Přejít na hlavní obsah

Často kladené otázky

1. Jaký je vztah mezi Útvarem rozvoje města a Magistrátem hl. města Prahy? 
Útvar rozvoje města (URM) je příspěvkovou organizací hl. města Prahy, jež je pověřena městskou radou zastupovat hl. město v územních řízeních. URM dále ve vztahu k Magistrátu hl. m. Prahy plní funkci poradního orgánu pro strategické, urbanistické a územně – rozvojové záležitosti, poskytuje konzultace i projektantům a stavebním úřadům. Ve vztahu k územnímu plánu plní funkci projektanta. Pořizovatelem je Odbor územního plánu MHMP. URM dále zpracovává Strategický plán hl. m. Prahy, Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy či Územně analytické podklady hl. m. Prahy. Spravuje rovněž celoměstský informační systém o území a Digitální mapu Prahy.
2. Jaký je vztah ÚRM a FA ČVUT?

Fakulta architektury ČVUT získala v roce 2012 od hl. m. Prahy tříletý grant na podporu výzkumu (v souladu se zákonem o podpoře vědy a výzkumu). Výsledky výzkumu budou aplikovány obecně a využívány především českými městy odpovídající velikosti.
Někteří zaměstnanci ÚRM jsou zároveň spolupracovníky/zaměstnanci FA ČVUT. Tak tomu bylo i v době před udělením grantu. Nejde tedy o střet zájmů? Nikoli – zjednodušeně – střet zájmů nastává tehdy, kdy někdo poškozuje ve svůj prospěch zájmy druhé strany. Věcná spolupráce obou institucí (ÚRM a FA ČVUT), stejně jako jiných významných vědeckých pracovišť, je jednoznačně pozitivní a jde spíše o soulad, než o střet zájmů. Podstatnou okolností naopak je, aby město tento proces – ve vlastním zájmu – podporovalo a zároveň o této součinnosti zcela otevřeně informovalo (což činí i tímto způsobem). Efektivitu ve prospěch města lze celkem snadno doložit.

FA ČVUT veřejně deklarovala, že žádný ze zaměstnanců ÚRM není řešitelem uvedeného grantu a tudíž ani příjemcem financí z podpory na výzkum.

V souvislosti s tímto tématem jsou často uváděny nepravdivé informace týkající se dvou osob – doc. Ing. arch. Romana Kouckého a Akad. arch. Víta Másla. Proto zde uvádíme:

Doc. Ing. arch. Roman Koucký byl v roce 2011 požádán o zpracování Analýzy současného stavu ÚP v Praze. Na základě této Analýzy byl v roce 2012 osloven ÚRM o zpracování zásad a principů metodiky a pojetí nového územního plánu pro hl. m. Prahu. Od září 2012 nastoupil na plný úvazek na ÚRM, aby se ujal vedení Kanceláře metropolitního plánu a byl hlavním odborným garantem zpracování nového ÚP. V souvislosti s tímto krokem na minimum utlumil činnost ve své architektonické kanceláři i na FA ČVUT (opuštění místa vedoucího ateliéru).

Pracovněprávní vztahy

- HMP: žádný

- ÚRM: od 1. 9. 2012 – pracovní poměr na dobu neurčitou

Smlouvy:

- HMP: Analýza současného stavu ÚP v Praze (2011), cena 160 tis. Kč

- ÚRM: Zpracování zásad a hlavních principů metodiky a pojetí Metropolitního plánu HMP – firma Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o. (2012), cena 997 tis. Kč

Akad. arch. Vít Máslo v současné době spolupracuje v rámci Rady ředitelky ÚRM na transformaci této instituce. Před schválením zadání změny územního plánu č. Z 2531/00 získala jeho tehdejší firma ve výběrovém řízení ÚRM veřejnou zakázku na zpracování podkladové studie pro lokalitu Bubny-Zátory.

Pracovněprávní vztahy:

- HMP: žádný

- ÚRM: dohoda o pracovní činnosti na rok 2013 (Rada ÚRM pro transformaci)

Smlouvy:

- ÚRM: Zpracování podkladové studie VRÚ Holešovice Bubny - Zátory pro změnu ÚP hl. m. Prahy – firma CMC architects, a.s. (2012), cena 375 tis. Kč


