Přejít na hlavní obsah
Seifertova ulice patří mezi klíčové úseky Žižkova.

IPR byl pověřen vypracováním studie této lokality. Rekonstrukce území se dělí na dvě etapy. První etapa, pojímající Táboritskou ulici s nejvýchodnější částí Seifertovy ulice včetně oblasti kolem zastávky Olšanské náměstí, už proběhla. Druhá etapa, která se aktuálně připravuje, se týká celé Seifertovy ulice. Realizace druhé etapy by podle harmonogramu měla být dokončena v roce 2024.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Rekonstrukce veřejného prostranství ulice.
 • Rekonstrukce tělesa tramvajové trati.
 • Zpřehlednění ulice s důrazem na vyšší bezpečnost chodců.
 • Zkvalitnění veřejných prostranství v návaznosti na přesun dvou zastávek tramvaje.
 • Nová řešení odtokových poměrů dešťových srážek s minimalizací škodlivých dopadů na Seifertovu ulici.
 • Navržení systému nakládání s dešťovou vodou v ulici tak, aby došlo k jejímu ochlazení a využití k zálivce okrasné vegetace, a tím k úlevě značně zatížené kanalizační sítě.
 • Nová řešení pro park Winstona Churchilla s důrazem na pobytový charakter území.
 • Zdůraznění významu důležité městské promenády s plánovanou podporou místních služeb a provozoven.
Jaký je rozsah projektu?
 • Hranice širšího řešeného území odpovídají rozsahu povodí Seifertovy ulice, resp. oblasti, na jejímž základě je vypracována podkladová studie srážko-odtokových poměrů.
 • Hranice řešeného území celkové koncepce Seifertovy ulice zahrnuje vlastní Seifertovu ulici v úseku od ulice Chlumova na východní straně po železniční most, potažmo křižovatku U Bulhara na straně západní, s potřebnými přesahy a návaznostmi do bočních ulic a ve specifických veřejných prostranstvích jako Sladkovského náměstí, park Radost, náměstí Winstona Churchilla a prostranství kolem cyklostezky A25 mezi Příběnickou a Husitskou ulicí.
 • Řešené území sousedí s hranicemi městských částí Prahy 1, Prahy 2 a Prahy 8.

Etapa 1 (Táboritská ulice a část Seifertovy ulice)

 • První etapa studie se týká úpravy části ulice Seifertova a celé ulice Táboritská.
 • Neuralgickými body jsou tři místa – křižovatka Seifertovy a Chlumovy, schodiště mezi Rokycanovou a Chelčického a okolí obchodního centra Bezovka.
 • V ulicích vzniknou nové přechody pro chodce.
 • Stávající přechody budou upraveny jako bezbariérové.
 • Úpravou projdou i tramvajové zastávky a chodníky.
 • Přibýt by mohly i nové stromy a lavičky.
 • Vzniknou zde „jezdecké schody“ – nízké schody, které zajišťují pozvolné stoupání s možností příjemného posezení (křížení ulice Seifertova a Chlumova).
 • Rekonstrukcí projde schodiště v místě propojení ulic Rokycanova a Chelčického – jednotlivé stupně budou osazeny led diodami, spodní část schodiště doplní vodní prvek, horní pak kruhová lavička legendárního žižkovského bouřliváka Františka Sauera.
 • Prostor obchodního centra Bezovka má stejně jako ulice Seifertova výškovou bariéru v podobě zdi podzemních garáží. Vznikne proto nové schodiště, které je zapuštěné do zdi podzemní garáže a propojuje tak chodník a prostor před Bezovkou.
 • Východní část Táboritské ulice a veřejný prostor kolem zastávky Olšanské náměstí jsou řešeny samostatnou studií městské části Praha 3 (Sinpps). Studie navrhuje komplexní úpravu prostoru v okolí tramvajových zastávek, zlepšení prostupnosti, posílení bezpečnosti pro pěší a především také nové stromy a celkové ozelenění prostoru.

