Přejít na hlavní obsah
Digitální technická mapa Prahy (DTMP) je nejdůležitější částí Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy.

Mapa obsahuje nejpodrobnější reálně dosažitelný a dlouhodobě aktualizovaný obraz stavu polohopisu a sítí technické infrastruktury pro celé území hl. m. Prahy.  Digitální technická mapa Prahy je zpracována jako vektorová databáze přímo využitelná pro projekční a analytickou činnost, kartografické výstupy i tvorbu informačních systémů o území.

Součásti digitální technické mapy Prahy

Účelová mapa povrchové situace (UMPS) obsahuje prvky budov, komunikací, zeleně, vody a dalších povrchových a nadzemních objektů. Prvky sítí technické infrastruktury (IS) tvoří jedinou třídu prvků (vrstvu) a údaje o typech sítě a dalších vlastnostech jsou uvedeny v atributech. Je důležité rozlišovat autorizovaná data správců technického vybavení v samostatné kategorii. Administrativně-správní hranice zahrnují hranice hlavního města Prahy, hranice městských obvodů, hranice správních obvodů, hranice městských částí a hranice katastrálních území. 

Dále existují odvozené vrstvy: Mapa technického využití území (MTVU), která obsahuje polygony druhů využití území, a vrstva Budovy, která zahrnuje polygony skutečného fyzického umístění budov a jejich unikátní identifikaci včetně napojení na RÚIAN. Třídy Mapa technického využití území a Budovy jsou odvozené z linií účelové mapy povrchové situace a hranic parcel účelové katastrální mapy. Datový model DTMP vychází z ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek, přizpůsobený specifickým potřebám správy technické mapy na území hl. m. Prahy. Více o historii vzniku technických map v hl. m. Praze najdete na stránkách Geoportalu.