Přejít na hlavní obsah
Chceme vytvořit na Černém Mostě kvalitní, přehledné, bezpečné a pohodlné prostředí.

Terminál na Černém Mostě denně využije okolo 50 000 cestujících. Jedná se o důležitý přestupní bod mezi metrem B, autobusovými linkami městské, příměstské i dálkové dopravy. V současnosti je zde také dokončován parkovací dům P+R pro 880 vozidel. Architektonické řešení terminálu je však dnes již morálně zastaralé – přístup k nástupišti metra směrem do centra je komplikovaný a často vícenásobné objíždění terminálu autobusovými linkami je neefektivní. Navíc na základě technických průzkumů bylo zjištěno, že lávka nad nástupišti autobusů je ve špatném stavu a zhruba do deseti let bude vyžadovat celkovou rekonstrukci. Rada hl. m. Prahy proto pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), aby zpracoval koncepční studii jeho celkové revitalizace. Na základě výběrového řízení vybral multioborový tým, který vede kancelář re:architekti.  Celková rekonstrukce se vzhledem k investičním nákladům a náročnosti procesu přípravy nepředpokládá dříve než v roce 2032.

 

CO SE MÁ STÁT A PROČ? CO SE ZMĚNÍ?

Co se má stát?

Koncepční studie revitalizace terminálu Černý Most

Koncepční studie řeší primárně nedostatky současného stavu (jako je špatně odvodněná mostní konstrukce, degradující materiál, neustálé znečišťování a špatně zastřešené autobusové nástupiště) a navrhuje nové řešení, které bude tvořeno jednodušším a pro uživatele přehlednějším prostorem. Cílem rekonstrukce je vytvořit atraktivní místo s náměstím, obchody, stromy a dopravním terminálem, které bude příjemné pro obyvatele sídliště, přestupující, nebo také návštěvníky obchodních center v blízkosti terminálu. 

Studie byla projednávána s dotčenými subjekty, jako je městská část Praha 14, Pražská integrovaná doprava, Dopravní podnik Hl. m. Prahy, policie ČR a Odbor dopravy pražského Magistrátu, zároveň byla schválena Radou MČ Prahy 14. Nyní bude dále doplněna o dopravní posouzení, které posoudí proveditelnost a dopady navržených úprav na ulici Chlumecká a Ocelkova. 

Koncepční studie revitalizace terminálu Černý Most

 

Participace

Jak jste se mohli zapojit?

V září 2021 byl odevzdán hrubopis koncepční studie rekonstrukce terminálu na Černém Mostě, poté bylo naplánováno projednání hrubopisu s městskými aktéry a představení studie veřejnosti. Návrh koncepční studie byl v říjnu 2021 prezentován architekty přímo v předprostoru terminálu, kde byl umístěn tzv. participační kontejner. Zde bylo možné se o záměru pobavit přímo s autory a zástupci MČ Praha 14 a případně podat k návrhu připomínky. 

Připomínky bylo možné až do 24. října 2021 podávat také online prostřednictvím dotazníku.