Přejít na hlavní obsah

Archiv ZUR

Hl. m. Praha vydalo své první Zásady územního rozvoje opatřením obecné povahy č. 8 schválené usnesením č.32/59 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 17. 12. 2009 s účinností ode dne 6. 1. 2010.

Aktualizace č. 3

Předmětem aktualizace je vymezení koridorů vedení celostátní přenosové soustavy o napětí 400 kV definovaných v Politice územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 přijaté usnesením vlády č. 276 ze dne 15. 4. 2015 a zpřesnění vymezení koridorů již vymezených v ZÚR hl. m. Prahy ve znění Aktualizace č. 1:

 - koridor pro napojení nové elektrické stanice 400/110 kV Praha-sever (transformovna TR 400/110 kV Praha-sever) do přenosové soustavy nasmyčkováním na stávající vedení 400 kV Výškov – Čechy-střed,

 - koridor pro dvojité vedení 400 kV Čechy-střed – Chodov,

 - koridor pro dvojité vedení 400 kV Hradec – Řeporyje a plochu pro rozšíření elektrické stanice 400/110 kV Řeporyje (transformovny TR 400/110 kV Řeporyje).

Jedná se o dílčí aktualizaci, která byla pořízena na návrh ČEPS, a.s., jakožto oprávněného investora.

Uvedené záměry jsou vyvolány požadavkem na zajištění spolehlivosti provozu elektroenergetické přenosové soustavy a souborem závazků plynoucích pro provozovatele přenosové soustavy z legislativy České republiky i Evropské unie a z pravidel Sdružení evropských provozovatelů přenosových soustav pro elektrickou energii (ENTSO-E). Platná legislativa přímo ukládá provozovateli přenosové soustavy zajišťovat rozvoj přenosové soustavy a povinnost bezodkladně přijmout opatření pro nápravu. Splnění závazků, přijatých jak provozovatelem přenosové soustavy (ČEPS, a.s.), tak i vládou ČR, podmiňuje zachování přístupu zákazníků v dané lokalitě (hlavní město Praha a okolí) k elektrické energii v požadované kvalitě a množství. V neposlední řadě přispějí záměry k podstatnému zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie v oblasti Prahy, umožní případný další průmyslový a ekonomický rozvoj oblasti a zajistí možnost připojení dalších nových zdrojů a spotřeb v této lokalitě.

V rámci Aktualizace č. 3 ZÚR hl. m. Prahy bylo na základě návrhu oprávněného investora aktualizováno:

 - v kapitole 2, podkapitole 2.2, oddíl 2.2.4 Technická infrastruktura,

 - v kapitole 6, podkapitola 6.1 Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v Politice územního rozvoje ČR a v podkapitole 6.2, oddíl 6.2.5 Zásobování elektrickou energií,

 - v kapitole 10, podkapitole 10.1, oddíl 10.1.2 Veřejně prospěšné stavby ve vymezených plochách a koridorech technické infrastruktury.

 

Dokumentace ke stažení

01/ Výrok

02/ Výrok - grafická část

03/ Příloha č. 1

04/ Odůvodnění

05/ Odůvodnění - grafická část, Příloha č. 2 a Příloha č. 3

Aktualizace č. 4

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 6. 9. 2018 usnesením číslo 39/119 návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Opatření obecné povahy č. 58/2018, kterým Zastupitelstvo HMP vydalo Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nabylo právní moci dne 23. 10. 2018. Aktualizace č. 4 ZÚR hl. m. Prahy se týká dopravní infrastruktury (koridor železnice v úseku Dejvice - Veleslavín)

Společné jednání a veřejné vystavení návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy od 17. 2. 2018 do 4. 4. 2018. Společné jednání k návrhu aktualizace č. 4 ZUR se týká pouze obeslaných organizací. Ostatních organizací, fyzických a právnických osob se bude týkat až následné veřejné projednání.

Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu Aktualizace č. 4 v rámci společného projednání.

Aktualizace č. 2

Předmětem aktualizace je vymezení koridoru územní rezervy pro novou železniční trať Praha – Bystřice u Benešova (Benešov). Trať je nyní na území hlavního města Prahy označena jako Jižní vstup Rychlého spojení. Oddíl 5.2.3 „Koridor pro novou trať Praha – Bystřice u Benešova (Benešov)“ vycházející ze Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy byl zrušen rozsudkem Městského soudu v Praze (č. j. 10A 6/2013 – 103 – 108) ze dne 22. 4. 2013. Jedná se o dílčí aktualizaci, která byla pořízena na návrh Ministerstva dopravy ČR, jakožto oprávněného investora.

Nová železniční trať je důležitá nejen pro dopravu na území hl. m. Prahy. Také ale významem přesahuje hranice Prahy, Středočeského kraje, a dotýká se zájmů České republiky a Evropy. Může být budoucí součástí páteře konceptu Rychlých spojení v České republice, a proto je zapotřebí ochránit zájmové území pro budoucí stabilizaci tratě. 

