Přejít na hlavní obsah
Konzultace návrhu je příležitostí představit (a) veřejnosti a (b) klíčovým aktérům pracovní návrh (nebo několik variant návrhů), získat jejich zpětnou vazbu, porozumět jejich názorům, vést s nimi obsáhlou diskusi a identifikovat případné mezery nebo nedostatky v rámci předloženého návrhu. Zpětná vazba od široké veřejnosti zároveň slouží jako kontrola, zda zpracovatel návrhu, investor nebo samospráva správně zapracovali, vypořádali a pochopili původní podněty obyvatel a výstupy z analýzy potřeb.

8.1 Popis a cíl aktivity:

Podobně jako v předchozích fázích je důležité vybrat kombinaci různých nástrojů a metod tak, aby občany bylo možné přímo zapojit do diskuse, vyjasnit určité argumenty a současně dále šířit povědomí o plánovaném projektu mezi veřejností. Vzniká tím příležitost k upřesnění některých informací a odstranění případných obav občanů.

Možné nástroje participace:

8.2 Zodpovědné osoby: 

 • Koordinátor participace MČ
 • Zadavatel
 • Dodavatel

8.3 Na koho se obrátit:

 • IPR (odpovídající kancelář/sekce) - revize jednotlivých návrhů
 • Kancelář starosty/ky MČ
 • Kancelář participace IPR - podpora při plánování participačních aktivit (konzultace)

8.4 Jednotlivé kroky (DOPORUČENÍ):

Průběh této aktivity se bude lišit v závislosti na zvolených nástrojích a cílové skupině. Pamatujte, že budete používat odlišné metody zapojení pro místní obyvatele ve srovnání s klíčovými aktéry. Přesto existuje několik základních kroků, které budou pro všechny stejné.

A. Vybrání potřebných nástrojů (metod) participace

Jakmile víte záměr a cíle participativního procesu, můžete se začít rozhodovat jaké konkrétní nástroje použít. Nejlépe je použít následující matici.

B. Zajištění dodavatele služby (pokud relevantní)

 

C. Konzultativní proces s klíčovými aktéry

Zaslání návrhu klíčovým aktérům k připomínkování. Konzultace s veřejností se doporučuje až po po opřipomínkování ze strany klíčových aktérů, tak aby umožnilo případnou úpravu limitů/mantinelů participace a upravit konzultativní proces s veřejností. 

D. Konzultativní proces s veřejností

Aplikace jednotlivých participativních nástrojů, komunikace s dodavatelem a klíčovými aktéry.

8.5 Výstupy této aktivity (DOPORUČENÍ):

Nástroje jsou k náhledu a inspiraci, nicméně nejsou povinnými výstupy programu:

 • Výstup 8A: Finální zpráva zachycující proces konzultace, připomínky a reakci obyvatel

8.6 Rozpočet:

V případě použití externích dodavatelů, je možné použít rozpočet Koordinátorů MČ (Návod k proplácení výdajů). Pravděpodobně další z finančně náročných aktivit - velkou část aktivit budete outsourcovat z rozpočtu koordinátorů nebo z dalších zdrojů (rozpočet MČ, partnerských organizací nebo i soukromých investorů).

8.7 Časové rozvržení (ORIENTAČNÍ):

4 - 8 týdnů.

8.8 Dejte si pozor:

 • Konzultace pracovní verze je vždy důležitá s veřejností uskutečnit ještě předtím, než je schválena zadavatelem/samosprávou s dostatečným časovým předstihem tak, aby zbývalo dostatek času na projednání/zapracování připomínek.
 • Všechny získané podněty je třeba zvážit – nezáleží na formulaci či expertíze navrhovatele.
 • Na začátku je zapotřebí se s dodavatelem a zpracovatelem dohodnout jak budou připomínky dokumentovány (nastavit systém). Nejlepší kombinací je přitom detailní dokumentace (fotky, audio záznam, dotazníky, apod.) a následně strukturovat do aplikovatelné formy (tabulka, zápis z jednání, kvalitativní vyhodnocení apod.).
 • Na prezentaci návrhu je nutné detailně a jasně vysvětlit veřejnosti (i aktérům), koncepci návrhu a mít nachystaný argumentář (např. k parkování, dopravě, zeleni a dalším častým tématům), také je dobré mít zjištěné návaznosti na další projekty, které se v okolí plánují / procesují / realizují.
 • Proto je důležité, aby byl během konzultace návrhu co nejvíce zapojen dodavatel návrhu a aby byl přítomen na konzultačních setkáních. Tento požadavek je nutné promítnout do smlouvy se zadavatelem při tvorbě výzvy/výběrového řízení.

8.9 Komunikace (ORIENTAČNÍ):

 

8.10 Souběžné aktivity:

Aktivita 8 by měla probíhat samostatně, nicméně může se částečně překrývat s Aktivitou 9 - tj. můžete spolu s dodavatelem postupně zapracovávat a vypořádávat připomínky veřejnosti a klíčových aktérů.