Přejít na hlavní obsah
Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy definuje tzv. velká rozvojová území (VRÚ), klíčové lokality pro budoucí rozvoj města.

V těchto územích je nutné dříve, než zde bude povolována nová zástavba, celkovou koncepci území prověřit podrobnější územně plánovací dokumentací (regulačním plánem) nebo územně plánovacím podkladem (územní studií). Tato podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovací podklad musí být zpracována v rozsahu celého velkého rozvojového území nebo jeho ucelené části, vymezené pořizovatelem územního plánu.

Velká rozvojová území

Pro VRÚ platí do doby schválení podrobnější územně plánovací dokumentace nebo pořízení a projednání územně plánovacího podkladu stavební uzávěra podle vyhlášky č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Výjimku tvoří VRÚ Letňany – Kbely, kde byla stavební uzávěra zrušena rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 4 Ao 8/2011 69 ze dne 21. 2. 2012.

Na území stavební uzávěry je zakázáno provádět veškeré stavby mimo staveb drobných, stavebních úprav stávajících staveb, u kterých nedojde ke změně jejich funkčního využití, staveb inženýrských sítí celoměstského významu nebo nezbytných pro existenci stávajících staveb a staveb dopravních celoměstského významu.

O povolení výjimky ze stavební uzávěry rozhoduje Rada hl. m. Prahy.

Velká území rekreace

Kromě velkých rozvojových území jsou územním plánem vymezena i tzv. velká území rekreace. Funkční využití je v těchto územích možné upravovat formou změny územního plánu, pro kterou musí být pořízena podrobnější územně plánovací dokumentace nebo podklad.

Velká území rekreace jsou vymezena ve výkresu č. 4 – Plán využití ploch

Lhůta pro vložení dat do evidence územně plánovací činnosti pro dokumentaci či podklady zpřesňující koncepci VRÚ a VÚR je 5 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy č. 55/2018.