Přejít na hlavní obsah
Žádosti o vyjádření k záměrům s přiloženou dokumentací podávejte pokud možno v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, e-mailem či přes úschovny.

IPR Praha zastupuje v územních řízeních hl. m. Prahu a jeho jménem se vyjadřuje ke stavebním záměrům. Soulad záměru s platnou územně plánovací dokumentací posuzuje Odbor územního rozvoje MHMP. Soulad záměru s Pražskými stavebními předpisy posuzuje stavební úřad příslušné městské části, který rovněž vydává územně plánovací informace.

Žádost o vyjádření

pdf (550,3 kB) zadost-o-vyjadreni-k-zameru.pdf

K čemu se IPR vyjadřuje?

 • budovy:
  a) novostavby a přístavby o zastavěné ploše nad 300 m2 (nad 1000m2 v případě objektů v ucelených areálech)

  b) novostavby či nástavby o výšce nad 10 m (nad 15 m v případě objektů v ucelených areálech)

  c) případně i menší budovy, pokud stavba zakládá novou stavební čáru, nebo pokud je stavba umístěna v historickém jádru bývalé samostatné obce
 • skupiny budov 
  (skupiny 2 a více budov i celé urbanistické soubory)
 • občanské vybavení 
  (novostavby i úpravy staveb)
 • dopravní infrastruktura 
  (včetně úprav vedoucích ke změně organizace dopravy)
 • technická infrastruktura 
  (vyjma krátkých příčných přípojek jednotlivých staveb)
 • veřejná prostranství 
  (zakládání nových i úpravy stávajících prostranství)
 • návrhy parcelace
 • financované z veřejných rozpočtů
 • posuzované jako výjimečně přípustné 
  (dle regulativů územního plánu)
 • posuzované v procesu EIA
 • umístěné v nezastavitelném území 
  (včetně staveb oplocení)
 • umístěné na pozemcích veřejné prospěšných staveb 
  (výkres č. 25 územního plánu)
 • umístěné v plochách a koridorech nadmístního významu dopravní a technické infrastruktury, včetně územních rezerv (výkresy č. V2 a V3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy)