Přejít na hlavní obsah
Rada hlavního města Prahy v roce 2021 pověřila IPR zpracováním krajinářské studie na území tzv. Trojmezí. Cílem studie je definovat přírodní hodnoty území a vytvořit příjemný prostor pro trávení volného času.

Jedná se o oblast na pomezí městských částí Praha 4, 10, 11 a 15. Trojmezí je významnou rekreační lokalitou například pro obyvatele Chodova, Spořilova, Hostivaře či Záběhlic. Větší část území zasahuje do přírodního parku Hostivař-Záběhlice. Kromě přírodní památky Meandry Botiče se tu nachází i několik retenčních nádrží nebo rozsáhlý zanedbaný ovocný sad. V minulosti si jak vlastníci, tak občanská sdružení nechali pořídit na území několik studií, ale žádný návrh nenalezl potřebnou shodu. V dubnu 2021 proto Magistrát hl. m. Prahy společně s městskými částmi vydal memorandum o společném postupu při využití území Trojmezí. V něm se město zavázalo pověřit IPR Praha vypracováním krajinářské studie pro celou lokalitu.

Možné úpravy lokality

Co se má stát a proč?

  • projekt revitalizace zanedbaného a těžce prostupného území v příjemné místo pro bezpečný pohyb a pobyt
  • citlivá úprava lokality coby cenného krajinného celku s důrazem na péči o přírodní hodnoty a v souladu s okolním prostředím
  • navržení možností rozvoje rekreačních aktivit s ohledem na ochranu krajiny
  • prověření podmínek zachování zemědělského hospodaření v ohleduplné formě
  • zjištění eventuality komunitního zahradničení
  • příprava prostředí pro uskutečnění příležitostných environmentálních vzdělávacích programů
  • obnovení sítě pěších cest a cyklotras
Možné varianty řešení studie

Detailnější popis projektu

Trojmezí je významnou přírodní a rekreační lokalitou dříve zemědělsky využívané krajiny, která však v současnosti nenaplňuje svůj plný potenciál. Území je obtížně prostupné, některé jeho části jsou zanedbané a nenabízí prostor pro příjemný a bezpečný pohyb a pobyt. 

Krajinářská studie Trojmezí navrhne možnou budoucí podobu území s důrazem na zachování současných přírodních hodnot a zároveň vyváženou podporu rekreačního potenciálu lokality. Součástí návrhu bude obnovení sítě pěších cest a cyklistických tras za účelem lepší prostupnosti území a zeleného propojení sousedních čtvrtí a městských částí.

Studie prověří možnosti rozvoje rekreačních aktivit, které nevyžadují rozsáhlé stavební zásahy a budou respektovat cenné přírodní hodnoty lokality jako jsou například meandry Botiče a další. Stejně tak studie prověří možnosti zachování zemědělského hospodaření, a to spíše v tzv. extenzivní neboli k přírodě a krajině ohleduplné formě. V území by se také mohly objevit příležitosti pro komunitní zahradničení nebo aktivity spojené s environmentální výchovou.

Cílem studie je přistoupit k Trojmezí jako k cennému krajinnému celku, ochránit jeho přírodní hodnoty a podpořit jeho začlenění do kontextu okolních čtvrtí. Důležitý bude vyvážený přístup k ochraně přírody a biodiverzity a zároveň zvýšení atraktivity pro návštěvníky a využitelnost území pro trávení volného času. Součástí přípravné části studie jsou proto přírodovědné průzkumy území – pozorování živočichů, rostlin a jejich prostředí, ale také mapování pohybu návštěvníků území a potřeb místních obyvatel.

O projektu

Projekt v bodech

HARMONOGRAM

Zahájení: listopad 2021
Ukončení: prosinec 2022

KDO TO BUDE DĚLAT

Gogolák+Grasse architekti

ÚLOHA IPR

Zadavatel studie

FORMA

Krajinářská studie

Participace

Jak se můžete zapojit?

Důležitou součástí přípravy studie bude zapojení veřejnosti. První fáze participace proběhne v červnu 2022, kdy se uskuteční několik veřejných plánovacích akcí přímo v oblasti Trojmezí nebo jeho blízkém okolí. Obyvatelé budou mít možnost navštívit informační stan na několika místech, zapojit se do vytváření pocitové mapy nebo sdělit své připomínky v rámci online anketního šetření. Připravujeme také komentované procházky s architekty a odborníky. 

Získané podněty budou sloužit týmu krajinářských architektů jako podklad pro zpracování návrhu studie. Na podzim proběhne představení pracovní verze projektu a konzultace návrhu s veřejností. Finální podoba studie bude potom představena v Centru architektury a městského plánování (CAMP) na konci roku 2022.

Aktuality a termíny veřejných akcí budou postupně zveřejňovány zde na webu IPR Praha.

Podrobný harmonogram

Proces přípravy krajinářské studie Trojmezí

Listopad 2021: zadání tvorby krajinářské studie (rozhodnutí MHMP o přípravě projektu na základě požadavků městských částí)

Únor – srpen 2022: přírodovědné průzkumy území (odborné zkoumání krajiny, živočichů, rostlin a jejich prostředí)

Květen – červen 2022: zapojení veřejnosti do procesu přípravy návrhu krajinářské studie (akce v místě, komentovaná vycházka s odborníky, anketa)

Září – říjen 2022: představení návrhu a konzultace (diskuze nad návrhem s veřejností, MHMP a městskými částmi)

Listopad 2022: finální podoba studie (vznik studie coby podkladu pro další kroky k revitalizaci území)