Přejít na hlavní obsah

IPR uspořádal seminář „Perspektivy demografického vývoje Prahy a jeho význam pro kvalitu života a fungování města“

V souvislosti s probíhající aktualizací strategického plánu proběhl 29. května na půdě Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) seminář, v rámci kterého byly představeny perspektivy a jednotlivé aspekty demografického vývoje Prahy, včetně jejich posouzení z hlediska možných dopadů na budoucí rozvoj města a kvalitu života Pražanů.

Ilustrační obrázek aktuality

Prezentující se ve svých příspěvcích zaměřili především na minulý i očekávaný vývoj porodnosti, úmrtnosti a migrace v Praze, a to ve srovnání s Českou republikou i se zahraničím. Na semináři byly rovněž představeny a diskutovány hlavní bariéry přirozené reprodukce a nízké porodnosti (počtu dětí připadajících na jednu ženu) v Praze, stejně jako priority a návrhy opatření reagující na zvyšující se délku života a rostoucí podíl seniorů v populaci. V souvislosti s narůstajícím podílem cizinců byl diskutován i přínos imigrantů pro ekonomickou, sociální a kulturní dynamiku a různorodost města, pozornost byla věnována i základním předpokladům úspěšné a trvalé integrace imigrantů do života města.

Účastníci semináře kladli důraz zejména na diverzitu demografických procesů - migrace, porodnosti a stárnutí - v rámci území města a rovněž na politiky a konkrétní služby, kterými může město na změny v těchto procesech reagovat. Zdůraznili zejména nutnost integrace informací o demografickém vývoji a jeho dynamice (počtu a podílu dětí, mužů a žen, seniorů a seniorek a migrantů a migrantek) do plánování služeb a politik města a jednotlivých městských částí a zapojení těchto skupin do utváření života v jejich bydlišti.

Prezentace vystupujících jsou dispozici ke stažení


Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny (analýza a návrh politiky strategického plánu) - Mgr. Petr Wija, Ph.D., garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický plán hl. m. Prahy

Projekce obyvatelstva Prahy (2013-2050) - Mgr. Pavla Tuháčková, Oddělení informačních služeb ČSÚ

Analýza a prognóza populačního vývoje Prahy a jejích správních obvodů: metodické poznámky a dílčí výsledky - RNDr. Tomáš Kučera, CSc., Katedra demografie a  geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK

Kontexty porodnosti v České republice a  Praze - Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., předsedkyně České demografické společnosti, Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK

Gender mainstreaming – Proč a jak na to? - Monika McGarrell Klimentová, Fórum 50 %, o. p. s.

Jak reagovat na migraci a růst podílu migrantů - Koncepce integrace cizinců v Praze - Bc. Pavla Jenková, DiS., metodická ředitelka, Integrační centrum Praha

Dlouhodobá péče v komunitě, zkušenosti a  dobrá praxe v obcích - Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Gerontologického centra v Praze 8, Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK, International Longevity Centre, Česká republika

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články