Přejít na hlavní obsah
Areál Výstaviště Praha má potenciál naplňovat funkce celoměstského významu.

Současná podoba komplexu však trpí špatným technickým stavem nejen jednotlivých budov, ale i přilehlých veřejných prostranství. Od roku 2015 spravuje prostor společnost Výstaviště Praha, a. s., jejímž jediným akcionářem je město Praha. Cílem je postupná obnova prostoru. Zpracovali jsme proto koncepci budoucího využití areálu, který by se snadno mohl stát jedinečnou multifunkční zónou celodenní rekreace v širším centru Prahy s blízkou vazbou na parky Trojská kotlina a Stromovka. 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Výstaviště by se mělo rozdělit do pěti zón.
 • Jednotlivé zóny budou věnované kultuře (Průmyslový palác, Lapidárium, Pavilón AVU, Vodní svět, restaurace), zábavě, sportu (Velká sportovní hala, Malá sportovní hala, plavecký bazén a divadlo Pyramida), relaxaci a prostoru pro konání open-air akcí (Křižíkova fontána a pavilony, Maroldovo panoráma a divadlo Spirála).
 • Je nutné napojit areál na Stromovku a Trojskou kotlinu, otevřít ho veřejnosti, opravit a kultivovat jednotlivé objekty stejně jako veřejná prostranství i celkovou prostupnost okolí.
 • Cílem je také zpřehlednění celého areálu.
 • Vzniknout by měl vodní biotop, griloviště nebo bikrosová dráha.
 • Chystá se také rekonstrukce Křižíkovy fontány nebo divadla Spirála.
 • Součástí koncepce bylo i načasování jednotlivých kroků k celkové obnově areálu. Do první fáze spadá právě vyhlášení architektonické soutěže na vstupní brány.
 • Následovat bude vyhlášení další architektonické soutěže, tentokrát na dočasné zastřešení levého křídla Průmyslového paláce.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2013 
Dokončení: n/a

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

IPR 

Úloha IPR

Zpracovatel koncepce

Forma

Koncepce budoucího využití 

Detailnější popis projektu

Historie

 • Výstaviště bylo vybudováno při příležitosti Jubilejní zemské výstavy v roce 1891.
 • Během konání výstavy navštívilo výstaviště přibližně 2,5 milionu lidí.
 • Centrem Výstaviště se stal secesní Průmyslový palác otevřený 15. března 1891 a vystavěný dle projektu architektů Bedřicha Münzbergera a Antonína Wiehla.
 • Veškeré výstavní budovy byly postaveny v rekordním čase jednoho roku.
 • František Křižík se postaral o elektrické osvětlení. Použil obloukovky vlastní konstrukce. Celkem jich nainstaloval 226. Nezaměřil se však pouze na osvětlení, na věž Průmyslového paláce nainstaloval obří reflektor a také zkonstruoval světelnou fontánu. Ta se později stala jakýmsi symbolem Výstaviště.

Aktuální stav 

 • Dnes se však celý areál, včetně Průmyslového paláce, nachází ve velmi špatném technickém stavu.
 • Na něm se vedle dlouhodobého zanedbávání podepsaly také povodně nebo velký požár z roku 2008, který zničil levé křídlo Průmyslového paláce.
 • Od roku 2015 spravuje Výstaviště Praha společnost Rozvojové projekty Praha, a. s. (RPRG), akciová společnost vlastněná městem, jejímž prostřednictvím chce Praha postupně obnovit celý areál.

Koncepce

Koncepce Výstaviště Praha 2013, Útvar rozvoje hl. m. Prahy

 • IPR (tehdy ÚRM) byl na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1241 ze dne 23. 7. 2013 pověřen, aby zpracoval podkladový materiál k návrhu koncepce budoucího využití Výstaviště Praha.
 • Tento materiál byl následně schválen usnesením číslo 35/8 ze dne 27. 2. 2014 Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Materiál k návrhu koncepce budoucího využití Výstaviště Praha

Koncepce Výstaviště Praha 2016, IPR Praha

 • Rada hl. m. Prahy zadala IPR usnesením č. 1308 ze dne 31. 5. 2016 zpracování koncepce z roku 2013.
 • Dokument byl následně projednán a odsouhlasen v rámci pracovní skupiny složené ze zástupců OPP MHMP, NPÚ, SVM MHMP, VP, a. s., IPR a MČ Praha 7.

Aktualizace materiálu k návrhu koncepce budoucího využití Výstaviště Praha

Navazující projekty

Na základě koncepce budoucího využití Výstaviště Praha a její aktualizace jsme na podzim roku 2017 zpracovali materiál věnující se podrobněji zóně sport a Velké sportovní hale.
Zóna sport a Velká sportovní hala
Zóna sport a Velká sportovní hala – přílohy

Zásady při obnově areálu

 • Jeden správce – Je klíčové, aby areál spadal pod jednoho správce patřícího městu.
 • Koordinace s IPR – Během realizace jednotlivých bodů obnovy je nezbytné postupovat v souladu s celkovou koncepcí rozvoje Výstaviště Praha.
 • Celkové koncepce – Pro fungování a prestiž areálu je nezbytné vypracovat a důsledně dodržovat koncepce, které budou jednotné a závazné pro celý areál. Jedná se o koncepci veřejných prostranství (povrchy, mobiliář, osvětlení), ploch stromů a vegetace, reklamy, navigačního systému a gastronomie.
 • Investiční akce – Veškeré investiční akce v areálu by měly být prováděny subjekty pod kontrolou města.
 • Údržba – Je nutné stanovit koncepci dlouhodobé údržby a jejího financování.
 • Vstupní předprostor – Je nutná komplexní úprava veřejných prostranství na rozhraní řešeného areálu.
 • Veřejná prostranství – Je potřeba včlenit Výstaviště Praha do struktury města a otevřít ho veřejnosti. Optimální stav areálu směřuje k tomu, že se většina prostranství stane veřejným prostorem a areál bude zpřístupněn nepřetržitě. Obnova veřejných prostranství musí zahrnovat úpravu a sjednocení povrchů a materiálů v celém areálu (včetně ploch pro stromy a vegetaci), výměnu mobiliáře (lavičky, koše, osvětlení, včetně doplnění stojanů na kola).
 • Prostupnost – Nezbytným krokem k zlepšení prostupnosti areálu je vytvoření pěší a cyklistické osy spojující Stromovku, Výstaviště a metro Holešovice přes rozvojové území Teplárna.
 • Komunikační struktura – Je proto nutné vytvořit novou čitelnou základní strukturu komunikačního systému.
 • Doprava v klidu – Je potřeba zpracovat aktualizaci analýzy stavu a potřeb parkovacích ploch v souladu s nově platnými stavební předpisy Prahy.