Přejít na hlavní obsah

Stanovisko poroty k soutěži Smíchov City

Na základě odevzdaných návrhů a osobních prezentací jednotlivých ateliérů porota ocenila vysokou kvalitu prací, s tím že projekty přinesly řadu různých pohledů na řešení zadaného tématu a iniciovaly diskusi poroty o současné interpretaci tradičního městského bloku. Mezi návrhy se objevila řešení pojednávající domovní blok tradičním způsobem s akcentem na vertikální dělení fasád, i řešení bloku v jeho celistvosti jedním autorem. Porota se přiklonila k názoru, že účast více autorů se ukázala jako řešení, které zajistí přirozenější integraci nově vznikající čtvrti do struktury stávajícího Smíchova.

Významným aspektem hodnocení byla i přímá souvislost řešených bloků s plánovaným novým městským bulvárem, který v širším kontextu propojí Anděl s novým dopravním terminálem při Smíchovském nádraží, ve vazbě na řešení veřejných prostranství a funkčnost nově vznikajícího parteru domovních bloků. Porota hodnotila i uspořádání a význam vnitrobloku, ve vazbě na vchody do jednotlivých domů nebo sekcí domovního bloku. Důležitým aspektem hodnocení bylo naplnění požadavku zadavatele na maximalizaci bytových ploch na úkor ploch pro administrativu, efektivitu zvolených řešení a na dodržení zadaného stavebního programu, při dosažení kvalitních dispozic a vnitřního prostředí.

Na základě individuálního ohodnocení jednotlivých návrhů se porota ztotožnila s principem tradiční tvorby domovního bloku s akcentem zřetelného dělení bloku na svébytné domy, vystavěné na jednotném suterénu hromadných garáží. Toto nejlépe naplnil vítězný tým, který navrhl srozumitelný princip členění domovního bloku a otevřeně vyzval k participaci dalších autorů při naplňování tohoto schématu, směřujícího k větší architektonické i funkční diverzitě.

V tomto duchu porota po důkladném uvážení doporučila budoucímu investorovi spolupráci s dalšími pěti týmy, které byly vybrány na základě výjimečných celkových i dílčích kvalit svých návrhů.

Vyhlašovatel konstatoval, že architektonická soutěž splnila jeho očekávání. Nadto přinesla řadu impulzů pro otázky rozvoje městského prostředí, které by měly být dále rozvíjeny v širší odborné diskusi, a to jak v rámci řešeného území, tak v celopražském kontextu. Diskuse poroty potvrdila, že jednou z podmínek pro vytvoření kvalitního návrhu je úzká spolupráce veřejné správy s investorem již od raných stádií projektového záměru.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Pražské ulice a náměstí už 10 let zlepšuje Manuál z dílny IPR. Byl přeložen do 3 jazyků a sbírá evropská oceněn

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Všechny články