Přejít na hlavní obsah

Strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030

Strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030 vznikla v návaznosti na obdobný materiál Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. (dále jen DPP), který jako základní řídící dokument schválila Rada hl. m. Prahy Usnesením č. 2186/2017 ze dne 5. 9. 2017, a který následně vzalo na vědomí Zastupitelstvo HMP Usnesením č. 29/19 ze dne 14. 9. 2017.

Rada HMP uložila IPR Praha, aby rozšířil materiál o provozně-ekonomická data a údaje k územnímu a demografickému potenciálu jednotlivých záměrů, a to s cílem stanovit priority a specifikovat doporučení pro další přípravu.

Poptávka po existenci obdobné oborové koncepce je zřejmá z kontextu řady dokumentů hl. m. Prahy, aby shrnula zásady, cíle a samotnou vizi města Prahy v oblasti plánování nových tramvajových tratí, nikoli jako izolovaného problému, ale jako součásti naplňování celkové strategické koncepce města. V souladu s dlouhodobými cíli udržitelného rozvoje města schválenými ve strategických dokumentech hl. m. Prahy (Strategický plán HMP, aktualizace 2016) patří rozvoj sítě tramvajových tratí k jednoznačným prioritám města Prahy.

Cílem strategie je aktualizovat základní koncepci rozvoje tramvajové sítě v Praze do roku 2030 s ohledem na ekologické a rozvojové cíle města, státu i EU.

V důsledku tak má tento dokument přinést ucelený pohled na možnosti rozvoje tramvajových tratí a vyplývající nároky na zajištění příslušných lidských i finančních zdrojů v rámci strategie rozvoje Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. jako obchodní společnosti s výhledem do roku 2030. Neméně důležitým aspektem je odvození nároků na zajištění vozového parku a stanovení zásad a harmonogramu pro nákup vozidel, a to jak vlastních tramvají tak s přesahem pro stejnou úvahu ohledně vypravení autobusů. Z provozních parametrů na postupně rozvíjené síti tramvajových tratí také lze časovat přípravu výstavby nových zařízení technického zázemí pro údržbu a deponování tramvají.

Rozvojové záměry tramvajových tratí

Prezentace studie | 4,2 MB 

Kompletní materiál ke stažení | 6,2 MB 

Shrnutí základních poznatků a doporučení

 • Z analýzy všech relevantních strategických dokumentů nebo dokumentů koncepčního charakteru, kterými se hl. m. Praha zavázala řídit, nebo jsou odpovědí města na vnější vlivy, jednoznačně vyplývá nutnost rozvíjet a posilovat tramvajovou dopravu, jakožto jeden z klíčových nástrojů dopravní politiky města.
 • Rozšíření tramvajové sítě se předpokládá ve třech dimenzích:
  - náhrada silně zatížených autobusových linek tramvajovou dopravou;
  - vznik nových systémových tramvajových propojení (posílení sítě);
  - rozvoj tramvajové dopravy do nově se rozvíjejících oblastí.
 • Záměry v pokročilém stádiu přípravy projektu: Divoká Šárka – Dědinská; Sídliště Barrandov – Slivenec; Sídliště Modřany – Libuš; smyčky zahradní Město a Depo Hostivař. V souhrnu představují částku 2,368 mld. Kč, kterou bude nutné proinvestovat ca do roku 2021-2022. DPP plánuje u těchto záměrů žádat v roce 2018 o spolufinancování realizace z dotačního programu EU OPD 2.
 • Je vytipováno ca patnáct rozvojových záměrů, jejichž podoba je stabilizovaná na úrovni územně-technického řešení a prostorového průmětu do území, a dále sem patří také rozvojové záměry, které jsou doporučeny k zanesení do územního plánu. Tyto záměry tvoří zásobník akcí k přípravě, které je možné technicky i finančně realizovat na základě stanovení priorit v závislosti na provedeném hodnocení realizační potřebnosti do roku 2030 a připravit harmonogram.
 • Předkládaná Strategie rozvoje tramvajových tratí klade nároky na rozpočet města v potřebě zajištění finančních zdrojů pro přípravu a realizaci jednotlivých záměrů.  Investiční náklady rozvojových záměrů tramvajových tratí k přípravě do roku 2030 je odborným odhadem možné vyčíslit zhruba na 13,6 miliardy Kč bez DPH. DPP plánuje trvale sledovat možnosti spolufinancování realizace záměrů v rámci budoucích dotačních programů. Je potřebná existence Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Doporučuje se stanovit finanční plán.
 • Celkový objem takové investiční výstavby je ze zkušeností s přípravou záměrů v minulém období krajně nepravděpodobný a ani zhodnocení finančního rámce pro období 2018-2030 nedává předpoklady k úplnému naplnění Strategie – jedná se o stanovení priorit a cest vedoucích k jejich naplňování – doporučuje se kodifikovat vybraná doporučení Strategie Usnesením RHMP.
 • Z provedeného multikriteriálního hodnocení identifikujeme skupinu jednoznačně dominujících tratí – výsledek 60 a více procent – kam se řadí Bohnice, trať v Jeremenkově ulici, spojení do Suchdola a nový Dvorecký most. Žádná z hodnocených tratí nedopadla tak, aby nebylo možné nebo vhodné ji dále sledovat.
 • Předložená Strategie vzniká souběžně s přípravou Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí (P+), naplňuje přijatou dopravní politiku a byla a nadále bude využitelná jako podklad pro vykrytí sledovaných cílů dopravní politiky a realizace projektů resp. opatření bude tento plán podporovat.
 • Stávající délka tramvajové sítě v Praze 142,7 kmby se realizací Strategie rozrostla o nových 37,4 kilometrů (bez tramvajových tratí k prověření jejich realizační potřebnosti a územní stabilizace).
 • V období horizontu platnosti Strategie bude nezbytné zaměřit se na navýšení počtu tramvajových vozidel a vytipovat další lokality vhodné pro rozšíření technického zázemí. Bude třeba zajistit financování investičních nákladů nejméně jedné nové vozovny v odhadované výši 1,9 miliardy Kč. Praktická otázka rozvoje linkového vedení a související objednávané výkony a potřebné počty a typy vozidel budou sledovat postupný rozvoj sítě a konkrétní nároky budou zpřesňovány organizátorem dopravy, který navrhuje tyto scénáře v intencích této Strategie.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Ilustrační obrázek aktuality

Kudy k volbám? Poradí naše aplikace

Všechny články