Přejít na hlavní obsah
Ulice Olšanská v Praze 3 – Žižkově je významnou a velkoryse založenou třídou, nyní lemovanou převážně administrativními budovami, která má potenciál nebýt jen tepnou sloužící převážně dopravě, ale i vyhledávaným územím pro setkávání a pobyt.

Urbanisticko-architektonická studie, kterou připravují pracovníci IPR, má za cíl zlepšit podmínky pro pěší, cyklistickou i hromadnou dopravu, zkoordinovat plánované investiční záměry v území a nastavit regulaci pro další rozvoj okolí ulice tak, aby vznikla plnohodnotná městská třída. Součástí studie bude také řešení nového krajinného propojení podél severní strany Olšanských hřbitovů, které do území přinese novou rekreační osu, nové rekreační vybavení a další rozšíření systému zelené infrastruktury města. Veřejnost má možnost se až do 17. července 2022 vyjádřit ke konceptu urbanistické studie prostřednictvím dotazníkového šetření.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

Cíle studie:

  • Koordinace záměrů na novou výstavbu
  • Koordinace záměrů na veřejných prostranstvích
  • Nalezení vhodného  dotvoření urbanistické struktury v souladu se soudobými znalostmi městského plánování a potřebami samotného místa a jeho obyvatel (město krátkých vzdáleností, udržitelnost, adaptace na změnu klimatu atd.)
  • Nalezení řešení veřejných prostranství zlepšující prostupnost, bezbariérovost, bezpečnost pro pěší a bezmotorový pohyb, implementace prvků modrozelené infrastruktury a adaptace na změnu klimatu
Participace

Jak se můžete zapojit?

V rámci přípravy studie probíhá rovněž participace s občany. Veřejnost se může seznámit s konceptem urbanisticko-architektonické studie Olšanské ulice zde na webových stránkách IPR či v rámci komentované vycházky. Koncept studie lze také připomínkovat prostřednictvím online dotazníku.

Koncept urbanisticko-architektonické studie Olšanské ulice

Komentovaná vycházka

Kdy: 23. června 2022 od 17:30

Kde: v 17:30 na Olšanském náměstí (SV nároží, Olšanská x Prokopova)

Dotazník

Sdílejte s námi své podněty a komentáře ke konceptu studie prostřednictvím online dotazníku, který lze vyplnit od 23.6. – 17.7. 2022. Vaše komentáře budou vyhodnoceny a eventuálně zapracovány do finálního řešení studie.

Projekt v bodech

O projektu

Harmonogram

Zahájení: 2022
Dokončení: 2030+

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

UNIT architekti – Martina Forejtová, Květoslav Syrový, Lukáš Novák

Úloha IPR

Zadavatel studie

Forma

Studie rozvoje – zadána usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1190 ze dne 24. 5. 2021

Detailnější popis projektu

Přestože se Olšanská ulice nachází v širším centru hlavního města, neodpovídá kvalitou veřejných prostranství svému potenciálu. V současné době je lemována převážně administrativními budovami a území dominuje automobilová doprava. 

Olšanská ulice prochází středem oblasti, ve které je naplánováno hned několik projektů v různém stádiu přípravy – např. revitalizace ulic Seifertova a Táboritská, rekonstrukce ulice Jana Želivského či proměna nákladového nádraží Žižkov. 

IPR nechá vypracovat studii, která bude obsahovat návrh nové urbanistické struktury, koncepci napojení na sítě městské infrastruktury a plán revitalizace veřejného prostranství. Cílem je koordinovat záměry soukromých investorů se zájmy Prahy. Studie pomůže nastavit plán dalšího postupu revitalizace oblasti tak, aby vzniklo kvalitní území, které bude vhodně napojeno na své okolí.

Olšanská ulice by měla naplňovat vizi tzv. města krátkých vzdáleností a nastavit férové podmínky pro chodce, cyklisty a osoby se sníženou možností pohybu. Důraz bude také kladen na udržitelný rozvoj území a adaptaci na změnu klimatu. Součástí Olšanské ulice by tak měly být prvky tzv. modrozelené infrastruktury – např. výsadba nového stromořadí či systém hospodaření s dešťovou vodu.