Přejít na hlavní obsah
Podmíněnost staveb je závazný regulativ, který vymezuje podmínky, bez jejichž splnění není možný rozvoj, výstavba či využívání vymezeného území nebo realizace konkrétní uvedené stavby.

Podmíněnost se uplatňuje zároveň s ostatními regulativy územního plánu, lze ji měnit pouze změnou územního plánu.

V Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy jsou vymezeny následující lokality podmíněnosti staveb:

1) Výstavba Západního města ve vyznačeném území je možná až po vybudování chybějícího úseku uličního propojení Jeremiášovy ulice s mimoúrovňovou křižovatkou Rozvadovská spojka – Řevnická -  nové ulice s pracovním názvem „V 71 - část“. 

2) Uvedení křižovatky na dálnici D1 v prostoru Újezd / Šeberov do provozu je možné za předpokladu, že bude bezprostředně realizována komunikace mezi touto křižovatkou a Jesenicí.

3) Další výstavba v katastrálním území Stodůlky, Třebonice, tj. v prostoru Shopping Park Praha - Třebonice jižně od Rozvadovské spojky, je možná až po realizaci dostatečně kapacitní návazné komunikační sítě v daném území, jmenovitě pak těchto staveb:
a) napojení ulice Na Radosti na Pražský (silniční) okruh
b) spojka ul. Řevnická – Západní město
c) větev V 71 – část
d) větev V 72 – část
e) MÚK Řevnická – Rozvadovská spojka včetně kolektorových komunikací podél Rozvadovské spojky a napojení větve V 73 na MÚK. 

4) Transformace panelárny WOLF, Holešovice je podmíněna rekultivací celého území mezi Vltavou a železničním tělesem a realizací veřejně prospěšné stavby pro sport a rekreaci v ploše rekreace.

5) Nová zástavba podél ul. Podchýšské na části pozemku p. č. 370/5 v k. ú. Cholupice je z hlediska odkanalizování podmíněna připojením oblasti Cholupic na kanalizační sběrač A2 v Komořanech.

6) Nová zástavba mezi ul. Přátelství – V Kuťatech je z hlediska odkanalizování podmíněna připojením čerpací stanice Uhříněves IV v ul. Františka Diviše do kanalizačního sběrače G6 v povodí ÚČOV. Z hlediska zásobování vodou je nová zástavba podmíněna vybudováním nadřazeného přivaděče DN 800 a DN 1000 z vodojemu Jesenice II.

7) Nová zástavba mezi ul. Mladoboleslavská - Trabantská je podmíněna zajištěním ČOV s dostatečnou kapacitou (dostavbou a rekonstrukcí ČOV Kbely).

8) Nová zástavba na území „Odkolek“ je podmíněna dořešením dopravního napojení revitalizovaného areálu do celkové dopravní struktury lokality. Jedná se o vyřešení dopravního napojení (zkapacitnění křižovatky)  ul. Vysočanské (Jandovy) a ul. Ke Klíčovu a U Vinných sklepů.

9)  Realizace zástavby za Národním muzeem (na překrytí části jižního zhlaví kolejiště Hlavního nádraží v místech, kde se železnice napojuje na Vinohradské tunely) je s ohledem na bezprostřední vazbu předmětné plochy k cílovému dopravnímu řešení severojižní magistrály (SJM) a limitním prostorovým i technickým podmínkám na rozhraní obou staveb možná až po realizaci veřejně prospěšné stavby 77/DK/1 Praha 1 - úprava severojižní magistrály v úseku mezi Hlavním nádražím a nám. I. P. Pavlova a 77/DK/2 Praha 2 - úprava severojižní magistrály v úseku mezi Hlavním nádražím a nám. I. P. Pavlova.
Výstavba v předmětném území je nadále podmíněna pěší prostupností území, resp. parteru zástavby a návazností na pěší cesty z Mánesovy ul., Španělské ul. a Vinohradské ul. směrem k Václavskému náměstí, objektu Státní opery a k objektu Hlavního nádraží a realizací pěší trasy souběžně s vozovkou ulice Legerovy k Hlavnímu nádraží.
Konkrétní technické řešení zástavby je dále časově podmíněno stabilizací názoru na uspořádání jižního zhlaví Hlavního nádraží v souvislosti s přestavbou železničního uzlu Praha.

10) Přestavba nádraží Smíchov: Realizace zástavby ve vymezeném území v k. ú. Smíchov je podmíněna:
a) stabilizací trasy „Nové spojení – II. etapa“,
b) průkazem vzájemné koordinace staveb, která zaručí možnost následné realizace železniční stavby „Nové spojení - II. etapa“ bez výrazného zvýšení její realizační náročnosti; tímto průkazem se rozumí návrh prostorového řešení obou staveb v podrobnosti a na projektové úrovni postihující vzájemné vlivy, podmínky a nároky v realizační fázi výstavby i v její finální podobě postihnutelné na úrovni podrobné odborné studie.

11) Realizace dopravního napojení území Roztyl do křižovatky Jižní spojka – 5. května bude možná v plném rozsahu po zprovoznění stavby č. 511 Pražského okruhu (tj. úseku Běchovice – D1) a koordinováno s návrhem humanizace přilehlého úseku severojižní magistrály (ul. 5. května) v úseku Kačerov – Spořilov. Výstavba v území mezi stanicí metra Roztyly a MÚK Jižní spojka - 5. května nesmí zkomplikovat provozní situaci v ulici Tomíčkova a Ryšavého.