Přejít na hlavní obsah
Technické vybavení ovlivňuje urbanistickou koncepci hlavního města Prahy systémy zásobování vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií, teplem, plynem, přenosu informací (elektronických komunikací) a soustavou vodních toků s výraznou městotvornou funkcí.
  • základem systému zásobování vodoujsou mimopražské zdroje Želivka, Káraný,  záložní úpravna vody v Podolí a síť přiváděcích a hlavních vodovodních řadů,
  • základem systému odkanalizování je Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově, soubor pobočných čistíren odpadních vod a síť kmenových stok a kanalizačních sběračů,
  • základem systému zásobování elektrickou energiíjsou vstupní transformovny 400/110 kV Chodov a Řeporyje, 220/110 kV Malešice, 110/22 kV Sever a napájecí body 110 kV,
  • základem systému centralizovaného zásobování teplem(CZT) je na pravém břehu Vltavy propojená pražská teplárenská soustava (PTS) s hlavním zdrojem Elektrárnou Mělník a na levém břehu Vltavy je systém tvořen ostrovními soustavami CZT a blokovými kotelnami,
  • základními články zásobování plynemjsou vysokotlaké (VTL) plynovody (s tlakem nad 40 barů a o tlakové úrovni 4 až 40 barů včetně) s hlavními regulačními stanicemi s tlakem nad 40 barů Měcholupy, Třeboradice a Drahelčice a sítí regulačních stanic o tlakové úrovni 4 až 40 barů včetně,
  • základem elektronických komunikacíjsou systémy telekomunikací a radioreléových spojů s příslušnými technologickými zařízeními,
  • využití ploch u vodních toků omezované povodňovými průtoky je umožňováno u Vltavy a Berounky protipovodňovými opatřeními, u ostatních toků retenčními nádržemi a poldry a vodohospodářskými opatřeními v jejich povodí.

Nadřazený celoměstský systém technické infrastruktury tvořený liniovým vedením a plochami zařízení včetně ochranných a bezpečnostních pásem je závazný, níže uvedené případy jsou podmíněně přípustné:

  1. odchylka od rozhraní plochy nebo koridoru liniových staveb technické infrastruktury a sousedící plochy, vyplývající z podrobnějšího prověření stavby za podmínky, že nepřekročí 3,0 mm, tj. 30 m na obě strany od osy čáry v měřítku územního plánu hlavního města Prahy.
  2. přeložky vedení technické infrastruktury vyvolané jinými stavbami,
  3. odchylky od trasy liniových staveb technické infrastruktury ve velkých rozvojových územích (VRÚ) a velkých územích rekreace (VÚR), to vše za podmínky, že jejich upravená poloha leží v plochách, kde je technická infrastruktura přípustná a bude zdůvodněna a doložena.
vyjádřena ve výkresech č. 9 - Vodní hospodářství a odpady, č. 10 - Energetika a  č. 11 - Přenos informací a kolektory

Technická infrastruktura

Výkresy obsahují závazné prvky zejména liniového a bodového charakteru, které nejsou vyjádřeny ve výkresu č. 4 – Plán využití ploch.