Přejít na hlavní obsah
Jedna z definic participativního plánování říká, že “participativní plánování je plánovací proces, ve kterém dochází k zapojení těch lidí či subjektů, kterých se projekt (do)týká”. Abychom mohli tyto lidi a subjekty zapojit, musíme nejdřív vědět, o koho se jedná a jaké jsou nebo mohou být jejich zájmy. 

4.1 Popis a cíl aktivity:

V aktivitě 4 tedy budeme mapovat jednotlivce a organizace, kterých se daný projekt přímo dotýká. Zpravidla se jedná o rezidenty a uživatele (dojíždějící za prací či vzděláním) dotčené oblasti a jejího okolí, podnikatele, provozovatele služeb a jejich zaměstnance, návštěvníky, turisty, ale také zástupce aktivních občanských iniciativ a spolků v místě, které hájí určité zájmy.

Dále se může jednat o osoby/organizace, které o téma projevují zájem, i když se jich přímo nedotýká, například organizace zabývající se ekologickými nebo dopravními tématy, zaměstnanci místní samosprávy (např. koordinátor MA 21), kulturní organizace, které třeba mohou mít zájem oživovat veřejný prostor, obchodní komory a jiná profesní sdružení. Alternativně je možné přizvat ostatní, u kterých usoudíme, že jejich zapojení bude ku prospěchu věci (např. odborníci, specialisté, starousedlice, pamětnice, místní amatérský historik, ornitoložka, apod.). 

Cílem je identifikovat skupiny obyvatel, které budou daným projektem/návrhem ovlivněny, pochopit jejich zájmy, identifikovat možné konflikty a na základě zjištěných informací je následně zapojit, popř. mobilizovat, do participativního procesu.

4.2 Zodpovědná osoba: 

Koordinátor participace MČ

4.3 Na koho se obrátit:

  • Kancelář participace IPR - podpora při plánování projektu a mapování komunit (konzultace)
  • Odbory MČ/MHMP - doplnit relevantní kanceláře a osoby dle charakteru projektu (konzultace)

4.4 Jednotlivé kroky (DOPORUČENÍ):

 

A. Revize podkladů 

Revize již existujících dokumentů a podkladů, které se týkají mapování, typologie a potřeb jednotlivých komunit žijících v MČ či v oblasti daného projektu. Mohou to být např. demografická studie, předchozí strategické či akční plány, sociologické šetření či zápisy/zprávy z bývalých setkání s komunitami či komunitního mapování a projektů v blízkosti oblasti našeho projektu (Zdravá města, MA21, participativní rozpočet, jednotlivé participativní a/nebo plánovací projekty).

B. Workshop se zaměstnanci MČ/MHMP

Až budete mít shromážděny a nastudovány existující podklady, pozvěte relevantní odbory (sociální, životního prostředí, kultury, dopravy, školství, apod.) a uspořádejte s nimi malý workshop. Přizvěte např. i zaměstnance úřadu, kteří v oblasti projektu bydlí, nebo se tématem projektu zabývají, i když třeba nebudou z relevantních odborů (poptejte se kolegů a kolegyň). 

Přímo se zaměstnanci pak můžete identifikovat skupiny obyvatel, podnikatelů a organizací či institucí, se kterými přímo pracují - instituce, spolky, občanské skupiny, SVJ/družstva, důležité služby, provozovatelé - a týkají se daného projektu. Tento proces Vám umožní tematický či územně ohraničit cílové skupiny, které jsou daným projektem ovlivněny. Na závěr sestavte seznam všech skupin, které byste měli do daného participačního procesu zapojit, kromě kontaktních informací specifikujte i oblasti (tematické, územní), ke kterým mají co říci.

C. Rozhovory v terénu

V návaznosti na výstupy z workshopu kontaktujete zástupce jednotlivých skupin, nejlépe osobně formou polostrukturovaných rozhovorů. Tyto jednotlivé schůzky Vám umožní pochopit dynamiku uvnitř dané lokality, jejich názory na spolupráci s MČ/MHMP či jinými subjekty, vztahy mezi jednotlivými skupinami a zároveň jejich zájmy a potřeby (pro daný projekt ale i obecně).
Pokud je projekt komplexní nebo to jeho charakter vyžaduje, terénní mapování (např. antropologickou sondou) můžete objednat externě. V tomto případě prosím konzultujte IPR pro pomoc se zpracováním zadání pro případného dodavatele. Příklad komunitního monitoringu zpracováván externě.

D. Příprava výstupů

První verze mapy komunit (výstup 4a) a seznamu komunit (výstup 4b), který bude následně zaslán IPR k revizi. 

E. Revize IPRu

Nejpozději do jednoho týdne Vám tým IPRu poskytne zpětnou vazbu, případně doporučení k dopracování.

4.5 Výstupy této aktivity (DOPORUČENÍ):

Nástroje jsou k náhledu a inspiraci, nicméně nejsou povinnými výstupy programu:

  • Výstup 4A: Mapa komunit (mapy budou zasílány individuálně)
  • Výstup 4B: Seznam komunit - kontaktní osoby, kontaktní informace (Tabulka - vzor, Příklad 1)

4.6 Rozpočet:

Veškeré náklady, např. občerstvení, pronájem vybavení, kancelářské potřeby, budou pokryty zdroji MČ/MHMP. V případě potřeby je možné mapování komunit zadat i externímu dodavateli z rozpočtu Koordinátora (Návod k proplácení výdajů).

4.7 Časové rozvržení (ORIENTAČNÍ):

Typicky do 3 týdnů, u komplexnějších projektů i déle.

4.8 Dejte si pozor:

Rozhovory v terénu Vám umožní doplnit seznam komunit o určité další skupiny, které mohly být z různých důvodů opomenuty během workshopu. Získáte přehled, jak se na komunitu daného místa nahlíží ze “zdola”.

Komunikace/rozhovory s místními aktéry občas připomíná detektivní práci a určité názory je třeba filtrovat, resp. dále prověřovat a ověřovat. Kromě zájmů a potřeb komunity mohou určité kontaktní osoby také prosazovat své osobní zájmy či názory.

4.9 Komunikace (ORIENTAČNÍ):

 

4.10 Souběžné aktivity:

Souběžně s Aktivitou 4 můžete realizovat Aktivity 1 - 3.