Přejít na hlavní obsah

IPR uspořádal seminář „Perspektivy demografického vývoje Prahy a jeho význam pro kvalitu života a fungování města“

V souvislosti s probíhající aktualizací strategického plánu proběhl 29. května na půdě Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) seminář, v rámci kterého byly představeny perspektivy a jednotlivé aspekty demografického vývoje Prahy, včetně jejich posouzení z hlediska možných dopadů na budoucí rozvoj města a kvalitu života Pražanů.

Ilustrační obrázek aktuality

Prezentující se ve svých příspěvcích zaměřili především na minulý i očekávaný vývoj porodnosti, úmrtnosti a migrace v Praze, a to ve srovnání s Českou republikou i se zahraničím. Na semináři byly rovněž představeny a diskutovány hlavní bariéry přirozené reprodukce a nízké porodnosti (počtu dětí připadajících na jednu ženu) v Praze, stejně jako priority a návrhy opatření reagující na zvyšující se délku života a rostoucí podíl seniorů v populaci. V souvislosti s narůstajícím podílem cizinců byl diskutován i přínos imigrantů pro ekonomickou, sociální a kulturní dynamiku a různorodost města, pozornost byla věnována i základním předpokladům úspěšné a trvalé integrace imigrantů do života města.

Účastníci semináře kladli důraz zejména na diverzitu demografických procesů - migrace, porodnosti a stárnutí - v rámci území města a rovněž na politiky a konkrétní služby, kterými může město na změny v těchto procesech reagovat. Zdůraznili zejména nutnost integrace informací o demografickém vývoji a jeho dynamice (počtu a podílu dětí, mužů a žen, seniorů a seniorek a migrantů a migrantek) do plánování služeb a politik města a jednotlivých městských částí a zapojení těchto skupin do utváření života v jejich bydlišti.

Prezentace vystupujících jsou dispozici ke stažení


Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny (analýza a návrh politiky strategického plánu) - Mgr. Petr Wija, Ph.D., garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický plán hl. m. Prahy

Projekce obyvatelstva Prahy (2013-2050) - Mgr. Pavla Tuháčková, Oddělení informačních služeb ČSÚ

Analýza a prognóza populačního vývoje Prahy a jejích správních obvodů: metodické poznámky a dílčí výsledky - RNDr. Tomáš Kučera, CSc., Katedra demografie a  geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK

Kontexty porodnosti v České republice a  Praze - Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., předsedkyně České demografické společnosti, Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK

Gender mainstreaming – Proč a jak na to? - Monika McGarrell Klimentová, Fórum 50 %, o. p. s.

Jak reagovat na migraci a růst podílu migrantů - Koncepce integrace cizinců v Praze - Bc. Pavla Jenková, DiS., metodická ředitelka, Integrační centrum Praha

Dlouhodobá péče v komunitě, zkušenosti a  dobrá praxe v obcích - Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Gerontologického centra v Praze 8, Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK, International Longevity Centre, Česká republika

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

IPR přiblížil práci urbanisty pomocí storytellingu. Za svůj počin získal mezinárodní ocenění

Ilustrační obrázek aktuality

Tři čtvrtiny Pražanů vnímají klimatickou změnu jako hrozbu. IPR zjišťoval, jak jsou lidé spokojeni se životem v Praze

Ilustrační obrázek aktuality

Do první fáze krajinářsko-urbanistické soutěže na Příměstský park Soutok postupují týmy z Evropy, Asie i Ameriky

Všechny články