Přejít na hlavní obsah
Revoluční ulice je významnou vstupní bránou do území bývalých staroměstských hradeb, které do 18. století vedly od dnešního Štefánikova mostu až po most Legií.

Dnes tudy však denně projede 15 000 aut. Chybí přímé napojení ulice a přístupu k řece, které je pro chodce zásadní. Město nám proto dalo za úkol zpracovat zadání pro koncepční studii proměny celého prostoru. Dokument jsme vypracovali ve spolupráci s ateliérem Aoc architekti v čele s Ondřejem Císlerem. Navrženo je rozšíření chodníků či zasazení nového stromořadí. Vzniknout by mělo také malé náměstíčko na rohu s Klimentskou ulicí. Revoluční je součástí historické městské promenády Hradební korzo, které v blízké budoucnosti rovněž projde proměnou. 

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Schválení studie: 2018 

Zahájení: n/a
Dokončení: n/a

Kolik to bude stát?

n/a 

Kdo to bude dělat?

Kancelář veřejného prostoru, IPR
Kancelář dopravní infrastruktury, IPR
Aoc architekti

Úloha IPR

Zpracovatel koncepční studie 

Forma

Koncepční studie  

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Návrh respektuje proporční rozložení prostorových nároků jednotlivých typů dopravy v sestupném pořadí priorit: chodci, MHD, cyklodoprava, individuální automobilová doprava.
 • Studie navrhuje rozšíření chodníků zejména na východní straně ulice a zlepšení přístupu na zastávkové ostrůvky, které budou s chodníky propojeny vozovkou ve zvýšené – shodné – úrovni.
 • Přibydou přechody pro chodce.
 • Na západní straně ulice bude nově osazené stromořadí. Celkově přibude až 30 nových stromů.
 • Studie navrhuje přesun zastávky tramvaje Dlouhá třída směrem k Vltavě naproti stávající zastávce v opačném směru. Protilehlost zastávek přinese dva nové přechody a zároveň zlepší dostupnost nábřeží a řeky.
 • Studie v ulici navrhuje krátkodobé parkování pro zásobování, rezidenční parkování naopak rozmělňuje do okolních ulic.
 • V místě zastávek bude snížena rychlost na 30 km/h.
 • Nový cyklopruh je navržen v úseku od nábřeží k zastávce tramvají.
 • Samostatnou kapitolu problematiky tvoří řešení parkování, které se rovněž týká širší oblasti a které je trvale problematické. Návrh prověřuje možnost umístění podzemních garáží do prostoru v předpolí Štefánikova mostu, opatřených důkladnými právními a provozními pojistkami, které by zajistily udržitelnou využitelnost především pro rezidenty.
 • Koncepční studie je ke stažení zde.

Historie

 • Revoluční ulice sleduje průběh půdorysné stopy středověkého opevnění a historické cesty za hradebním pásem Starého Města.
 • Severním koncem ústí u opěrné kamenné zdi na vltavském nábřeží, na jihu se plynule rozevírá do nejasného trojúhelníkového tvaru náměstí Republiky.
 • Do území zasáhlo násilné narušení regulace zbouráním Eliščiných lázní v urbanisticky složité lokalitě. V sousední Novomlýnské ulici vedle sebe existují objekty barokní, historizující zástavba i prvorepublikové funkcionalistické stavby.
 • Výrazný zásah do urbanismu představovala výstavba řetězového mostu císaře Františka Josefa I. v letech 1865–1868, která iniciovala souvislou a historizující zástavbu širokého bulváru.
 • Další etapu znamenalo zavezení ramene řeky u Nových mlýnů regulací nivelety nábřeží náplavkou a výstavbou nábřežních zdí po roce 1904.
 • Západní strana uliční zástavby doznala v průběhu 1. poloviny 20. století výrazných změn nejen posunutím šířky vozovky, ale i architektonickým výrazem jednotlivých objektů.
 • Díky návaznosti na Štefánikův most představuje významnou komunikaci pro dopravní obsluhu historického centra. Vybudováním železobetonového Švermova (dnes Štefánikova) mostu v roce 1950 a rozšířením vozovek jeho nájezdů na úkor parcely zaniklého rohového domu Eliščiných lázní se zabránilo uzavřít Revoluční ulici koncovým nárožním objektem.
 • Severní hrana regulovaného vltavského nábřeží mezi ulicemi Klimentskou, U Nemocenské pojišťovny a nábřežím Ludvíka Svobody byla koncem 30. let 20. století zastavěna několika bloky rozsáhlých monumentálních architektonických solitérů významných ministerstev a dalších úředních budov (Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sociální ústav pro okresní nemocenskou pokladnu, výstavný blok obytných domů pro pojišťovnu Assicurazioni Generali).
 • Území vyústění Revoluční ulice se nachází v pohledově exponované poloze a spoluvytváří panorama vltavského nábřeží. V bezprostřední blízkosti se nachází významné památky – Novomlýnská vodárenská věž, Vávrův mlýn a kostel svatého Klimenta.
 • Severní čelo slepé štítové stěny domu obráceného k Vltavě při vyústění Revoluční ulice v předpolí Štefánikova mostu se výrazně pohledově uplatňuje v kontextu se zelení parkově upraveného nábřeží Vltavy a protilehlého břehu Vltavy. Jedná se tedy o mimořádně citlivou lokalitou pro jakýkoliv zásah do jeho vzhledu.
 • Mezi břeh Vltavy a severní stranu řešeného pozemku je vložena dopravně zatížená nábřežní komunikace. 
  Na protější straně ulice stojí funkcionalistický palác Merkur, postavený architektem Jaroslavem Fragnerem v roce 1934.
Detailnější popis projektu

