Přejít na hlavní obsah
Dodavatel finálního výstupu plánovacího procesu připraví první návrh výstupu projektu (například Strategický plán, Koncepci revitalizace náměstí, atd.), který vychází z odborných analýz (Aktivita 3) a analýz potřeb (Aktivita 6).

7.1 Popis a cíl aktivity:

Během následující Aktivity 8 (Konzultace návrhu) by měl dodavatel předložit návrh ke zpětné vazbě klíčovým aktérům. Nicméně, v Aktivitě 7 může dodavatel již zapojit tyto klíčové zúčastněné strany do detailnějšího rozpracování návrhu, zvláště tam, kde si není jistý jejich reakcí nebo postojem. Může například požádat o spolupráci při formulaci návrhu památkáře, Policii ČR nebo partnery z Magistrátu či z ministerstev, které rozhodují o dotacích.

7.2 Zodpovědné osoby: 

 • Koordinátor participace MČ
 • Zadavatel (např. Odbor investic, Odbor životního prostředí, Sociální odbor - dle typu projektu)
 • Klíčoví aktéři a partneři, které je vhodné např. formou pracovní skupiny zapojit i do tvorby návrhu
 • Dodavatel (zpracovatel)

7.3 Na koho se obrátit:

 • Kancelář starosty/ky MČ
 • IPR (odpovídající kancelář/sekce) - revize jednotlivých návrhů (konzultace)
 • Kancelář participace IPR - podpora při plánování a implementaci jednotlivých projektů (konzultace)
 • Odbory MHMP - doplnit relevantní kanceláře a osoby dle charakteru projektu (konzultace) -
 • Organizace HMP - doplnit relevantní kanceláře a osoby dle charakteru projektu (konzultace)
 • Správci (MČ, HMP)
 • Vlastníci
 • Klíčové místní instituce
 • Případně další (developeři, státní organizace, atd.)

7.4 Jednotlivé kroky (DOPORUČENÍ):

Workshop s klíčovými aktéry (společná tvorba)

7.5 Výstupy této aktivity (DOPORUČENÍ):

Nástroje jsou k náhledu a inspiraci, nicméně nejsou povinnými výstupy programu:

 • Výstup 7A: návrh výstupu (studie/koncepce/plánu/politiky/programu, atd.)

7.6 Rozpočet:

Aktivita nevyžaduje náklady z rozpočtu (kromě již nasmlouvané práce dodavatele), případně minimální náklady na organizaci workshopu.

7.7 Časové rozvržení (ORIENTAČNÍ):

Tvorba návrhu může být časově náročná - např. při revitalizaci náměstí nebo sídliště může zabrat i několik měsíců. Doporučujeme na tvorbu návrhu ponechat dostatek času, aby byl výsledný produkt dostatečně kvalitní.

7.8 Dejte si pozor:

Určitě hlídejte dodavatele, jak postupuje a pokračuje v tvorbě návrhu. Měli byste s dodavatelem nastavit pravidelné kontrolní dny/schůzky, kdy vám dodavatel odprezentuje dosavadní průběh. Na základě kontrolních dnů/schůzek poté rozhodněte, jestli je návrh potřeba projednat ještě s některými klíčovými stakeholdery předtím, než bude vystaven veřejně.

7.9 Komunikace (ORIENTAČNÍ):

 

7.10 Souběžné aktivity:

Aktivita 7 by měla probíhat samostatně, nicméně může se částečně překrývat s Aktivitou 8 (zejm. projednání s klíčovými stakeholdery - viz úvod Aktivity 7).