V rámci Aktualizace č. 2 ZÚR hl. m. Prahy byl na základě návrhu oprávněného investora vložen nový pododdíl 5.2.6.4 „Koridor územní rezervy Jižní vstup Rychlého spojení,“ který nahrazuje oddíl 5.2.3 „Koridor pro novou železniční trať Praha – Bystřice u Benešova (Benešov)“ zrušený rozsudkem Městského soudu v Praze.

Dokumentace ke stažení

01/ Výrok

02/ Výrok - grafická část

03/ Příloha č. 1

04/ Odůvodnění

05/ Odůvodnění - grafická část

06/ Příloha č. 2

07/ Příloha č. 3

Aktualizace č. 1

Na základě pravidelné, zákonem předepsané aktualizace Zásad územního rozvoje, schválilo dne 11. 9. 2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 41/1 Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Aktualizace č. 1 je vydána opatřením obecné povahy č. 43/2014 s účinností od 1. 10. 2014.

Podle zprávy o uplatňování ZÚR hl. m. Prahy (zadání aktualizace) schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/77 ze dne 4. 11. 2011, napravuje tato aktualizace zejména nedostatky vytknuté Nejvyšším správním soudem, na základě kterých byly zrušeny některé části ZÚR:

  • Koridory Pražského okruhu (SOKP), úseky Ruzyně – Březiněves - rozsudek Nejvyššího správního soudu 8 Ao 2/2010-644 ze dne 20. května 2010 a Březiněves – Horní Počernice a Běchovice – D1 - rozsudek Nejvyššího správního soudu 7 Ao 7/2010-133 ze dne 27. 1. 2011;
  • Vymezení mezinárodního letiště Ruzyně a oblasti zasažené provozem letiště SL/1 - rozsudek Nejvyššího správního soudu 6 Ao 6/2010-103 ze dne 2. 2. 2011;
  • Koridor VRT (vysokorychlostní tratě) Praha – Brno – Rakousko a specifickou oblast SZ Trasa VRT v oblasti Natury – Horní Počernice – Jih - rozsudek Nejvyššího správního soudu 9 Ao 4/2011-77 ze dne 8. 9. 2011.

Bližší informace můžete najít na www.nssoud.cz.

 

Městský soud v Praze zrušil následně (v průběhu pořizování aktualizace č. 1) tuto část:

  • Veřejně prospěšná stavba Z/504 označená jako „Nové spojení Praha – Benešov / Bystřice u Benešova" - rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 10 A 6/2013-103-108 ze dne 22. 4. 2013

Schválená dokumentace aktualizace č. 1 ZUR obsahuje Výrok a Odůvodnění.

Výrok má textovou a grafickou část. V textové části Výroku je v paragrafovém znění obsažen výčet všech změn oproti původním Zásadám územního rozvoje hl. m. Prahy. V grafické části Výroku jsou ve výkresech zobrazeny pouze jevy, které se mění, ruší, či nově navrhují.

Odůvodnění má rovněž textovou a grafickou část. Odůvodnění v textové části obsahuje nejen popis změn navržených v aktualizaci č. 1 - viz níže, ale i doplnění a upřesnění celkového zdůvodnění ZÚR. V grafické části Odůvodněníjsou výkresy zpracovány bez vyznačení oprav.

 

Odůvodnění má 3 důležité přílohy:

Přílohou č. 1 je Výrok úplné znění, kde jsou v textu původních ZÚR vyznačeny všechny opravy dle legislativních pravidel. Rušené části jsou vyznačené přeškrtnutým písmem, nově vkládané části tučným písmem a zachované části textu zůstávají bez vyznačení. Tato příloha obsahuje ucelený text výrokové části schválené aktualizace.

Příloha č. 2 je grafická a zobrazuje Právní stav před aktualizací č. 1, tj. stav původně schválených Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy upravených dle rozsudků Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze.

Příloha č. 3 obsahuje výkresy zobrazující Právní stav po aktualizaci č. 1, tj. výsledný stav, ve kterém jsou společně vyznačené ponechávané jevy z původně schválených zásad územního rozvoje a nové jevy schválené v aktualizaci č. 1.

 

Součástí schválené dokumentace je i Vyhodnocení vlivu návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území (VVURÚ), které řeší předpokládané dopady navrženého řešení na zlepšení podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Samostatnou součástí je Vyhodnocení vlivu na evropsky významné lokality(NATURA 2000) nebo ptačí oblasti.

Při schvalování aktualizace č. 1 bylo rovněž rozhodnuto o Vypořádání stanovisek, návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek k návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR HMP včetně VVURÚ.

 

Postup pořízení Aktualizace č. 1 – viz stránky pořizovatele MHMP UZR

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy – původní zásady účinné od 6.1.2010

Hl. m. Praha vydalo své první Zásady územního rozvoje opatřením obecné povahy č. 8 schválené usnesením č.32/59 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 17. 12. 2009 s účinností ode dne 6. 1. 2010.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Ilustrační obrázek aktuality

Kudy k volbám? Poradí naše aplikace

Všechny články