3. Jaká rozhodnutí může Útvar rozvoje města vydávat? 
Útvar rozvoje města (URM) zpracovává a vydává odborná stanoviska, vyjádření týkající se především územního plánování, urbanistické koncepce, strategického rozvoje, celoměstských dopravních systémů, městské technické infrastruktury a životního prostředí. Ta slouží jako podklady pro rozhodnutí Odboru územního plánování MHMP, případně pro rozhodování magistrátních odborů či příslušných stavebních úřadů. Sám ÚRM však rozhodnutí nevydává. 
4. Jaké informace je a není možné získat v INFOCENTRU rozvoje hl. m. Prahy?
V Infocentru Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve Škodově paláci je možné získat zejména informace o územním rozvoji - aktuální informace k územnímu plánu, jeho změnám a koncepčnímu rozvoji města, informace o strategickém plánu či funkčním využití území. Infocentrum také zprostředkovává konzultace se specialisty z URM nebo Odboru územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy. Návštěvníci mohou nahlížet do územního plánu i konceptu nového územního plánu. Lze zprostředkovat i nahlédnutí do urbanistických studií. 
5. Jaké mapy je možné získat? 
Mapy vytvořené Útvarem rozvoje města  najdete na stránkách www.geoportalpraha.cz (odkaz je také možné nalézt na úvodní webové stránce URM).  
6. Kde je možné mapy získat? 
Zájemci o datové soubory jednotlivých map (digitální mapa Prahy, ortofotomapa a vybrané tématické mapy Prahy) mohou využít elektronický výdej přes e-shop Útvaru rozvoje města na stránkách eshop.urm.cz nebo si je vyzvednout osobně ve „Výdeji dat digitálních map“ v přízemí budovy C Útvaru rozvoje města (samostatný vchod) na adrese Vyšehradská 57, Praha 2
7. Kolik stojí data digitálních map? 
Samotná data jsou zdarma. Platí se pouze manipulační poplatek v řádu desítek korun. 
8. Co je to územní plán?
Územní plán je jedním ze základních dokumentů územního plánování. Vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území. Slouží jako nástroj, umožňující městu koncepčně korigovat svůj rozvoj, aplikovat ucelená a komplexní řešení, naplňovat strategické cíle, které si vytyčilo na mnoho let dopředu. Územní plán určuje zejména funkční využití území a v rozvojových a transformačních územích i prostorovou regulaci (kapacitu zástavby a podíl zeleně). Řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury i ochranu a tvorbu zeleně a krajiny. Definuje veřejně prospěšné stavby i některé druhy stavebních uzávěr.
9. Jaký je rozdíl mezi zásadami územního rozvoje (ZÚR) a územním plánem?
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy jsou nástrojem územního plánování na úrovni Prahy jako kraje. Stanovují základní priority a obecné zásady koncepce pro podrobnější územně plánovací dokumentaci. Územní plán hl. m. Prahy je navržen pro Prahu na úrovni obce, rozpracovává zásady určené v ZÚR a upřesňuje je v podrobnějším měřítku.  
10. Jaký je stav příprav nového územního plánu?
Na konci roku 2009 měli všichni občané možnost seznámit se a vyjádřit se k připravovanému konceptu nového územního plánu. V současné době na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy a Odboru územního plánu MHMP probíhá zpracování všech došlých vyjádření. Těch je více než 11 tisíc, z nichž některá obsahují i více samostatných témat, proto se někdy mluví až o cca 16 000 připomínkách. Letos by mělo být dokončeno vkládání obsahu jednotlivých vyjádření a odborného vyjádření k nim do speciálního systému. Vypořádání veškerých připomínek a námitek poté bude zveřejněno v „Pokynech pro zpracování návrhu územního plánu“, které budou předloženy Zastupitelstvu hlavního města Prahy ke schválení. Následovat bude tvorba návrhu územního plánu, který zohlední stanoviska dotčených orgánů a kladně vypořádané připomínky. Návrh bude poté znovu veřejně projednán a po případných úpravách vydán. Do doby vydání nového územního plánu zůstává v platnosti stávající Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy ve znění provedených změn a úprav.
11. Kdy se dozvím, zda moje připomínka/námitka byla či nebyla akceptována? 
Vypořádání všech námitek a připomínek bude Odborem územního plánu MHMP zveřejněno současně v „Pokynech pro zpracování návrhu územního plánu“, které budou předloženy Zastupitelstvu hl. m. Prahy.  V příloze budou jednotlivé námitky a připomínky rozděleny do kategorií, ve kterých bude doporučen další postup, zda jim vyhovět zcela, částečně nebo vůbec.
12. Jaký je postup po zpracování připomínek ke konceptu nového územního plánu? 
Po zpracování námitek a připomínek v souladu se stavebním zákonem bude následovat zpracování návrhu, který bude opět předmětem posouzení dotčenými orgány a nově upravené části také projednání s veřejností. Výsledky jednání se znovu zpracují a návrh územního plánu bude podle nich upraven a projednán ZHMP. Proces bude ukončen vydáním nového územního plánu. 
13. Kde hledat IMIP?
IMIP neboli Institut městské informatiky byl zrušen k 31. 12. 2006. Jeho činnost přešla pod Útvar rozvoje hl. m. Prahy
14. Kdy a kde se předává geodetická dokumentace skutečného provedení stavby (GDSPS)? 
V pracovní dny od 8,00-12,00 hod v samostatném vchodě „Předávání geodetické dokumentace“ v přízemí budovy C Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, na adrese Vyšehradská 57, Praha 2. 
15. Jaké podklady jsou důležité pro příjem dat již zaměřených staveb?
Je potřeba předat GDSPS obsahující seznam souřadnic a výšek a náčrt s čísly podrobných bodů (viz. seznam souřadnic a výšek) zahrnující název katastrálního území , třídu přesnosti měření, ověření fyzickou osobou, identifikaci stavby. GDSPS lze nahradit kopií geometrického plánu. 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Ilustrační obrázek aktuality

Kudy k volbám? Poradí naše aplikace

Všechny články