Přejít na hlavní obsah
Doprava se na urbanistické koncepci hlavního města Prahy podílí zejména:
 • řešením nadřazené komunikační sítě města, která je tvořena dvěma okruhy - Pražským (silničním) a Městským, a na ně navazujícími sedmi radiálami a dvěma spojkami;
 • systémem Pražské Integrované Dopravy(PID), který je tvořen
 1. městskou hromadnou dopravou s metrem, jakožto základním prostředkem; doplňkovými systémy jsou tramvajová a autobusová doprava, lanová dráha a vodní doprava,
 2. příměstskou a městskou železniční dopravou a příměstskou autobusovou dopravou a
 3. záchytnými parkovišti P+R;
 • železničním uzlem Praha, který je tvořen soustavou deseti železničních tratí radiálně zaústěných do Hlavního a Masarykova nádraží, doplněnou pražskými spojovacími tratěmi. Jsou zde vytvořeny podmínky pro možné zaústění železničních tratí vysokých rychlostí;
 • leteckou mezinárodní i vnitrostátní dopravou, která je soustředěna do letiště Letiště Václava Havla Praha, na němž se v budoucnu počítá  se systémem 3 vzletových a přistávacích drah v uspořádání se dvěma paralelními dráhami a jednou křižující dráhou;
 • řešením vodních cest. Uvažuje se o modernizaci vltavské vodní cesty pro osobní i nákladní dopravu s limitovanou kapacitou plavebních komor Podbaba a Smíchov. Stávající přístav v Radotíně bude určen pro nákladní lodní dopravu (obchodní přístav), rozšířená nová část přístavu Radotín bude plnit ochrannou funkci, část nového přístavu Radotín bude určena výhradně pro sportovní a rekreační lodě.

Nadřazený celoměstský systém dopravy je závazný, níže uvedené případy jsou podmíněně přípustné:

 • a) odchylka od rozhraní plochy nebo koridoru liniových staveb dopravní infrastruktury a sousedící plochy, vyplývající z podrobnějšího prověření stavby za podmínky, že nepřekročí 2,0 mm, tj. 20 m na obě strany od osy čáry v měřítku územního plánu hlavního města Prahy,
 • b) odchylka od tvaru křižovatek v rámci ploch, v nichž je umístění vozidlových komunikací přípustné,
 • c) odchylka trasy tunelových úseků dopravních staveb s výjimkou stanic metra za podmínky, že návaznost na povrchové úseky se nemění,
 • d) odchylka trasy liniových dopravních staveb ve velkých rozvojových územích (VRÚ) a velkých územích rekreace (VÚR), za podmínky, že jejich modifikovaná poloha leží v plochách, kde je dopravní infrastruktura přípustná, a bude zdůvodněna a doložena,
 • e) řešení cyklistické infrastruktury v jiné poloze (mimo vymezený koridor) za podmínky, že plnohodnotně nahradí požadované propojení uzlových bodů vymezeného systému a odchýlená poloha leží v plochách, kde je cyklistická infrastruktura přípustná nebo podmíněně přípustná. Plnohodnotnou náhradou se rozumí max. prodloužení trasy o 10 % a zvětšení sklonu o 2 %)

Dopravní infrastuktura

Realizace prvků cyklistické infrastruktury mimo stanovený systém, vyjádřený koridory cyklistických tras, je přípustná v souladu s podmínkami ploch s rozdílným způsobem využití. 3. V koridorech vymezeného průběhu cyklistických tras je nezbytné zachovat prostupnost území a při rozhodování o změnách v území zajistit podmínky pro realizaci vhodných prvků cyklistické infrastruktury.

Umístění staveb a zařízení tramvajových tratí, železničních zastávek a záchytných parkovišť P + R mimo vymezený systém, vyjádřený ve výkresu č. 5, je přípustné v souladu s podmínkami ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž regulativy umožňují plochy pro provoz PID.

Dopravní koncepce

Výkres obsahuje hlavní závazné prvky, které nejsou vyjádřeny ve výkresu č. 4 – Plán využití ploch. Patří mezi ně následující liniové a bodové prvky: rozčlenění povrchových úseků komunikací, tunelové úseky, trasy metra se stanicemi, vestibuly stanic metra, depa metra, tramvajové tratě a vozovny, nádraží pro vnější autobusovou dopravu, garáže autobusů MHD, záchytná parkoviště (garáže) P+R, letiště dopravní, vojenská a sportovní, železniční stanice a zastávky, seřaďovací nádraží, provozně technické základny osobní dopravy, lokomotivní depa, nákladové obvody, dopravně-zbožová centra, terminály kombinované dopravy, přístavy nákladní, přístavy osobní, přístavy sportovních lodí, plavební komory.

Dále výkres Doprava obsahuje podrobněji rozdělené plošné závazné prvky: plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R, tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály, dopravní, vojenská a sportovní letiště, přístavy a přístaviště, plavební komory, garáže a parkoviště.