Etapa 2 (Seifertova ulice) 

 • Seifertova ulice představuje jednu z nejvýznamnějších ulic Žižkova a zároveň důležitou dopravní osu mezi Žižkovem a centrem města.
 • Severní část Seifertovy ulice v oblasti u železničního podjezdu, křižovatka U Bulhara, je klíčovým uzlem dopravní obslužnosti území.
 • IPR byl pověřen vypracováním koncepční studie na rekonstrukci Seifertovy ulice v úseku mezi ulicí Chlumova a křižovatkou U Bulhara a s tím spojené revitalizace uličního prostoru. Jedná se o druhou etapu rekonstrukce tramvajové trati Seifertova–Táboritská.
 • Rekonstrukce je plánována v celkovém rozsahu od Olšanského náměstí po křižovatku U Bulhara, resp. po hlavní nádraží. Naváže na rekonstrukci Táboritské ulice, resp. na první etapu rekonstrukce tramvajové trati Seifertova–Táboritská, která je aktuálně ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, jejímž investorem je Dopravní podnik hl. m. Prahy.
 • Realizace rekonstrukce tramvajové trati, s níž je spojena i celková rekonstrukce ulic, byla pro první etapu plánována na rok 2021 a pro druhou etapu – ulici Seifertovu – na rok 2024.
 • Kvůli charakteru této ulice a jako reakce na problematiku dopadů klimatické změny na městské prostředí spojenou s extrémními srážkami a suchy byl záměr, v souladu se Strategií adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, identifikován jako pilotní projekt aplikace prvků tzv. modrozelené infrastruktury včetně systému hospodaření s dešťovou vodou. Opatření budou součástí komplexní rekonstrukce ulice.
Participace – etapa 2

Zapojení veřejnosti

Od jara 2021 měla veřejnost možnost získávat informace a účastnit se procesu tvorby územní studie formou různých participačních aktivit. 

Na jaře 2022 bylo možné projekčnímu týmu sdělit své postřehy, připomínky či podněty k návrhu rekonstrukce Seifertovy ulice prostřednictvím dotazníku, zúčastnit se komentovaných vycházek či veřejného projednání.

Harmonogram participace (etapa 2)

JARO 2022

komentované vycházky s architekty, autory studie: 

zpětnovazební veřejné projednání: čtvrtek 5. května 2022, Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského nám. 900/8, Praha 3

aktuálně: dotazníkové šetření k návrhu úpravy Seifertovy ulice prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu 

PODZIM 2022

prezentace finální podoby studie

Výstupy veřejného projednání – jaro 2022

Zpětnovazebního setkání k pracovnímu návrhu ateliéru ARCHUM architekti, s. r. o., se zúčastnilo asi 60 účastníků, kteří vygenerovali 78 sdružených podnětů k úpravám předloženého návrhu. Všechny podněty byly účastníky rovným způsobem bodovány, což ukázalo prioritu v úpravách návrhu. Připomínky budou nyní zapracovány. S výsledky se budete moci seznámit na stránkách IPR v průběhu následujících měsíců. 

Děkujeme všem účastníků veřejného plánovacího setkání, podněty jsou pro dopracování uživatelsky přívětivé podoby Seifertovy ulice rozhodující. 

V případě dotazů můžete kontaktovat e-mailem koordinátora participace Lukáše Hanuse: lukas.hanus@gmail.com.

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Etapa 1

Zahájení: 2016
Dokončení: 2020

Etapa 2

Zahájení: 2021
Dokončení: 2024

Kolik to bude stát?

Etapa 1: 37 mil. Kč

Etapa 2: n/a 

Kdo to bude dělat?

Etapa 1

edit architects

Etapa 2

ARCHUM architekti, s. r. o. – architektura, urbanismus
AQUA PROCON, s. r. o. – vodohospodářství

Úloha IPR

Zadavatel koncepční studie 

Forma

Koncepční studie 

Materiály ke stažení

zip (242,19 MB) Seifertova – Koncepční studie
pdf (46,79 MB) Seifertova – informační panely