyvatele. Uvádí standardy a jasná pravidla pro vztah zástavby a ulic či náměstí. Klade si za cíl vytvořit provázaný a ucelený systém spolu s územně plánovací dokumentací. Proto byla příprava předpisu koordinována s přípravou Metropolitního plánu.

Další informace týkající se Pražských stavebních předpisů včetně souvisejících dokumentů naleznete v příslušné sekci - www.iprpraha.cz/psp

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články