Přejít na hlavní obsah
Pro vymezené plochy v centrální části města je stanoven minimální podíl bydlení, který vyjadřuje poměr hrubých podlažních ploch sloužících pro bydlení k ostatním podlažním plochám (nesloužícím k bydlení), a to vždy vztažený k posuzovanému stavebnímu záměru (společně řešenému celku).

Jako podmíněně přípustnou lze posoudit odchylku od stanoveného podílu bydlení za podmínky, že bude prokázána a odůvodněna nemožnost využití pro bydlení z hlediska zatížení životního prostředí či vzhledem k charakteru posuzované lokality (například typologické určení stavby je nebytové). U nástaveb, přístaveb a stavebních úprav objektů, kde stávající kolaudovaný podíl bydlení je nižší než stanovený minimální podíl a současně dosahuje alespoň 20% hrubé podlažní plochy, je podmínkou blíže nestanovené navýšení tohoto podílu.

Podíl bydlení v centrální části města