Přejít na hlavní obsah
V současnosti roste míra využívání digitálních nástrojů, jako jsou aplikace a různé softwary ve všech oblastech našeho života. Tento trend je patrný i v participativním plánování, kdy stále více municipalit využívá digitální nástroje pro komunikaci či sběr dat od občanů a klíčových aktérů. Tyto nástroje se nazývají civic tech neboli v českém prostředí e-participace. Během tohoto školení se seznámíte s různými funkcemi civic tech, příklady různých nástrojů a naučíte se, jak si vybrat ten správný nástroj pro vaše potřeby.

ÚROVEŇ ŠKOLENÍ: Začátečník

Cíle školení

Po přečtení tohoto dokumentu budete:

 • Vědět, jak přemýšlet o nástrojích pro e-participaci.
 • Mít přehled o základních funkcích těchto nástrojů.
 • Vědět, jak správně vybrat vhodný nástroj pro svůj proces či projekt.

Obsah:

 1. Vysvětlení klíčových pojmů
 2. Rozdělení Civic Tech podle funkce
 3. Typy Civic Tech dle oblastí využití
 4. Typy softwaru
 5. Jak přemýšlet nad výběrem vhodného nástroje?
 6. Na co se ještě vyplatí myslet
 7. Příklady Civic Tech nástrojů

 

1. Vysvětlení klíčových pojmů

CIVIC TECH / E-PARTICIPACE 

Z anglického civic technology znamenající občanská technologie. Jedná se o technologie, které propojují občany s vládními institucemi. Umožňují komunikovat, informovat, podílet se na rozhodovacích procesech, oboustranně přenášet informace mezi institucí a lidmi.

 

2. Rozdělení Civic Tech podle funkce

Základní funkce civic tech jsou následující:

2.1 Práce s daty 

Nástroje umožňující sběr dat (dotazníky, mapování atp.) a jejich vizualizaci i analýzu. 

2.2 Komunikace 

Nástroje umožňující informování a komunikaci mezi vládní institucí a občany či klíčovými aktéry. Jedná se o online nástroje, telekomunikaci, informační centra i nástroje pro získávání a správu kontaktů.

2.3 Spoluvytváření 

Nástroje umožňující občanům a dalším cílovým skupinám se aktivněji podílet na vytváření návrhů řešení / dokumentů / veřejných politik.

Konkrétně se jedná o nástroje s těmito funkcemi:

 • Shromažďování podnětů a návrhů
 • Crowdfunding
 • Crowdsourcing

2.4 Rozhodování a evaluace podnětů 

Nástroje umožňující hlasování či prioritizaci např. soutěžních návrhů.

 

3. Typy Civic Tech dle oblastí využití

Mezinárodní definice rozlišuje především následujících pět typů civic tech dle oblastí jejich využití:

3.1 Participativní demokracie

Civic tech zde slouží ke sbírání informací, názorů, průzkumům, hlasování a rozhodování.  

3.2 Práce s daty

V této oblasti se jedná o open data, jejich sběr (včetně crowdsourcingu, mapování a dalšího), jejich analýzu a zpracování.

3.3 Organizování kampaní a transparentnost

Do této kategorie patří online petice, fundraising, masové rozesílání emailů i sms. Dále sem spadají nástroje pro podporu transparentnosti, sledující rozpočty, plnění slibů či sociální a finanční vazby.

3.4 Žurnalistika a boj s dezinformacemi

Nástroje v této kategorii bojují proti dezinformacím prostřednictvím ověřování faktických informací. Spadá sem také tzv. Solution journalism (žurnalistika zaměřená na řešení), která se zaměřuje na reakce na společenské problémy a analýzu existujících odpovědí. Existují nástroje pro analýzu médií a sociálních sítí, hyperlokální a občanská media a další.

3.5 Pokročilá technologie

 • Algoritmy
 • Blockchain
 • Automatizované senzory
 • Umělá inteligence (AI)
 • Virtuální realita (VR)
 • A další

 

4. Typy softwaru

Při výběru civic tech je důležité se zamyslet také nad typem softwaru. Rozlišujeme dva základní:

Proprietární software

U proprietárního, nebo-li vlastněného softwaru kód stále patří firmě, která zákazníkům prodává možnost používání platformy skrze licenci či jednorázovou koupi. Tento model je v České republice nejčastější. Obvykle je tento model také výhodnější z toho důvodu, že se o software stará firma a nemusíte na něj nasazovat své vlastní IT specialisty. 

Při pořizování proprietárního softwaru je nutno brát v potaz, že každá firma má trochu jiný cenový model (za čas, za počet uživatelů, atd.). Důležité je také předem zjistit, jestli se při používání softwaru neobjeví další náklady (např. SMS při komunikaci nebo verifikaci atd.).

Open-source software

U tohoto modelu je kód veřejně přístupný všem. Každý uživatel si ho může upravit dle vlastního uvážení. Zatímco v zahraničí je tento model relativně běžný (v Evropě např. aplikace Consul, kterou vyvinula madridská radnice pro participativní potřeby města), v České republice zatím zaběhlý není a teprve se zde objevují první nástroje tohoto typu.

