Přejít na hlavní obsah
V oblasti územního plánování je nutné pracovat nejen s řadou legislativních dokumentů, ale také s velkým množstvím prostorových i neprostorových dat.

Z této situace vyvstává potřeba vzájemné integrace těchto datových sad včetně jejich provázání na urbanistickou terminologii. Využitím ontologického modelu získáme komplexní popis vztahů mezi pojmy a daty, což nám umožní je efektivněji využívat.

 

Z tohoto důvodu se IPR Praha zapojil do projektu s názvem „Ontologická správa urbanistických dat“, který je realizován v rámci podpory Operačního programu Praha – pól růstu.

O projektu

Řešitelem projektu je Skupina znalostních informačních systémů působící na katedře kybernetiky FEL ČVUT. IPR Praha je v tomto projektu partnerem, který poskytuje odbornou znalost z oblasti územního plánování a jako potenciální uživatel testuje a validuje výstupy z projektu.

Projekt se zaměřuje na integraci datových sad pro účely územního plánování řízenou formálním ontologickým modelem urbanistické domény. Tento přístup navazuje na výsledky projektu TA04021499 programu TAČR alfa s názvem ‚Poznávání města s pomocí GIS a sémantických technologií‘. Jedná se zejména o výsledek TA04021499-2015V002 (Integrovaný znalostní model) a TA04021499-2016V003 (Realizace ontologických komponent, příprava specifických ontologických dotazů pro účely územního plánování). Tyto výsledky umožňují významově harmonizovat vybrané (ukázkové) datové zdroje o urbanistických datech a pokládat integrované dotazy nad větším počtem datových sad. V rámci projektu TAČR alfa byly jeho výsledky ověřeny na vybraném vzorku vybraných datových sad IPR Praha a na vybraném vzorku odborného pojmosloví. Projekt na tyto výstupy navazuje s cílem vytvořit platformu pro správu a údržbu datových sad a pojmosloví, která umožní přejít od vzorku dat k reálnému portfoliu pojmosloví a datových sad umožňující komerční nasazení.

Hlavní výstupy

  • návrh HW/SW platformy pro reálné nasazení ontologických komponent,
  • dopracování ontologického modelu do nástroje pro správu pojmosloví a integraci datových zdrojů,
  • začlenění ontologických komponent do procesu správy pojmosloví a metadat pro organizaci státní správy, která má v gesci rozvoj území / urbanismus, testování a validace navrženého procesu (a v něm integrovaných ontologických komponent) na kompletním portfoliu veřejně dostupných dat IPR Praha. Jedná se o cca 690 datových sad včetně metadat, obsahujících prostorová i neprostorová data. Součástí jsou uživatelské testy ověřující relevanci výsledků na vybrané dotazy.

Harmonogram projektu

Projekt byl zahájen 1. 1. 2018 a jeho realizace je naplánovaná na 2,5 roku (do 30. 6. 2020). Realizace je rozdělena na dvě etapy.

V průběhu celého roku 2018 probíhala první fáze, při které byla prověřena proveditelnost záměru projektu. Byla provedena analýza dostupných Open source systémů pro správu ontologických nástrojů a slovníků, analýza datových zdrojů IPR Praha. Dále byla navržena architektura informačního systému rozpracovaná do návrhové dokumentace. V závěru etapy proběhla podrobná analýza komerčního trhu a vypracována studie proveditelnosti.

Druhá etapa projektu byla naplánována od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020. V rámci této etapy bude vytvořen prototypový software pro správu pojmosloví a integraci datových sad, přičemž stávající ontologický model bude implementován do navržené architektury z první etapy, do něhož bude implementován systém pro správu urbanistického pojmosloví, rozšiřování ontologického modelu a integrace s externími datovými zdroji. Bude provedena integrace stávajícího pojmosloví s existujícími veřejnými sémantickými slovníky. Nedílnou součástí bude i testování a evaluace výsledného návrhu na datových sadách IPR Praha, včetně uživatelského testování.