Aktuální stav

 • Území má vedle veřejného prostranství také výraznou tranzitní funkci pro automobilovou dopravu.
 • Náplavka přiléhající k Dvořákovu nábřeží a Nábřeží Ludvíka Svobody je oddělená bariérou v podobě rovnoběžné komunikace, kterou lze jen těžko překonat.
 • Územní rezerva – neboli dnešní park Lannova – je předělen na dvě části dopravním propojením Nábřeží Ludvíka Svobody a ulice Revoluční.
 • Nejednotný přístup k označení obchodů vytváří na území pražské památkové rezervace vizuální smog, který celkové atraktivitě území rozhodně nepomáhá.

Co se konkrétně změní?

Navrhované území je pracovně rozděleno na čtyři zóny dle režimu užívání:

 • Předpolí mostu (území od řeky po ulici Řásnovka), prostorově nedefinované, neuzavřené, s dominantou letenského profilu za řekou, vyžadující dokomponování jako náměstí a zpřístupnění pro chodce. Z důvodu náročnosti byla část Předpolí Štefánikova mostu z Koncepční studie ulice Revoluční oddělena a bude řešena v rámci samostatného projektu.
 • Zastávky (úsek mezi ulicemi Řásnovka a Klimentská), klíčová zóna pro pohyb pěších v daném území. Zde je kladen maximální důraz na pohodlné využití městského prostoru pro chodce a uživatele MHD. Profil je stísněný, ostrůvkové zastávky jsou umístěny naproti sobě, je opatřený dvěma přechody na jejich koncích. Na západní straně jsou umístěny stromy.
 • Křížení (úsek křížení ulic Revoluční a Dlouhá), je klíčové pro pěší prostupnost, průjezdnost cyklodopravy a tranzit individuální automobilové dopravy. Prostor je odlehčen posunutím původního umístění zastávky ve směru k řece.
 • Náměstí (úsek od ulice Dlouhá po náměstí Republiky), prostor, kde ústí ulice Revoluční do náměstí Republiky, je devalvován umístěním vjezdů do podzemních garáží Palladia a tranzitem automobilové dopravy, která řešeným územím projíždí skrz město.

Pěší prostor

 • Posílení využitelnosti ulice Revoluční pro pěší dopravu
 • Rozšíření chodníků v kritických částech uličního profilu

Veřejná doprava

 • Zastávka tramvaje ve směru k řece bude posunuta tak, aby došlo k uvolnění uličního profilu a prodloužení vzdálenosti od zastávky Náměstí Republiky.
 • Novou polohou vstřícných zastávek (TRAM + BUS) se docílí výrazně lepší dopravní obslužnosti veřejnou dopravou nejen v ulici Revoluční, ale i v širším okolí, zejména v předpolí Štefánikova mostu.
 • Osa tramvajové trati bude mírně posunuta západním směrem.
  Zastávky tramvají budou provedeny jako ostrůvkové se zvýšeným jízdním pruhem.
 • Osová vzdálenost kolejí umožní zastavování autobusových i tramvajových linek.

Cyklistická doprava

 • V úseku Dlouhá – náměstí Republiky budou cyklisté užívat dopravní pruhy rovnocenně s automobily, ve vozovce bude vyznačen piktogramový koridor pro cyklisty.
 • Pojízdný prostor ulice bude nově asfaltovaný v celé délce pro zvýšené pohodlí.

Motorová doprava

 • V úsecích zastávek bude snížena rychlost na 30 km/h, všude jinde zůstane 50 km/h.
 • Z provedených výzkumů a analýz vyplývá, že zatížení automobilovou dopravou je na hranici únosnosti a poškozuje jiné druhy dopravy v území, zejména pěší a cyklistickou.

Doprava v klidu

 • Studie v ulici navrhuje krátkodobé parkování pro zásobování se sdíleným stáním pro více provozoven a naopak rozmělňuje rezidentní parkování do okolních ulic.
 • Parkování pro polikliniku bude zajištěno z ulice Hradební.

Zásobování

 • Vytvoření krátkodobě využitelných (15 min) zásobovacích míst a koncipování jejich logistického provozu.

Projektový výbor

Garant pořízení koncepční studie

Mgr. Petra Kolínská, Rada HMP, náměstkyně primátorky 
 

Hlavní dodavatel koncepční studie

Ing. arch. Kristina Ullmannová, vedoucí Kanceláře veřejného prostoru, IPR

Projektový manažer

Ing. arch. Šimon Jiráček, architekt Kanceláře veřejného prostoru, IPR  

Ing. arch. Jakub Zuzula, architekt Kanceláře veřejného prostoru, IPR  

 

Hlavní uživatelé koncepční studie

Mgr. Jaroslav Mach, vedoucí oddělení rozvoje dopravy, RFD
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., technický ředitel, DPP
Mgr. Jan Brabec, vedoucí oddělení územního rozvoje, MČ Praha 1

Projektový tým

Kancelář dopravní infrastruktury, IPR 
Kancelář veřejného prostoru, IPR 
Aoc architekti