Open-source software vyžaduje vyzrálost a IT kapacity instituce, jelikož se o správu softwaru musí postarat sama. Je potřeba software přizpůsobit potřebám instituce a následně ho spravovat, případně aktualizovat podle měnících se potřeb.

Open-source neznamená, že je software zdarma. Nastavení, implementace a následné spravování softwaru se může prodražit víc než proprietární software. Je tak důležité nejdříve vyhodnotit dostupné kapacity a dovednosti instituce v oblasti informatiky.

Zároveň u open-source modelu neexistuje konkurence a tlak na zlepšování jako u proprietárního softwaru, což může mít vliv na jeho udržitelnost a dlouhodobou kvalitu.

 

5. Jak přemýšlet nad výběrem vhodného nástroje?

Neexistuje jediná platforma, která by zvládla všechno. Je potřeba dělat kompromisy, prioritizovat a využívat více nástrojů. Zároveň se nebojte průběžně monitorovat potřeby instituce a nebojte se nástroj vyměnit, pokud přestane vyhovovat vašim potřebám. V případě výměny je však důležité zajistit hladký přechod s co nejmenším dopadem na zkušenost občanů..

Zde uvádíme několik rad, kterými doporučujeme se při výběru nástroje řídit:

5.1 Určit, na co přesně civic tech chci/potřebuji

Nejdříve je potřeba zmapovat své potřeby na funkce civic tech. U konkrétní projektů (současných i plánovaných) tak identifikujte fáze, pro které potřebujete některý ze civic tech nástrojů (práce s daty, komunikaci, spoluvytváření, rozhodování) a pro každou fázi  definujte konkrétní potřebné funkce. 

5.2 Udělat průzkum trhu a konzultovat s odborníkem 

V České republice je nabídka civic tech velmi široká a na porozumění trhu je tak potřeba hodně času a know-how. Je tak důležité si nejdříve udělat průzkum a porovnat své potřeby na funkce s nabídkou. Vzhledem k velkému množství možností je v tomto případě lepší si nechat poradit od nezávislého odborníka, pokud nemáte v rámci instituce dostatečné kapacity pro rozsáhlou rešerši. Špatný výběr a nastavení civic tech nástroje se může vymstít: může dojít nejen ke ztrátě financí za špatný nástroj, ale také ke snížení zájmu a důvěry veřejnosti po špatné zkušenosti.

5.3 Průběžně hodnotit

Po výběru a koupi nástroje, a až se s nástrojem dostatečně seznámíte, si zkuste vyhodnotit, zda je nástroj stále nejlepší volbou, nebo jej potřebujete např. nahradit novým či doplnit - trh s civic tech se neustále vyvíjí a je možné, že po několika letech bude váš software již nedostatečný či zastaralý. 

Pro vyhodnocení je užitečné si nastavit KPI (Key Performance Indicators, česky klíčové ukazatele výkonnosti), které vám umožní vyhodnotit, zda nástroj funguje podle potřeb. KPI v tomto případě mohou být např.:

 • Počet registrovaných uživatelů
 • Míra interakce
 • Množství získaných dat
 • A další

 

6. Na co se ještě vyplatí myslet 

 • Je důležité, aby veřejnost či cílová skupina nástroj využívali a ukotvili si ho jako místo, kde získají potřebné informace a mohou se podílet na rozhodování / činnostech obce.
   
 • Civic tech nástroj by neměl fungovat sám ve vakuu. Je důležité, aby se doplňoval a byl propojen s podobným nástrojem, ať už jde o sociální sítě nebo již používanou civic tech platformou.
   
 • Veřejnost není jednolitá, ale skládá se ze souboru komunit. Proto se nad ní takto vyplatí přemýšlet a zvážit, jak s každou z komunit komunikovat a jaký nástroj a metodu je k tomu možno použít, abyste dosáhli potřebného výsledku.
   
 • Je důležité zodpovědět si následující otázky pro práci s daty po jejich sběru:
  • Kdo má přehled o datech sebraných pomocí civic tech?
  • Kdo k nim má přístup (např. další pracoviště úřadu)?
  • Kdo si je může vyžádat?
  • Kde jsou uložená a v jaké formě?
  • Zda a v jaké podobě se budou relevantní data zveřejňovat (např. výsledky průzkumů atd.)?
    
 • Častou chybou je dojem, že odpovědi nebo informace sebrané od občanů prostřednictvím civic tech nástrojů lze pokládat za reprezentativní a odráží názory celé komunity. Civic tech nástroje obvykle nejsou používány celou či naprostou většinou komunity a při interpretaci dat je tak třeba brát v potaz profil uživatelů platformy a respondentů.

 

7. Příklady Civic Tech nástrojů

 

STÁHNĚTE SI ŠKOLENÍ ZDE