Přejít na hlavní obsah
Každá změna v území musí být v souladu s platnými regulativy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Platné regulativy jsou uvedeny vždy v aktuálním úplném znění ÚP.
Opatření obecné povahy č. 55/2018 

Využití území

Území se dělí na kategorie: obytné, smíšené, výroby a služeb, sportu a rekreace, zvláštních komplexů občanského vybavení, veřejného vybavení, dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, těžby surovin, vodních ploch a suchých nádrží (poldrů), krajinné a městské zeleně a pěstební.

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny ve výkresu č. 4 - Plán využití ploch.

Pro všechny plochy je určeno hlavní využití, přípustné a podmíněně přípustné využití a nepřípustné využití. 

V souladu s územním plánem je takové využití, které je v oddílech 4 a 5 uvedené jako hlavní, přípustné a dále podmíněně přípustné využití, pokud bude konstatováno splnění stanovených podmínek. Přípustné je též umístění staveb závazně vymezených v ostatních výkresech územního plánu, zejména liniových.

Pevné a plovoucí značky

Pevná značka v rámci jiné funkční plochy („hranatá“) vyjadřuje umístění funkčního využití o rozloze menší než 2 500 m2 nebo symbolizuje existující "podměrečné" stabilizované využití v rámci jiné funkční plochy. Grafická značka je umístěna v těžišti podměrečné funkční plochy.

Funkční plocha o rozloze menší než 2500 m2 v rámci jiné funkční plochy

Funkční plocha bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy

Pevné a plovoucí značky

Pevná značka v rámci jiné funkční plochy („hranatá“) vyjadřuje umístění funkčního využití o rozloze menší než 2 500 m2 nebo symbolizuje existující "podměrečné" stabilizované využití v rámci jiné funkční plochy. Grafická značka je umístěna v těžišti podměrečné funkční plochy.

Funkční plocha o rozloze menší než 2500 m2 v rámci jiné funkční plochy

Funkční plocha bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy

Plovoucí značka v rámci jiné funkční plochy („kruhová“) vyjadřuje požadavek umístit či respektovat funkční plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy.

Při umísťování staveb a zařízení v územích a plochách, ve kterých je pevnou značkou definováno jiné funkční využití, je nezbytné respektovat funkční využití vyznačené značkou. Při změnách v území je nezbytné zajistit podmínky pro umístění využití symbolizovaného plovoucí značkou a doložit je v podrobnosti dostatečné pro stanovení a posouzení konkrétního umístění a velikosti plochy, např. zastavovací studií nebo dohodou o parcelaci.

Při povolování staveb a zařízení v plochách zeleně, ve kterých je plovoucí značkou definováno jiné funkční využití, musí být zachován dominantní podíl plochy zeleně, ve které je značka umístěna.

Stávající stavby, jejichž využití neodpovídá plánem stanovenému využití

U stávajících staveb, kolaudovaných ke dni nabytí účinnosti územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, tj. 1. 1. 2000, jejichž využití neodpovídá využití, ve kterém jsou umístěny, mohou být prováděny stavební úpravy, pokud nedojde ke zvětšení zastavěné plochy ani objemu stavby, ani ke změně využití, a u inženýrských sítí technické infrastruktury k vychýlení od stávající trasy.

Podmíněně přípustné je navýšení hrubých podlažních ploch (HPP)

  1. a) u zahrádkové chaty do max. 25 m2 HPP (včetně teras, verand a vstupů)
  2. b) u staveb pro rodinnou rekreaci do max. 80 m2 HPP
  3. c) u ostatních staveb do 250 m2 HPP nejvýše o 60 % HPP oproti stávajícímu stavu,
  4. d) u staveb nad 250 m2 HPP nejvýše o 40 % HPP oproti stávajícímu stavu.

Změna využití oproti stavu kolaudovanému ke dni nabytí účinnosti územního plánu je podmíněně přípustná za podmínky, že nedojde k narušení hodnot území, urbanistické koncepce, zhoršení životního prostředí a jinému znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti navazujících ploch.

Územní rezervy

V některých lokalitách je kromě základního využití území vymezena i tzv. územní rezerva. Ve výkresu územního plánu č. 4 (Plán využití ploch) je značena svislou šrafou a kódem funkčního využití územní rezervy uváděným za lomítkem. Využití stanovené před lomítkem nesmí znemožnit nebo podstatně ztížit předpokládané budoucí využití (za lomítkem).

V místě územní rezervy je pro rozhodování závazné využití „před lomítkem“, pro přeměnu na využití v územní rezervě „za lomítkem“ je nutná změna územního plánu.